Iseteenindus

Eesti Energia ja Maidla vald sõlmisid koostööleppe

03.03.2011
Eesti Energia, Eesti Energia Kaevandused ja Maidla vald sõlmisid kolmepoolse lepingu kaevandustegevusest tulenevate mõjude hindamiseks, vähendamiseks ning kompenseerimiseks Maidla vallas asuvate põlevkivikaevanduste osas, mida arendab Eesti Energia Kaevandused.

Maidla vallas asub lähiaastatel suletav Aidu karjäär ning suurem osa kavandatavast Uus-Kiviõli põlevkivikaevandusest.

„On selge, et kaevandustegevus mõjutab olulisel määral kohalikku elu ning kaevandaja kohustus on seista hea selle eest, et mõjud oleksid minimaalsed ning ka kohalik kogukond kaevandamisest võidaks, mitte vastupidi," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. „Ei ole tavapärane, et kaevandaja ja kohalik omavalitus lepivad kaevandamisest tulenevate mõjude leevendamises nii detailselt kokku," sõnas ta.

"Mõlemaid pooli rahuldavat kompromissi riikliku suurettevõtte ja kohaliku omavalitsuse vahel ei ole kerge leida, kuid sõlmitud koostöölepe loob selleks väga head eeldused," tõdes Maidla Vallavolikogu esimees Enno Vinni. "Loodame, et algab "uus ajajärk" Eesti kõige hinnalisema maavara kasutamisel selliselt, et on tagatud riikike strateegiliste huvide elluviimine ja kaevandamisest mõjutatud kohaliku kogukonna huvide kaitse. Oleme pika tee alguses, kuid esimene oluline samm on tehtud."

Lisaks valmistati ette laenuleping, millega EE Kaevandused annab Maidla vallavalitsusele sihtotstarbelist laenu eesmärgiga tagada vallale kaevandamistegevusest mõjutatud elukeskkonna ja kogukonna arengut soodustavate tingimuste jätkumine ka pärast Aidu karjääri sulgemist ja enne Uus-Kiviõli kaevanduse avamist.

2012. a alustab EE Kaevandused Aidu põlevkivikarjääri sulgemistöid. Kavas on terve hulk tegevusi, mis aitavad kaevandatud alad kiirelt taaskasutusse tagasi ning toetavad seeläbi valla arengut. EE Kaevandused korraldab Aidu karjääri sulgemise järel kaevandustegevuse mõjude hindamise ning töötab välja kompenseerimise põhimõtted mõjualasse jäävate kinnistute omanikele. Samuti rekonstrueerib Maidla – Kohtla-Nõmme tee. Mahukaimad tööd on seotud sõudekanali süvise rajamisega, millest saab ilmselt Aidu karjääri rajatava puhkeala atraktiivseim objekt.

Koostöölepingus sisaldub ka punkt, millega vald kinnitab omapoolset positiivset arvamust EE Kaevanduste poolt Uus-Kiviõli kaeveväljale esitatud kaeveloa taotlusele tehtud otsuse eelnõule.

Uus-Kiviõli kaeveväljale on võimalik rajada allmaakaevandus, mille aastane tootmisvõimsus on saab olema kuni 6 mln tonni põlevkivi. Tänaseks on EE Kaevandused korraldanud uue kaevanduse keskkonnamõjude hindamise ja teinud rea täiendavaid uuringuid nii keskkonnakaitse, kui ka valla sotsiaalmajandusliku olukorra hindamiseks.

„Meie nägemuses on Uus-Kiviõli kaevandus senistest põlevkivikaevandustest erinev juba seetõttu, et selle mõjusid hinnatakse ning vajadusel võetakse kasutusele meetmed nende vähendamiseks juba kaevanduse rajamise protsessi käigus, mitte siis, kui kaevandustegevus juba käib, või on lõpetatud; nagu see seni tavaks on," selgitas Veljo Aleksandrov.

Kavandatava Uus-Kiviõli kaevanduse tegevusega kaasnevate mõjude leevendamiseks on EE Kaevandused valmis rajama kaevanduse mõjualasse jäävate elamutele ennetavalt uue veevarustuse, viima läbi rea täiendavaid uuringud selgitamaks välja mõjud kavandatavale Aidu puhkealale, Pandivere veehaarde mõjutsooni jäävatele märgaladele ja looduslikule vesikonnale; loomastikule ja Natura aladele. Samuti hindama kaevanduse mõju selle mõjualasse jäävatele kinnistutele ning leppima omanikega kokku kompensatsioonis või kinnistute ostus.

EE Kaevandused tootis möödunud aastal ligi 17 miljonit tonni kaubapõlevkivi, mis geoloogilisse varusse ümber arvestades on pea 14 miljonit tonni. „Lähiaastail ammenduvad meil varud nii Aidu karjääris kui Viru kaevanduses ning luba põlevkivi kaevandamiseks Uus-Kiviõli kaeveväljale on meile äärmiselt oluline," ütles Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov. Tänase seisuga jätkub EE Kaevandustel põlevkivi vähem kui kahekümneks aastaks; investeeringud põlevkivi töötlemisse tehakse aga vähemalt 40 aastaks.

EE Kaevandused varustab põlevkiviga viit ettevõtet ning annab tööd ligi 3000 idavirumaalasele.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]

Hardi Murula
vallavanem
Maidla vallavalitsus
GSM: 503 6817
[email protected]