Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2011. majandusaasta teise kvartali tulemused

29.07.2011
Eesti Energia 2011. majandusaasta teise kvartali konsolideeritud äritulud olid 206 miljonit eurot (+21%), ärikasum 37 miljonit eurot (-1%) ja puhaskasum 21 miljonit eurot (+45%).

Peamised finantsnäitajad

Kontserni äritulude kasvu toetas reguleerimata hinnaga elektrienergia müük avatud turgudel (+6 miljonit eurot), vedelkütuste müük (+6 miljonit eurot) ja ühekordne tulu Jordaania arendusprojekti 11% osaluse müügist ning allesjäänud osaluse ümberhindamine õiglasesse väärtusesse (+16 miljonit eurot).

Eesti Energia ärikasum enne kulumit ulatus 60,6 miljoni euroni (+0,1%) samas kui ärikasum vähenes 2011. majandusaasta teises kvartalis 1,4% 37,3 miljoni euroni. Kontserni ärikasumit mõjutas enim kütuste valdkonna ärikasumi kasv (+20,6 miljonit eurot) vedelkütuste müügikasvust ja ühekordsetest tuludest Jordaania projekti osaluse müügist. Ärikasumi kahanemist vedas Jaeäri (-6,3 miljonit eurot) ja Tootmise valdkond (-17,5 miljonit eurot). Jaeäri ärikasumit mõjutas enim ülekandevõrgu tasude kasv (-2,0 miljonit eurot), Jaotusvõrgu liitmistasude amortisatsiooniperioodi pikendamine (kogumõju -1,6 miljonit eurot) ja elektri müügimarginaalide vähenemine (-0,9 miljonit eurot). Tootmise valdkonna ärikasumit vähendasid kõrgemad keskkonnareservid (-8,7 miljonit eurot), ja elektrijaamade kapitaalremondikulud (-4,8 miljonit eurot) ja madalamad taastuvenergiatoetused (-3,0 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse rahavood ulatusid 2011. majandusaasta teises kvartalis 26 miljoni euroni (-62%). Rahavoo langust mõjutas enim kasvanud CO2 kvootide ost ja ettemaksed (-13 miljonit eurot), suuremad käibemaksu ettemaksed seoses kasvanud invetseeringutega (9 miljonit eurot) ja tulumaks dividendidelt (-15 miljonit eurot).

Peamised tegevusnäitajad

2011. majandusaasta teises kvartalis müüs Eesti Energia elektrienergiat 2,5 TWh (+8,6 protsenti rohkem kui 2010. majandusaasta teises kvartalis), millest 1,2 TWh müüdi reguleeritud hinnaga (+3,7%)

Mittereguleeritud hinnaga müüs Eesti Energia 2011. majandusaasta teises kvartalis 1,3 TWh elektrienergiat, mis on 14% võrra rohkem kui aasta varem. Eesti avatud turul oli Eesti Energia keskmine turuosa teises kvartalis 75 protsenti ning Läti ja Leedu avatud turul vastavalt 14 ja 7 protsendi juures.

2011. majandusaasta teises kvartalis tootis Eesti Energia 2,3 TWh (+3%) elektrienergiat. Põlevkivist toodetud vedelkütuste müük kasvas 17 protsendi võrra 42 tuhande tonnini. Põlevkivitoodang moodustas 4,1 miljonit tonni, mis on 9 protsenti rohkem kui aasta varem.

Investeeringud

2011. aasta teises kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 132 miljonit eurot, mis on üle kahe korra rohkem kui aasta varem.

Jaeäri valdkonnas investeeriti kokku 18 miljonit eurot elektrivõrgu uuendamisse ja elektrivarustuse töökindlusesse.

Elektri ja soojuse tootmisesse investeeris Eesti Energia 64 miljonit eurot, sh. uue kahe 300 MW energiaplokiga keevkihttehnoloogial elektrijaama esimese ploki ehitus (29 miljinot eurot), Iru elektrijaama prügipõletusploki rajamine (12 miljonit eurot) ja Narva tuulepargi ehitus (11 miljonit eurot).

Kütuste ärivaldkonna investeeringud moodustasid 47 miljonit eurot, millest 37 miljonit eurot investeeritu Enefit-tehnoloogial toimiva põlevkiviõlitehase ehitusse , 5 miljonit eurot põlevkivitööstuse infrastruktuuri arendamisse ja 6 miljonit eurot põlevkivi kaevandamise seadmete ja rajatiste rekonstrueerimisse.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia 2011. majandusaasta teise kvartali majandustulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt.

Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mob: + 372 5668 1568
veiko.raim@energia.ee