Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2011. majandusaasta auditeeritud tulemused

27.02.2012
Eesti Energia 2011. majandusaasta auditeeritud konsolideeritud äritulud olid 858 miljonit eurot (+8%), ärikasum 168 miljonit eurot (+13%) ja puhaskasum 149 miljonit eurot (+28%).

Peamised finantsnäitajad

Kontserni äritulude kasvu toetas reguleerimata hinnaga elektrienergia müük avatud turgudel (+32,3 miljonit eurot), võrguteenuste müük (+12,4 miljonit eurot) ja vedelkütuste müük (+9,1 miljonit eurot).

Eesti Energia kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 265,1 miljoni euroni (+22,9%) ning ärikasum kasvas 2011. majandusaastal 12,8% 168,0 miljoni euroni.

Kontserni ärikasumit mõjutas enim kütuste valdkonna 82,7% ärikasumi kasv 71 miljoni euroni. Kütuste valdkonna ärikasumit suurendasid nii kõrge maailmaturu vedelkütuste hind kui ka Jordaania arendusprojekti 11%-se osaluse müük ning allesjäänud osaluse ümberhindamine. Tootmise valdkonna ärikasumit (80 miljonit eurot, +3,5%) parandas kõrgem elektrimüügi marginaal. Jaeäri ärikasumit (23 miljonit eurot, -43,0%) vähendasid kõrgemad püsikulud ning elektri müügimarginaalide vähenemine.

Kontserni rahavood äritegevusest olid 2011. majandusaastal 161,8 miljonit eurot, vähenedes aastaga 18,3%. Peamisteks põhjusteks on äri müügiga seotud korrigeermised (negatiivne mõju 18,7 miljonit eurot), varude suurenemine (negatiivne mõju 16,7 miljonit eurot) ning CO2 kvoodi ettemaksete suurenemine (negatiivne mõju 16,7 miljonit eurot). Positiivset mõju avaldas kontserni äritegevuse rahavoogudele 14,2 miljoni euro võrra väiksem dividendide tulumaks võrreldes 2010. majandusaastaga aastaga.

Peamised tegevusnäitajad

2011. majandusaastal müüs Eesti Energia elektrienergiat 10,7 TWh (0,1 protsenti vähem kui 2010. majandusaastal), millest 5,5 TWh müüdi reguleeritud hinnaga (+10,0%)

Reguleerimata hinnaga müüs Eesti Energia 2011. majandusaastal Baltikumi jaeklientidele 2,0 TWh elektrienergiat, mis on 17,8% võrra rohkem kui aasta varem. Eesti avatud turul oli Eesti Energia majandusaasta keskmine turuosa 72 protsenti ning Läti ja Leedu avatud turul vastavalt 15 ja 7 protsendi juures.

2011. majandusaastal müüs Eesti Energia 3,2 TWh (+0,3 TWh) Nord Pooli Eesti hinnapiirkonda ja Leedu elektribörsile BaltPool.

2011. majandusaastal tootis Eesti Energia 10,4 TWh (-1,6%) elektrienergiat. Põlevkivist toodetud vedelkütuste müük vähenes 9.5 protsendi võrra 164 tuhande tonnini. Põlevkivitoodang moodustas 2,1 miljonit tonni, mis on 7,8 protsenti rohkem kui aasta varem.

Investeeringud

2011. majandusaastal investeeris Eesti Energia kokku 508 miljonit eurot.

Jaeäri valdkonnas investeeriti kokku 75 miljonit eurot, millest 73 miljonit eurot läks peamiselt elektrivõrgu uuendamisse ja elektrivarustuse töökindlusesse.

Elektri ja soojuse tootmisesse investeeris Eesti Energia 218 miljonit eurot, sh. 69 miljonit eurot uue 300-MW elektrijaama ehitusse, 49 miljonit eurot Narva tuulepargi ehitusse ja 30 miljonit eurot väävlipuhastusseadmete paigaldusse Narva elektrijaamades.

Kütuste ärivaldkonna investeeringud moodustasid 198 miljonit eurot, millest 112 miljonit eurot investeeriti Enefit-280 õlitehase ehitusse ja 32 miljonit eurot põlevkivi kaevandamise seadmete ja rajatiste rekonstrueerimisse. 2011. majandusaastal omandas Eesti Energia 100% osaluse USA põlevkiviarendusega tegelevas ettevõttes. Tehinguga omandati põlevkivivarud, milles sisalduva õli hulk on hinnanguliselt 2,6 miljardit barrelit.

Väljavaade

Eesti Energia 2012. majandusaasta prognoositavad äritulud jäävad 2010. majandusaastaga samale tasemele tänu kõrgematele vedelkütuste maailmaturu hindadele, suuremale põlevkiviõli tootmisele ning kõrgematele võrguteenuste tasudele.

Konsterni 2012. majandusaasta prognoositav ärikasum jääb eeldatavalt ligikaudu 2011. majandusaasta tasemele. Ärikasumile avaldavad positiivset mõju valmivad tootmisvahendid, kõrgemad maailmaturu vedelkütuste hinnad ja jaotusvõrgu suurem kasmulikkus.

Kontserni 2012. majandusaasta prognoositud investeeringud ulatuvad 560 miljoni euroni, millest 220 miljonit eurot investeerintakse uude 300-MW CFB elektrijaama, 90 mikjonit eurot jaotisvõrgu uuendamisse ning 40 miljonit eurot Enefit-280 õlitehase lõpetamisse.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia 2011. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt.

Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mob: + 372 5668 1568
[email protected]