Iseteenindus

Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti taotluse tasuta kvootide eraldamiseks

27.06.2012
Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti taotluse tasuta kasvuhoonegaaside saastekvootide eraldamiseks aastatel 2013-2020. Tasuta kvoote eraldatakse sihtotstarbeliselt uute tootmisvõimsuste rajamiseks, Eesti Energia saab tasuta kvoote kasutada Auvere elektrijaama ehituse finantseerimiseks.

„Kvootide eraldamine Auvere elektrijaama ehitamise finantseerimiseks on positiivne ja kaua oodatud otsus. Euroopa Komisjoni otsus anda tasuta kvoote Auvere elektrijaama ehitamiseks kinnitas, et põlevkivi ja biomassi koospõletusvõimalusega elektrijaam sobib Euroopa energiapoliitikasse ja on nii Eesti varustuskindluse kui ka keskkonna seisukohast mõistlik lahendus," sõnas Raine Pajo, Eesti Energia juhatuse liige tootmise valdkonnas.

Kuigi Euroopa Liit tunnistas Eesti vajadust uute elektritootmise võimsuste järele juba varem ning EL-i seadusandlus lubab anda ettevõtetele tasuta CO2 kvoote investeeringute rahastamiseks ka peale 2013. aastat, pidi riigiabina käsitlev toetus saama heakskiidu Euroopa Komisjoni kliima ja konkurentsi peadirektoraatidest.

Euroopa Komisjon leidis, et Eesti kava ehitada uus elektrijaam on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega ning aitab kaasa energiaturgude liberaliseerimisele, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja energiavarustuse kindluse suurendamisele. Võrreldes olemasolevate põlevkivil töötavate elektrijaamadega, tuleb Auvere elektrijaam keskkonnasõbralikum, väiksemate õhuheitmetega ning efektiivsema tootmisega.

Kuna tegemist on kvootidega, mida eraldatakse ettevõtetele nõuetele vastavate investeeringute finantseerimiseks, ei tohi tasuta saadud kvoote kasutada näiteks vabal turul elektri hinna subsideerimiseks.

Eesti Energiale eraldatakse aastatel 2013-20 kokku 18 miljonit tonni tasuta kvoote kahe energiaploki ehitamiseks Euroopa Komisjoni poolse hinnangulise väärtusega ca 308 miljonit eurot. „CO2 kvoodi hind on turul väga kõikuv ehk tegemist on selgelt arvestusliku numbriga, mis põhineb Euroopa Komisjoni prognoosil. Eraldatud kvootide hulk on aga kindel ja lõplik," rõhutas Pajo.

Riigi energiavarustuskindluse huvides rajatav Auvere elektrijaam hakkab kütusena kasutama põlevkivi ning kuni 50% ulatuses on seda võimalik asendada biokütustega. Uus elektrijaam on konkurentsivõimeline ka karmi kliimapoliitika tingimustes, sest põlevkivi asendamine biomassiga maandab CO2 hinnariski ja tõstab jaama konkurentsivõimet kõrge CO2 kvoodi hinna korral.

Auvere elektrijaam hakkab tulevikus kandma olulist rolli Eesti energeetilise sõltumatuse kindlustamises ja aitab katta Eesti baasvajadused elektri osas. Uus jaam tagab Eesti elektritootmisele ka piisava paindlikkuse, sest saab elektrit toota siis kui seda on tarvis. Kohaliku kütuse kasutamine maandab ka kütuse hinnariski.