Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2009/10. majandusaasta esimese poolaasta tulemused

30.10.2009
Eesti Energia 2009/10. majandusaasta esimese poolaasta äritulud olid 4 546 miljonit krooni, kontserni ärikasumiks kujunes 734 miljonit krooni ja puhaskasumiks 259 miljonit krooni. Positiivselt mõjutas finantstulemust edukas energiakaubandus ja püsikulude kokkuhoid, negatiivset mõju avaldas majanduslangusest tingitud elektritarbimise vähenemine Eestis. Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasiku sõnul avaldas teises kvartalis süvenenud majanduslangus elektri- ja soojusenergia müügimahtudele tugevat negatiivset mõju ning selle kompenseerimiseks tuli parandada energiaettevõtte efektiivsust. „Tänu 2008. aastal käivitatud kokkuhoiuprogrammile kasvatasime kontserni kasumlikkust ka majanduslanguse tingimustes, seda eelkõige tänu püsikulude kontrollile ja efektiivsuse tõusule," sõnas Kaasik. „Käesoleval majandusaastal alustas Eesti Energia mitme uue strateegilise investeerimisprojekti elluviimist, teostasime hädavajalikke investeeringuid olemasoleva vara tootmisvõimekuse säilitamiseks ning vaatamata sellele on tänu tugevatele majandustulemustele puhas rahavoog positiivne," lisas Kaasik kontserni majandustulemusi kommenteerides. 2009/10. majandusaasta kuue kuuga investeeris Eesti Energia 1,4 miljardit krooni, suurimad investeeringud on tehtud elektrivõrkude ja elektrienergia tootmise arendamisse. Elektrivõrkudesse investeeris Eesti Energia 512 miljonit krooni, tootmisesse 513 miljonit krooni. Kütuste valdkonna arengusse suunati 321 miljonit krooni, kus peamiseks investeeringuks oli uue Enefit-seadme ehitamine. Elektri ja soojuse tootmise valdkonna olulisteks sündmusteks on Narva Elektrijaamade kuni kahe uue elektrit tootva põlevkiviploki rajamise hanke käivitamine ja biomassi põletamise näol taastuvenergia tootmisega alustamine Narva Elektrijaamades. Lisaks valis Eesti Energia välja jäätmepõletusjaama rajaja. Iru elektrijaama kõrval paiknema hakkav uus koostootmisjaam valmib 2012. aastaks ja seal on plaanis aastas ära põletada kuni 220 000 tonni Eestis tekkivaid olmejäätmeid. Eesti Energia ja Lietuvos Energija esindajad sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt hakkab Eesti Energia 2010. aastal müüma elektrit Lietuvos Energijale. Sõlmitud lepingu alusel hakkab Eesti Energia eksportima Leetu kümme protsenti sealsest elektritarbimisest ehk umbes üks teravatt-tundi elektrit. Kütuste valdkonna üheks tähtsaimaks sündmuseks on Eesti Energia ja rahvusvahelise tehnoloogiaarendusfirma Outotec-i vahel sõlmitud leping uue õlitehase võtmekomponentide ehitamiseks. Esimesel poolaastal investeeris Eesti Energia uue Enefit-seadme ehitamisse 200 miljonit krooni. Rajatav õlitehas hakkab kasutama senisest keskkonnasõbralikumat, töökindlamat ja suurema ühikvõimsusega Enefit-tehnoloogiat. Lisaks lõid Eesti Energia ja Outotec ühisettevõtte, mille peamiseks tegevusalaks saab uue põlvkonna põlevkiviõli tootmistehnoloogia Enefit arendamine. Eesti Energia toodete ja teenuste müük jätkas kasvu. Mobiilse interneti-teenuse KÕU kasutajate arv on kasvanud ligi 25 000-ni. Rohelise Energia paketiga liitus üle tuhande kliendi ja lepingute müügimaht saavutas 22 gigavatt-tundi. Lisaks hakkas Eesti Energia pakkuma elektritööde teenust ja hoone energiamärgist. Oluliste sündmuste hulka kuulub ka Eesti Energia nõukogu põhimõtteline otsus müüa põhivõrguettevõtja Elering OÜ Eesti riigile. Müügi eesmärk on Euroopa Liidu nõuetest tulenevalt tagada põhivõrkude sõltumatus tootmis- ja müügitegevusest ning luua tingimused avatud elektrituru tekkimiseks Eestis. Kontserni esimese poolaasta finantsaruannetes on Elering OÜ äritegevus kantud lõpetatud äritegevuse alla, müügitehing viiakse lõpule käesoleva majandusaasta jooksul. 2009/10. majandusaasta esimesel poolaastal kahanes majanduslangusest ja tootmismahtude vähenemisest mõjutatuna Eesti Energia kodumaine elektrienergia müük kümme protsenti, kokku müüdi 2 991 GWh elektrienergiat. Äriklientidele müüdi 1 783 GWh elektrienergiat, mis on 15,4 protsenti vähem kui aasta tagasi. Eraisikutele müüs Eesti Energia 698 GWh elektrit ehk 0,3 protsendi võrra rohkem kui mullu. Eesti Energia müük võrguettevõtjatele moodustas 509 GWh, langedes möödunud aastaga võrreldes 1,4 protsendi võrra. Eesti Energia soojusenergia müük moodustas 2009/10. majandusaasta esimeses poolaastas 217 GWh, vähenedes 50,3 protsenti võrreldes eelneva majandusaasta sama perioodiga. Elektrienergia eksport ulatus 2009/10. majandusaastal 1 115 GWh-ni, mis on eelmise aasta esimese kuue kuuga võrreldes 4,1 protsenti rohkem. Madalam hind Põhjamaade elektrienergiabörsil Nord Pool on vähendanud müüki Soome 476 GWh võrra, kuid seda on kompenseerinud suurem müük Lätti, mis suurenes 498 GWh võrra. Eesti Energia kontserni majandustulemused ja ettevõtte tegutsemiskeskkond on lähemalt lahti kirjutatud vahearuandes, mis avaldatakse Eesti Energia kodulehel hiljemalt 4. novembril. Lisainformatsioon: Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]