Iseteenindus

Eesti Energia 2008/2009. majandusaasta üheksa kuu tulemused

22.01.2009
Eesti Energia 2008/09. majandusaasta üheksa kuu äritulud olid 7 584 miljonit krooni, mis on 1 014 miljonit ehk 15,4 protsenti rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Kontserni üheksa kuu ärikasumiks kujunes 978 miljonit krooni ning puhaskasum oli 765 miljonit krooni. Kontserni puhaskasum kasvas võrreldes möödunud majandusaasta üheksa kuuga 21,5 protsenti. Kontserni investeeringud kasvasid sama perioodi jooksul aga ligi 45 protsenti moodustades 2,6 miljardit krooni. „Majandustulemustele avaldasid positiivset mõju elektrienergia ja põlevkiviõli müügitulude kasv", ütles Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik 2008/09. majandusaasta üheksa kuu tulemusi kommenteerides. Kaasiku sõnul on Eesti Energia kontserni majandusaasta lõpuks oodata paremaid tulemusi, võrreldes eelmise majandusaastaga: „Viimane kvartal oli Eesti Energia jaoks edukas. Oleme aegsasti reageerinud majanduskeskkonnas toimuvatele muudatustele ning saanud paremaid tulemusi läbi kulude efektiivse kontrollimise ja tulemusliku tegutsemise elektri hulgiturul". 2008/09. majandusaasta esimesel üheksal kuul kasvas elektrienergia kodumaine müük 1,9 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas 5 095 gigavatt-tundi (GWh). Kõige rohkem kasvas elektritarbimine Eesti Energia koduklientide hulgas, moodustades 5,1 protsenti. Viimastel kuudel on kodumaise elektrimüügi kasvutempo siiski veidi aeglustunud. "Kuigi koguseliselt oli Eesti Energia eksport mullusest väiksem, teenisime me muudesse riikidesse müüdud elektri eest ligi 26% rohkem kui aasta tagasi," rääkis Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik edust energiakaubanduses. Esimese üheksa kuu elektrienergia ekspordi müügitulu oli 1 410 miljonit krooni. Ekspordikoguse kahanemine 507 GWh võrra tuleneb peamiselt Lätti müüdud ekspordimahtude väiksemast kogusest – üheksa kuuga moodustas eksport Lätti 438 GWh, vähenedes 747 GWh ehk 63 protsenti. Eksport Soome moodustas esimese üheksa kuuga 1 398 GWh, kasvades 240 GWh ehk 20,8 protsenti. Eksport Leetu jäi alla 1 GWh. Soojusenergia müük kasvas eelmise majandusaasta üheksa kuu müügiga võrreldes 10 GWh võrra ning oli 1 009 GWh. "Eesti Energia investeeringud moodustasid majandusaasta üheksa kuuga 2,6 miljardit krooni, mis on 0,8 miljardit krooni rohkem kui mullu," tõi Kaasik esile kontserni tegevust elektrivõrkude ja tootmise uuendamisel. Investeeringute fookus püsis endiselt elektrivõrkudel, kuhu suunati ligi 1,8 miljardit krooni. Tehtud investeeringud tagavad tulevikus elektrivõrkude suurema töökindluse ning avariide arvu ja nende likvideerimisega seotud kulude vähenemise. Põhivõrgu suurimad investeeringud olid seotud jaotusseadmete renoveerimise ja kaabelliinide rekonstrueerimisega, kokku investeeriti 0,5 miljardit krooni. Jaotusvõrgu olulisemad investeerimissuunad olid uute liitumiste väljaehitamine ning elektriliinide töökindluse ja kvaliteedi tagamine, investeeringute mahuks kujunes 1,3 miljardit krooni. Elektri ja soojuse tootmise ning kütuste valdkondade investeeringud moodustasid kumbki 0,4 miljardit krooni. Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtete kodumaised kaod olid majandusaasta esimese üheksa kuuga 8,7 protsenti, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,5 protsendipunkti. Võrguteenuse müügitulu kasvas võrreldes eelmise majandusaasta esimese üheksa kuuga 1,8 protsenti ehk 35 miljonit krooni. Eesti Energia 2008/09. majandusaasta üheksa kuu tähtsaimaks sündmuseks on Eesti Energia tütarettevõte E.Energy 5%-lise elektrimüügi turuosa saavutamine Lätis. Jooksva majandusaasta esimese üheksa kuuga moodustas E.Energy elektrimüük Lätis 89 GWh, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 86 GWh. Eesti Energia kliendid Lätis on mitmed sealsed suurfirmad nagu näiteks Latvijas Balzams, Severstallat, Valmiera klaaskiutehas VSŠ jt. Jõudsat kasvutrendi näitas ka Eesti Energia mobiilse Interneti-teenuse KÕU klientide arv lähenedes detsembri lõpu seisuga 22 000-le, kasvades aastaga 71,7 protsenti. Käesoleval majandusaastal pälvis kõrget tunnustust Eesti Energia klienditeeninduse kvaliteet. Uuringufirma TNS Emor poolt kolmandas kvartalis avaldatud Eesti Teenindusindeksi uuringus oli Eesti Energia üldarvestuses baasettevõtete seas teisel kohal. Jooksva majandusaasta üheksa kuu oluliste sündmuste hulka kuuluvad ka Eesti Energia ja Outotec ühisettevõtte asutamine, mille eesmärgiks on keskkonnasäästliku, energiaefektiivse ja majanduslikult eduka põlevkivi töötlemise tehnoloogia väljatöötamine ja turustamine ning uute ettevõtete – Elektritööde AS ja Võrguehituse AS – loomine. Eesti Energia kontserni majandustulemustes on konsolideeritud tootmise, ülekande, jaotamise ja müügiga tegelevate ning muid teenuseid osutavate tütarettevõtete tulemused. Eesti Energia majandusaasta algas 2008. aasta 1. aprillil ning kestab käesoleva aasta 31. märtsini. Majandustulemused ja ettevõtte tegutsemiskeskkond on lähemalt kirjeldatud üheksa  kuu vahearuandes, mis valmib veebruari alguses ning on seejärel kättesaadav Eesti Energia kodulehel. Lisainformatsioon: Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]
http://www.energia.ee/press