Iseteenindus

Eesti Energia Grupi I poolaasta puhaskasum oli 67 mln krooni

31.10.2003

"Põhilise osa netokäibe kasvust andis elektrimüügi kasv", ütles Eesti Energia finantsdirektor Sandor Liive. "Käesoleva majandusaasta esimeses kvartalis müüs Eesti Energia Eestis 2393 GWh elektrienergiat, mis on 14% enam kui möödunud aastal samal ajal", selgitas Liive. "Müük äritarbijatele kasvas 17% ja kodutarbijatele 10%.. Lisaks Eesti majanduskasvule tõstis müüki tavapärasest külmemad ilmad aprillis ning mais", lisas Liive.

Elektrienergia eksport suurenes esimesel poolaastal 65%, 582 GWh-lt 958 GWh-ni. Ekspordi kasvust andis eksport Lätti 54% ja eksport Venemaale 46%.

Lisaks elektri müügile kasvas möödunud aastaga võrreldes ka soojuse müük (+11%), põlevkivi müük väljaspoole gruppi (+10%) ja ASi Energoremont toodetud energeetikaseadmete müük (+60%).

Eesti Energia äritulud kasvasid käesoleva majandusaasta esimesel poolaastal kokku 284 mln krooni võrra, kuid ärikulude kasv õnnestus hoida 53% väiksem, mis tagas ärikasumi kasvuks 149 mln krooni.

Ärikasumit segmentide lõikes iseloomustab alljärgnev tabel:

  Ärikasum 2003/04 I pa Muutus võrreldes 2002/03 I pa
Põlevkivi tootmine 95 49
Elektri- ja soojusenergia tootmine 67 -63
Elektrienergia ülekanne 28 7
Elektrienergia jaotamine 104 35
Müük ja klienditeenindus -144 111
Tugiteenused 20 17
Grupisisesed elimineerimised 3 -8
Eesti Energia Grupi ärikasum kokku 174 149

Elektrimüügi kasvu mõjul on ka segmentide ärikasumid majandusaasta esimesel poolaastal kasvanud. Ärikasum on vähenenud ainult elektri- ja soojusenergia tootmises, kus elektrienergia võimsustasu jaotus kuude lõikes on möödunud majandusaastast erinev. Võimsustasu ajalist ümberjaotust arvestamata on ärikasum kasvanud ka elektri- ja soojusenergia tootmisel. Müügi ja klienditeeninduse ärikahjum tuleneb sellest, et kehtivad elektrienergia lõpptarbija hinnad ei kata elektrienergia ja võrguteenuse ostukulusid.

Puhaskasumi kasv mõjutas positiivselt äritegevuse rahavoogu, mis kasvas 102 mln krooni võrra 584 mln kroonini.

Eesti Energia investeeringud olid esimesel poolaastal 1,77 miljardit krooni. Võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga kasvasid investeeringud 95 mln kr võrra. Peamine osa investeeringutest, 1018 mln krooni, on jätkuvalt suunatud kahe energiaploki renoveerimisse Narva Elektrijaamades.

Eesti Energia majandusaasta kestab 1. aprillist 31. märtsini.

Täiendav info:

Sandor Liive
Eesti Energia finantsdirektor
Tel. 071 52 220

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52255
Mob. 052 92992