Iseteenindus

Kõrge Europarlamendi delegatsioon tundis huvi põlevkivienergeetika vastu

11.07.2003

Euroopa Liidu Parlamendi keskkonnakomitee külaskäik on tunnistus sellest, et Eesti põlevkivisektor on eriline ja oluline võrreldes elektritootmisega teistes liidu liikmesriikides. Seda kinnitavad ka läbirääkimistel Euroopa Liiduga saavutatud üleminekuperioodid põlevkivituha ladustamise vastavusse viimiseks Euroopa Liidu prügiladirektiivi nõuetega 16.juuliks 2009. a. ja põlevkivielektrijaamade õhuheitmete vastavusse viimiseks Euroopa Liidu suurte põletusseadmete direktiivi nõuetega 31. detsembriks 2015.a.

Eesti Energia keskkonnajuhi Valdur Lahtvee sõnul mõjutab Euroopa Liiduga liitumine Eesti elektriturgu väga otseselt, kuna tänased tootmisseadmete heitmed ületavad kordades Euroopa Liidus kehtivaid väävli- ja tahkete osakeste heitmete piirväärtusi. “Vanad seadmed tuleb kokkulepitud tähtaegadeks viia nõuetega vastavusse või välja vahetada," ütles Lahtvee. "See annab võimaluse muuta Eesti põlevkivienergeetika keskkonnasõbralikumaks ja luua puhtam elukeskkond. Ühtlasi tagada ka jätkuv elektrivarustuskindlus ja tarbijate kasvavad vajadused kodututurul," lisas ta.

Parlamendisaadikud olid Eestis toimuvaga suhteliselt hästi kursis ja esitasid konkreetseid küsimusi Eesti Energia ja Narva Elektrijaamade uuendamise käigu kohta sh. nii keevkiht-tehnoloogial katelde ehitamise kui tuhaärastuse tehnoloogia uuendamise kohta.

Eesti Energia andis ülevaate kavandatavatest keskkonnainvesteeringutest ja nende maksumusest, mis hinnanguliselt ulatuvad kuni 1,4 miljardi euroni täieliku eurovastavuse saavutamiseni.

Kohtumiselt Eesti Energiaga jäi Europarlamendi saadikutele mälestuseks põlevkivitahukas ja parem arusaam põlevkivienergeetika erisusest ja elektritootmise Euroopa Liidu nõuetega vastavusse viimise keerukusest.


Lisainformatsioon:

Valdur Lahtvee
EE Keskkonnajuht
Tel. 071 52 350

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52255
Mob. 052 92 992