Iseteenindus

Uuritakse Eesti biokütuste ressurssi ja tootmispotentsiaali

22.04.2003

Eesti Põllumajandusülikool viib uuringu läbi tihedas koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga järgneva kolme kuu jooksul.

Uurimustöö eesmärgiks on hinnata energeetiliselt kasutatavate biokütuste ressursse 2002.a. seisuga ning jätkuvust 20…30 aasta perspektiivis Eestis regiooniti ja välja pakkuda kliima- ja majanduskeskkonda arvestades enim sobilikud biokütuste tootmisharud.

Eelmise aasta novembris kirjutasid osapooled alla ühiste kavatsuste protokollile, mis kinnitas koostöö tahet uurida ressursse, töötada välja sobivaim tehnoloogia biokütustel baseeruva energia tootmiseks ja jõuda reaalsete pilootprojektideni.

Käesolev uuring on koostööprojekti esimeseks etapiks. Projekti järgnevas etapis on kavas analüüsida ja leida biokütuse tootmise optimaalne tehnoloogia ja logistika, mis arvestab Eesti loodus- ja majanduskeskkonda ning valdkonna jätkusuutlikkust.

Silmas pidades projekti keskkonnasõbralikkust ja haakuvust Eesti Riikliku Arengukava üldsuunistega, loodetakse teise etapi finantseerimisel Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondide kaasfinantseerimisele.

Läbirääkimistel Euroopa Liiduga lepiti kokku, et aastal 2010 toodetakse Eestis taastuvatest energiaallikatest elektrit 5,1%, sh. biokütustest.


Lisainformatsioon:

Anu-Mai Levo
Eesti Energia
Soojuse valdkonna arendusjuht
Tel. 071 52 302

Andres Taukar
Eesti Energia
Soojuse valdkonna direktor
Tel. 071 52 206