Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2021. aasta I kvartali tulemused

04.05.2021

Eesti Energia 2021. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 297,3 mln eurot (+31,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 72,4 mln eurot (+45,5% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga). 2021. aasta I kvartal lõppes puhaskasumiga 26,5 mln eurot, võrreldes eelmise aasta puhaskahjumiga 2,0 mln eurot.

Kontserni finantstulemus

Eesti Energia müügitulud kasvasid 2021. aasta I kvartalis tänu kõrgematele elektrihindadele ning elektri segmendi suurematele müügikogustele. Võrguteenuse müügitulud tõusid tulenevalt suurematest tarbimismahtudest. Tarbimismahtude kasvu tingis tavapärasele talvele lähedasem ilm, võrdlusbaasiks olev eelmine aasta paistis silma väga soojade talvekuudega. Vedelkütuste äri müügi- ja tootmismahud kasvasid, aga müügitulude ja EBITDA kasvu hoidsid tagasi tänastelt maailmaturuhindadelt madalamatel tasemetel tehtud riskimaandustehingud lähtuvalt Eesti Energia riskimaandamise strateegiast. Sellegipoolest võib vedelkütuste äri üldise toimimisega kvartali jooksul rahule jääda. Kontserni EBITDA tõusis võrreldes eelmise aasta I kvartaliga ligi poole võrra tänu elektri, võrguteenuse ja muu segmendi tugevatele tulemustele.

Elektri segment

Eesti Energia kontserni elektrienergia müügitulud kerkisid aastavõrdluses 57,2% võrra 148 mln euroni. Kontserni keskmine elektri müügihind oli 2021. aasta I kvartalis 56,1 €/MWh (+24,3% aastavõrdluses). Samal ajal keskmine Nord Pooli Eesti ala hind oli tasemel 51,8 €/MWh (+87,7% aastavõrdluses). Eelmine aasta nähtud elektrihind I kvartalis, oli selle perioodi madalaim elektrihind 2010. aastast, kuid praeguseks on elektrihinnad viimaste aastate kõrgeimal tasemetel. Elektri müügimaht tõusis aastavõrdluses 12,7% 2,5TWh-ni. Kuigi hulgimüük vähenes 16% aastavõrdluses, on enamus elektri müügimahust jaemüük, mis kasvas 0,3TWh võrra (+12,7% aastavõrdluses). Elektri tootmismaht kasvas aastaga 33,6% võrra 1,3TWh-ni tänu soodsatele elektrihindadele. Taastuvelektri tootmine vähenes aastaga 11,3% tulenevalt kehvematest tuuleoludest, kuigi taastuvenergia varade hea töökindlus ja suurenenud biomassi kasutus elektritootmisel pakkusid mõningast lohutust. 2021. aasta I kvartali elektri EBITDA oli 33,1 mln eurot (+99,2% aastavõrdluses). Suurima positiivse mõjuga olid suuremad mahud koos tuletisinstrumentide mõjudega. Negatiivset mõju avaldas marginaali muutus tulenevalt kõrgemast elektri sisseostuhinnast kõrgemate elektrituruhindade tõttu. Vaadates tulevikku, leidsid ehk kõige olulisemad sündmused aset ilma kohese otsese mõjuta kasumile. Oleme näinud Baltikumi äriklientide poolt huvi sõlmimaks pikaajalisi, kuni kümneaastaseid tuuleenergia müügilepinguid sooviga oma keskkonnajalajälge vähendada ning saada pikaajalist hinnakindlust. Kolme kuuga sõlmitud lepingute maht ulatus kahe teravatt-tunnini.

Võrguteenuse segment

Eesti Energia võrguteenuse müügitulud olid 2021. aasta I kvartalis 65,6 mln eurot (+9,7% aasta võrdluses). Kasvu taga on suurenenud tarbimismahud, mis kasvasid aastavõrdluses 9,5%. Keskmine võrguteenuse müügihind oli eelmise aastaga peaaegu samal tasemel ehk 31,4 €/MWh juures (+0,2% aastavõrdluses). Võrguteenuse EBITDA oli 23,7 mln eurot (+24% aastavõrdluses) tänu suurematele tarbimismahtudele ja alanenud püsikulud.

Vedelkütuste segment

Kontserni vedelkütuste müügitulud ulatusid 35,0 mln euroni (+0,7% aastavõrdluses). Vedelkütuste müügikogus oli I kvartalis 112 tuhat tonni (+10,9% aastavõrdluses). Vedelkütuste tootmismaht tõusis 2,4% võrra 125 tuhande tonnini. Vedelkütuste segmendi müügitulude kasvu hoidsid tagasi tänaste turuhindadega võrreldes madalamatelt hinnatasemetelt minevikus tehtud riskimaandustehingud vastavalt kontserni riskimaandamise strateegiale. Eesti Energia keskmine vedelkütuste müügihind riskimaandustehingute mõju arvestamata oli 2021. aasta I kvartalis 341 €/t (+12,9% aasta baasil), käies sama takti õli maailmaturu taastuvate hindadega. Kontserni keskmine vedelkütuste müügihind koos riskimaandustehingute mõjuga oli 2021. aasta I kvartalis 312,7 €/t (-9,2% aasta baasil), mis teeb riskimaandustehingute mõjuks müügihinnale -31,6 €/t kohta. Vedelkütuste segmendi EBITDA kahanes 5,8 mln euroni (-65,8% aasta baasil) peamiselt riskimaandustehingute negatiivse mõju tõttu, kuigi suuremad mahud ja paranenud marginaal koos madalamate püsikuludega olid kasumit toetavad. Eelmise aasta lõpust on kontserni riskimaandamise strateegia teha tuletistehinguid ka toodangu väiksemale osale, milleks on bensiin. Kuna antud toode ei ole hõlmatud riskimaandustehingute raamistiku raamatupidamises, ilmnevad turuhindade liikumiste mõjud kasumiaruandes. Selle tulemusena nägime 2021. aasta I kvartalis 7 mln euro suurust negatiivset mõju, sest turuhinnad on tõusnud võrreldes meie keskmiste riskimaandustehingute hindadega.

Muud tooted ja teenused

EBITDA kontserni muudest toodetest ja teenustest oli 2021. aasta I kvartalis 9,7 mln eurot, kui eelmise aasta samal perioodil oli EBITDA kahjum 3,0 mln eurot. Suurimad mõjud tulid paranenud gaasi ja soojuse müügist.

Investeeringud

Kontserni investeeringud olid 2021. aasta I kvartalis tasemel 31 mln eurot (-53,2% aastavõrdluses). Langus on tingitud 2020. aasta I kvartalis soetatud Tootsi Suursoo maa omandamisega summas 43 mln eurot (ilma käibemaksuta), et liikuda edasi Tootsi tuulepargi arendamisega. Ilma selle tehinguta oleks investeeringud näidanud ligi 25% kasvu, kõige suurema osa investeeringutest moodustavad elektri jaotusvõrgu investeeringud.

Finantseerimine, krediidireitingud ja dividendid

Kontserni raha ja raha ekvivalendid olid 2021. aasta I kvartali lõpu seisuga 225,0 mln eurot. Eesti Energial võimalik kasutusse võtta 540 mln euro mahus laenulepinguid, millest likviidsuslaenu lepingud moodustavad 295 mln eurot ja Euroopa Investeerimispangaga (EIB) sõlmitud laenulepingud summas 245 mln eurot. 2021. aasta I kvartali lõpu seisuga oli kontserni netovõlg 762 mln eurot.

Eesti Energia netovõla ja EBITDA suhtarv oli 2021. aasta I kvartali lõpus tasemel 3,2x, olles kooskõlas ettevõtte finantspoliitikas ettenähtud eesmärgiga 3,5x. Kuigi ettevõtte juhatus ja nõukogu esitasid ettevõtte üldkoosolekule kinnitamiseks dividendimakse summas 5 mln eurot, otsustas üldkoosolek käesoleval aastal dividendi mitte välja maksta.

Eesti Energia krediidireitingud olid 2021. aasta I kvartali lõpu seisuga BBB- (väljavaade negatiivne) Standard & Poor’silt ja Baa3 (väljavaade stabiilne) Moody’selt.

Väljavaade

Prognoosi kohaselt peaks kontserni 2021. aasta müügitulud, EBITDA ja investeeringud võrreldes 2020. aastaga tõusma (s.t vähemalt 5% kasv). Suurimad arendusinvesteeringud on planeeritud teha uue õlitehase ehitamiseks ning taastuvenergia portfelli arendamiseks.

Eesti Energia avalikustab II kvartali tulemused 29. juulil 2021.

Eesti Energia teostab tuletistehinguid, et maandada elektri, CO2 kvootide ja õli hinnariski. Kontserni elektri tootmise riskimaanduspositsioonid olid 2021. aasta I kvartali lõpu seisuga 2021. aasta II-IV kvartaliks mahus 0,1 TWh keskmise hinnaga 49,1 EUR/MWh. Jaeturule ette müüdud elektrienergia riskimaandustehinguid on sõlmitud 2021. aasta II-IV kvartaliks mahus 1,2 TWh keskmise hinnaga 31,6 €/MWh ja 2022. aastasse mahus 1,8 TWh keskmise hinnaga 33,6 €/MWh. Vedelkütuste riskimaanduspositsioonid olid 2021. aasta II-IV kvartaliks 262,2 tuhat tonni keskmise hinnaga 298,5 EUR/tonn ja 2022. aastaks 292,9 tuhat tonni keskmise hinnaga 271,7 EUR/tonn. Kontserni CO2 emissioonikvootide positsioon 2021. aastaks on 2,7 miljonit tonni, keskmise hinnaga 23,1 EUR/tonn ja 2022. aastaks 0,1 mln tonni keskmise hinnaga 31,7 EUR/tonn.

Eesti Energia täielik kvartaliaruanne ja investoresitlus on kättesaadavad veebilehel.

2021 I kvartali tulemusi tutvustav investorkõne toimub 4. mail kell 13.00 Tallinna aja järgi. Osalemiseks palume end registreerida. Pärast registreerumist saadetakse Teile andmed kõnega liitumiseks.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee