Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2020. aasta auditeerimata tulemused

26.02.2021

Eesti Energia konsolideeritud müügitulu oli 2020. aastal 833,7 mln eurot (-10,0% võrreldes 2019. aastaga). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 213,6 mln eurot (-17,8% võrreldes 2019. aastaga). 2020. aasta puhaskasumiks oli 19,3 mln eurot (-45,5% võrreldes 2019. aastaga).

Kontserni finantstulemus

Eesti Energia müügitulud ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) langesid 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga tulenevalt elektri segmendi tulemusest turul valitsenud madalate elektrihindade ja kõrge CO2 kvootise hinna tõttu. Madalad elektrihinnad olid tavapärasest soojema ilma, rekordkõrgete Põhjamaade (Norra ja Rootsi) hüdroressursi tasemete ja Covid-19 pandeemia tõttu alanenud elektri tarbimise tulemus. Kõrge CO2 emissioonikvootide hind tegi 2020. aasta väljakutsete rohkeks põlevkivist elektritootmisele. Teisalt näitasid õlitootmisüksused, võrguteenus ja taastuvenergia varad (taastuvenergia varade tulemus on kajastatud elektri segmendis) häid tulemusi näidates aasta võrdluses paranemist nii müügitulude kui kasumi arvestuses.

Elektri segment

Eesti Energia kontserni elektrienergia müügitulud langesid aastavõrdluses 25,1% võrra 360 mln euroni. Kontserni keskmine elektri müügihind ilma tuletistehingute mõjuta oli 2020. aastal 48,2 €/MWh (-9,7% aastavõrdluses). Võrdluseks, Nord Pooli Eesti ala aasta keskmine hind langes 33,7 €/MWh-ni (-26,6% aastavõrdluses). Kontserni keskmine müügi hind alanes võrreldes turu keskmisega vähem tulenevalt juhitava elektritootmise suunamisest tiputundidele ja jaemüügist, mis on kõrgemate marginaalidega. Elektri müügimahuks kujunes 7,8TWh (-9,3% aastavõrdluses). Elektri tootmismaht oli tasemel 3,8TWh (-31,% aastavõrdluses). Languse peamiseks põhjuseks oli põlevkivil töötavate elektrijaamade madalam töökoormus tulenevalt madalatest elektrihindadest koos kõrgete CO2 hindadega. Positiivse poole pealt nägime taastuvelektri tootmise koguste kasvu 1.5TWh-ni (+18,4% aastavõrdluses) tulenevalt kõrgemast biomassi (jäätmepuit) kasutusest ja soodsatest tuuleoludest koos taastuvenergia tootmisvarade hea töökindlusega. Elektri segmendi 2020. aasta EBITDAks kujunes 53,4 mln eurot (-59,8% aastavõrdluses), languse põhjuseks madalamad mahud ja elektrihinna langus. Positiivse poole pealt olid püsikulud väiksemad kui 2019. aastal, kuid see ei olnud piisav kompenseerimaks negatiivsete faktorite mõjusid.

Võrguteenuse segment

Eesti Energia võrguteenuse müügitulud olid 2020. aastal 217,7 mln eurot (-0,7% aastavõrdluses). Võrguteenuse müügimaht oli tasemel 6,7TWh tasemel (-2,5% aastavõrdluses). Keskmine võrguteenuse müügihind oli 32,5 €/MWh (+1,8% aastavõrdluses). 2020. aastal toimunud võrguteenuse segmendi keskmise müügihinna tõusu põhjuseks on Covid-19 pandeemia tagajärjel toimunud muutused tarbimise struktuuris: madalama tariifiga ettevõtete tarbimine on langenud, samal ajal on kodumajapidamiste osakaal edastatud võrguteenuse mahust kasvanud. Võrguteenuse EBITDA oli 2020. aastal 87,6 mln eurot (+9,9% aastavõrdluses), kasumi kasv tuleneb madalamatest elektrikao kuludest ja remondikuludest.

Vedelkütuste segment

Kontserni 2020. aasta vedelkütuste müügitulud ulatusid 138,1 mln euroni (+10,2% aastavõrdluses). Vedelkütuste müügikogus oli 2020. aastal 461,2 tuhat tonni (+5,8% aastavõrdluses). Vedelkütuste tootmismaht kasvas 2,1% eelmise aastaga võrreldes 451,7 tuhande tonnini. Kontserni keskmine vedelkütuste müügihind riskimaandustehingute mõju arvestamata oli 2020. aastal 253,9 €/t (-27,0% aasta baasil) tingituna madalamatest õli maailmaturu hindadest. Vedelkütuste segmenti toetasid minevikus tehtud riskimaandustehingud kõrgematelt hinnatasemetelt tulenevalt kontserni riskimaandamise strateegiast, nimetatud riskimaandustehingute mõju arvestades oli vedelkütuste keskmine müügihind 299,4 €/t (+4,1% aasta baasil). Vedelkütuste EBITDA tõusis 17,5% võrra 53,8 mln euroni, positiivne mõju tuli tuletistehingutest ja kõrgemast müügimahust.

Muud tooted ja teenused

EBITDA kontserni muudest toodetest ja teenustest oli 2020. aastal 18,7 mln eurot, võrreldes 1,5 mln euroga 2019. aastal. Suurim mõju kasumi tõusu muudest toodetest ja teenustest tuli kasvanud gaasi müügist ja 2020. aasta II kvartalis toimunud CO2 kvootide müügist.

Investeeringud

Kontserni investeeringud küündisid 2020. aastal 188,0 mln euroni (+38,3% aastavõrdluses). Suurima osa investeeringutest moodustasid investeeringud elektri jaotusvõrku summas 95,4 mln eurot (+14,6% aastavõrdluses). Suurenenud jaotusvõrgu investeeringute tulemusena on jaotusvõrgust ca 70% ilmastikukindel. Taastuvenergia investeeringud kasvasid tulenevalt investeeringutest Tootsi tuuleparki.

Finantseerimine, krediidireitingud ja dividendid

Kontserni raha ja raha ekvivalendid olid 2020. aasta lõpu seisuga tasemel 166,9 mln eurot. Eesti Energial oli võimalik kasutusse võtta 31. detsember 2020 seisuga laenulepinguid mahus 520 mln eurot, millest likviidsuslaenu lepingud moodustasid 275 mln eurot ja investeerimislaenud Euroopa Investeerimispangaga (EIB) 245 mln eurot. 2020. aastal suurendas omanik ettevõtte omakapitali 125 mln euro võrra. 2020. aasta novembris lunastas Eesti Energia 2005. aastal väljastatud võlakirja summas 106 mln eurot kupongimääraga 4,50%, kasutades selleks olemasolevaid rahalisi vahendeid ja korduvkasutatavaid likviidsuslaenulepinguid. Vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsusele dividende 2020. majandusaastal ei makstud. 2020. aasta lõpu seisuga oli kontserni netovõlg 847 mln eurot, ligi veerand miljardit eurot madalam kui 2019. aasta lõpus.

Eesti Energia netovõla ja EBITDA suhtarv oli 2020. aasta lõpus tasemel 4,0x. See on kõrgemal ettevõtte finantspoliitikas ettenähtud eesmärgist 3.5x. Eesti Energia strateegias on ette nähtud sammud finantspoliitika eesmärgiga vastavusse jõudmiseks. Eesti Energia krediidireitingud olid aasta lõpus tasemetel BBB- Standard & Poor’silt (väljavaade negatiivne) ja Baa3 (väljavaade stabiilne).

Väljavaade

Kontserni juhatus ootab 2021. aastal müügitulude, kasumi ja investeeringute kasvu (vähemalt 5% kasv) võrreldes 2020. aasta tasemetega.

Eesti Energia avalikustab auditeeritud 2020. majandusaasta aruande tulemused 8. aprillil 2021.

Eesti Energia teostab tuletistehinguid, et maandada elektri, CO2 kvootide ja õli hinnariski. Kontserni elektri tootmise riskimaanduspositsioonid olid 2020. aasta lõpu seisuga 2021. aastaks mahus 0,1 TWh keskmise hinnaga 49,0 EUR/MWh. Jaeturule ette müüdud elektrienergia riskimaandamistehinguid on sõlmitud 2021. aastaks mahus 2,2 TWh keskmise hinnaga 34,2 €/MWh ja 2022. aastasse mahus 1,8 TWh keskmise hinnaga 33,5 €/MWh. Vedelkütuste riskimaanduspositsioonid olid 2021. aastaks 349,6 tuhat tonni keskmise hinnaga 297,9 EUR/tonn ja 2022. aastaks 277,8 tuhat tonni keskmise hinnaga 270,0 EUR/tonn.

Kontserni CO2 emissioonikvootide positsioon 2021. aastaks on 2,4 miljonit tonni, keskmise hinnaga 21,6 EUR/tonn, koosnedes tuletistehingutest, tasuta saadavatest kvootidest ja eelmiste perioodide ülejäägist.

Eesti Energia täielik kvartaliaruanne ja investoresitlus on kättesaadavad veebilehel.

2020 aasta auditeerimata tulemusi tutvustav investorkõne toimub 26. veebruaril kell 13.00 Tallinna aja järgi. Osalemiseks palume endregistreerida. Pärast registreerumist saadetakse Teile andmed kõnega liitumiseks.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee