Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2020. aasta II kvartali tulemused

30.07.2020

Eesti Energia 2020. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 168,0 mln eurot (-17,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 54,8 mln eurot (-13,0% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga). 2020. aasta II kvartali puhaskasumiks kujunes 7,0 mln eurot (-25,8% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga).

Kontserni finantstulemus

Eesti Energia müügitulud langesid 2020. aasta II kvartalis peamiselt tulenevalt madalatest elektrihindadest ning elektri segmendi väiksematest müügikogustest, kui aasta I kvartalis nähtud hinnatrendid jätkusid. Võrguteenuse müügitulud langesid tulenevalt väiksematest tarbimismahtudest, kuid tänu paremale äritegevuse tõhususele jäi võrguteenuse EBITDA aasta võrdluses samale tasemele. Vedelkütuste äri müügitulud ja EBITDA langesid madalamate õli maailmaturu hindade ja väiksemate müügikoguste tagajärjel. Muude toodete ja teenuste segment panustas kontserni EBITDAsse positiivselt eelkõige üleliigsete CO2 kvootide müügist saadud tulude tõttu. Kontserni EBITDA langes II kvartalis aasta võrdluses eelkõige elektri segmendi kehvema soorituse tagajärjel. Puhaskasum langes aasta baasil tulenevalt madalamast EBITDA kasumist.

Elektri segment

Eesti Energia kontserni elektrienergia müügitulud langesid aastavõrdluses 31% võrra 72 mln euroni. Kontserni keskmine elektri müügihind oli 2020. aasta II kvartalis 45,5 €/MWh (-14,7% aastavõrdluses). Samal ajal keskmine Nord Pooli Eesti ala hind alanes tasemele 28,8 €/MWh (-32,6% aastavõrdluses). Elektrihinnad olid Põhjamaades 2020. aasta II kvartalis jätkuvalt madalatel tasemetel tulenevalt tavapärasest kõrgematest Põhjamaade (Norra ja Rootsi) hüdroressursside tasemetest. Elektri müügimaht alanes aastavõrdluses 8,4% 1,7TWh-ni. Hulgimüügi mahud veidi tõusid ja olid 0,2TWh (+3,8% aastavõrdluses) tasemel, samal ajal kui jaemüügi maht alanes 1,5 TWh-ni (-9,6% aastavõrdluses). Jaemüügi maht vähenes võrreldes eelmise aasta II kvartaliga Eestis, Lätis, Poolas ja Soomes. Leedus mahud tõusid. Elektri tootmismaht vähenes aastaga 46% tasemele 0,6TWh tulenevalt madalast elektrihinnast koos kõrge CO2 hinnaga, mis mõjutab otseselt kontserni põlevkivi elektritootmist. 2020. aasta II kvartali elektri EBITDA oli 8 mln eurot (-75% aastavõrdluses), suurimad negatiivsed mõjud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulid madalamast elektrituru hinnast, tuletistehingutest ja väiksematest mahtudest.

Võrguteenuse segment

Eesti Energia võrguteenuse müügitulud olid 2020. aasta II kvartalis 50,1 mln eurot (-0,8% aasta võrdluses) tulenevalt eelmise aastaga võrreldes 3,4% väiksemast tarbimismahust. Keskmine võrguteenuse müügihind oli eelmise aastaga võrreldes veidi kõrgem, tõustest 32,8 €/MWh-lt 33,7 EUR/MWh-ni tulenevalt kodumajapidamiste tarbimise osakaal kasvust. Võrguteenuse EBITDA oli 23 mln eurot (-0,04% aastavõrdluses). Väiksematest tarbimismahtudest tuleneva negatiivse mõju suutsid korvata alanenud kulud seoses madalamate võrgukadudega.

Vedelkütuste segment

Kontserni vedelkütuste müügitulud ulatusid 25,7 mln euroni (-19,3% aastavõrdluses). Vedelkütuste müügikogus oli II kvartalis 85,7 tuhat tonni (-24,2% aastavõrdluses). Vedelkütuste müügitulud ja -kogus alanesid aasta võrdluses tulenevalt madalamatest õli maailmaturuhindadest, mille tagajärjel alandasime vedelkütuste müügikogused lepingujärgsete vähimate kogusteni. Vedelkütuste tootmismaht alanes 8,1% eelmise aasta II kvartaliga võrreldes 85,9 tuhande tonnini tulenevalt eelmise aasta II kvartaliga erinevast hooldustööde graafikust. Tulenevalt madalatest maailmaturu õlihindadest tõime õlitehaste hooldustööde graafikuid ettepoole. Vedelkütuste segmenti toetasid minevikus tehtud riskimaandustehingud kõrgematelt hinnatasemetelt. Eesti Energia keskmine vedelkütuste müügihind riskimaandustehingute mõju arvestamata oli 2020. aasta II kvartalis 205,9 €/t (-42,4% aasta baasil), langus oli tingitud madalamatest õli maailmaturu hindadest. Kontserni keskmine vedelkütuste müügihind koos riskimaandustehingute mõjuga oli 2020. aasta II kvartalis 299,6 €/t (+6,5% aasta baasil). Vedelkütuste segmendi EBITDA oli 9,2 mln eurot (-8,0% aasta baasil). Positiivse mõjuga vedelkütuste EBITDA-le olid tulemus riskimaandustehingutest ja väiksemad püsikulud. EBITDA kasvu hoidsid tagasi alanenud keskmine müügihind ilma riskimaandustehingute mõjudeta ja madalam müügimaht.

Muud tooted ja teenused

EBITDA kontserni muudest toodetest ja teenustest oli 2020. aasta II kvartalis 14,6 mln eurot, võrreldes -2,1 mln euroga aastatagusel perioodil. Peamiseks põhjuseks muude toodete ja teenuste EBITDA kasvus oli gaasi müügil ja üleliigsete soojusetootmisega seotud CO2 kvootide müügist saadud tulud.

Investeeringud

Kontserni investeeringud olid 2020. aasta II kvartalis 28,1 mln eurot (-30,1% aastavõrdluses). Suurima osa investeeringutest moodustasid investeeringud elektri jaotusvõrku summas 19,7 mln eurot (-3,6% aastavõrdluses). Kvartali jooksul muid olulisi suuremaid investeeringuid ei toimunud, aastavõrdluses investeeringuid erinevate toodete ja projektide lõikes alanesid.

Finantseerimine, krediidireitingud ja dividendid

Kontserni raha ja raha ekvivalendid olid 2020. aasta II kvartali lõpu seisuga 134,4 mln eurot. Eesti Energial oli võimalik kasutusse võtta 30. juuni 2020 seisuga 540 mln euro mahus laenulepinguid, millest likviidsuslaenu lepingud moodustasid 295 mln eurot ja investeerimislaenud Euroopa Investeerimispangaga (EIB) 245 mln eurot. 2020. aasta II kvartali lõpu seisuga oli kontserni netovõlg 976 mln eurot. 2020. aasta II kvartalis toimus omanikupoolne aktsiakapitali sissemakse summas 125 mln eurot. Aktsionäride üldkoosolek on otsustanud, et dividende käesoleval aastal välja ei maksta.

Eesti Energia netovõla ja EBITDA suhtarv oli 2020. aasta II kvartali lõpus tasemel 4,5x, kõrgemal ettevõtte finantspoliitikas ettenähtud eesmärgist 3.5x. Eesti Energia strateegias on ette nähtud sammud finantspoliitika eesmärgiga vastavusse jõudmiseks.

Eesti Energia krediidireitingud olid 2020. aasta II kvartali lõpu seisuga BBB- (väljavaade stabiilne) Standard & Poor’silt ja Baa3 (väljavaade stabiilne) Moody’selt.

Väljavaade

Kontserni väljavaates ei ole toimunud muutusi võrreldes 2020. aasta I kvartaliga. Prognoosi kohaselt peaks kontserni 2020. aasta müügitulud ja EBITDA võrreldes 2019. aastaga langema (s.t vähemalt 5% langus). Investeeringute osas on oodata kasvu (vähemalt 5% kasv), kuid tulenevalt ebakindlast keskkonnast täpsustuvad lähikuudel antud plaanid. Hetke parima teadmise kohaselt kasvavad investeeringud taastuvenergiasse, kuid põlevkivi sektoriga seotud investeeringud langevad käesoleval aastal oluliselt võrreldes eelmise aastaga. Põlevkivi sektoriga seotud investeeringute kasvu on oodata järgmisel aastal, kui uue Enefit-280 õlitehasega seotud investeeringutel on juba suurem mõju.

Eesti Energia avalikustab III kvartali tulemused 29. oktoobril 2020.

Eesti Energia teostab tuletistehinguid, et maandada elektri, CO2 kvootide ja õli hinnariski. Kontserni elektri tootmise riskimaanduspositsioonid olid 2020. aasta II kvartali lõpu seisuga 2020. aasta III-IV kvartaliks mahus 0,4 TWh keskmise hinnaga 38,5 EUR/MWh. Jaeturule ette müüdud elektrienergia riskimaandamistehinguid on sõlmitud 2020. aasta III-IV kvartaliks mahus 1,2 TWh keskmise hinnaga 40,4 €/MWh ja 2021. aastasse mahus 2,3 TWh keskmise hinnaga 36,7 €/MWh. Vedelkütuste riskimaanduspositsioonid olid 2020 aasta III-IV kvartaliks 175,3 tuhat tonni keskmise hinnaga 314,8 EUR/tonn ja 2021. aastaks 283,5 tuhat tonni keskmise hinnaga 314,8 EUR/tonn.

Kontserni CO2 emissioonikvootide positsioon 2020. aasta III-IV kvartaliks on 2,6 miljonit tonni, keskmise hinnaga 17,6 EUR/tonn ja 2021. aastaks 0,9 mln tonni, mis koosneb peamiselt tasuta saadavatest kvootidest.

Eesti Energia täielik kvartaliaruanne ja investoresitlus on kättesaadavad veebilehel.

2020 II kvartali tulemusi tutvustav investorkõne toimub 30. juulil kell 13.00 Tallinna aja järgi. Osalemiseks palume end registreerida. Pärast registreerumist saadetakse Teile andmed kõnega liitumiseks.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee