Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2020. aasta I kvartali tulemused

05.05.2020

Eesti Energia 2020. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 226,8 mln eurot (-16,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 49,7 mln eurot (-40,6% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga). 2020. aasta I kvartal lõppes puhaskahjumiga 2,0 mln eurot (-121,1% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga).

Kontserni finantstulemus

Eesti Energia müügitulud langesid 2020. aasta I kvartalis peamiselt tulenevalt madalatest elektrihindadest ning elektri segmendi väiksematest müügikogustest. Võrguteenuse müügitulud langesid tulenevalt väiksematest tarbimismahtudest, kuid võrguteenuse EBITDA näitas aasta baasil väikest kasvu. Vedelkütuste äri müügitulud ja EBITDA kasvasid vaatamata õli maailmaturul aset leidnud sündmustele, saades positiivset tuge minevikus teostatud tuletistehingutest lähtuvalt Eesti Energia riskimaandamise strateegiast. Kontserni EBITDA languse võrreldes eelmise aasta I kvartaliga põhjustas eelkõige elektri segmendi tulemus. Puhaskasum langes aasta baasil eelkõige tulenevalt madalamast EBITDA kasumist.

Elektri segment

Eesti Energia kontserni elektrienergia müügitulud langesid aastavõrdluses 35,6% võrra 94 mln euroni. Kontserni keskmine elektri müügihind oli 2020. aasta I kvartalis 45,9 €/MWh (-15,6% aastavõrdluses). Samal ajal keskmine Nord Pooli Eesti ala hind alanes tasemele 27,6 €/MWh (-42,1% aastavõrdluses), mis on madalaim I kvartali elektrihind 2010. aastast, kui Eesti elektrituru avanemine algas. Elektrihinnad olid Põhjamaades 2020. aasta I kvartalis madalatel tasemetel tulenevalt erakordselt soojast ja tuulisest talvest ning tavapärasest kõrgematest Põhjamaade hüdroressursside tasemetest. Elektri müügimaht alanes aastavõrdluses 14,3% 2,2TWh-ni, hulgimüük vähenes 0,2TWh-ni (-54,9% aastavõrdluses) ja jaemüügi maht oli tasemel 2,0 TWh (-4,2% aastavõrdluses). Jaemüügi maht vähenes võrreldes eelmise aasta I kvartaliga Eestis ja Poolas, kui Lätis ja Leedus mahud tõusid. Elektri tootmismaht vähenes aastaga 56,5% tasemele 1,0TWh tulenevalt madalast elektrihinnast, mis mõjutab otseselt ettevõtte põlevkivi elektritootmist. 2020. aasta I kvartali elektri EBITDA oli 16,6 mln eurot (-65,8% aastavõrdluses), suurima negatiivse mõjuga oli madalam elektrituru hind, kuid mõju oli ka väiksematel mahtudel.

Võrguteenuse segment

Eesti Energia võrguteenuse müügitulud olid 2020. aasta I kvartalis 59,8 mln eurot (-4,5% aasta võrdluses) tulenevalt eelmise aastaga võrreldes 4,5% väiksemast tarbimismahust. Keskmine võrguteenuse müügihind oli eelmise aastaga samal tasemel ehk 31,1 €/MWh juures. Võrguteenuse EBITDA oli 19,1 mln eurot (+0,7% aastavõrdluses). Väiksematest tarbimismahtudest tuleneva negatiivse mõju suutsid korvata alanenud kulud seoses madalamate võrgukadudega. Võrgukaod alanes aastavõrdluses I kvartalis 4,02%-lt 3,9%-le.

Vedelkütuste segment

Kontserni vedelkütuste müügitulud ulatusid 34,8 mln euroni (+17,7% aastavõrdluses). Vedelkütuste müügikogus oli I kvartalis 102,5 tuhat tonni (+0,4% aastavõrdluses). Vedelkütuste tootmismaht alanes 2,2% eelmise aasta I kvartaliga võrreldes 122,3 tuhande tonnini tulenevalt eelmise aasta I kvartaliga erinevast hooldustööde graafikust. Vedelkütuste segmenti toetasid minevikus tehtud riskimaandustehingud kõrgematelt hinnatasemetelt. Eesti Energia keskmine vedelkütuste müügihind riskimaandustehingute mõju arvestamata oli 2020. aasta I kvartalis 297,7 €/t (-9,5% aasta baasil), langus tulenes madalamatest õli maailmaturu hindadest. Kontserni keskmine vedelkütuste müügihind koos riskimaandustehingute mõjuga oli 2020. aasta I kvartalis 339,3 €/t (+17,2% aasta baasil), mis teeb riskimaandustehingute mõjuks müügihinnale 41,3 €/t kohta. Vedelkütuste segmendi EBITDA kasvas 17,0 mln euroni (+30,2% aasta baasil) tänu riskimaandustehingute mõjule, kuid EBITDA kasvu hoidsid tagasi suuremad allokeeritud kaevandustega seotud püsikulud.

Muud tooted ja teenused

EBITDA kontserni muudest toodetest ja teenustest oli 2020. aasta I kvartalis -3,0 mln eurot, võrreldes 3,0 mln euroga aastatagusel perioodil. Peamiseks põhjuseks muude toodete ja teenuste EBITDA languses on väiksem soojuse müük ja negatiivsed mõjud gaasiga seotud tuletistehingutest.

Investeeringud

Kontserni investeeringud olid 2020. aasta I kvartalis 68,7 mln eurot (+220,8% aastavõrdluses). Kasv on tingitud Tootsi Suursoo ammendunud turbamaardla soetamisega summas 43 mln eurot (ilma käibemaksuta), et liikuda edasi Tootsi tuulepargi arendamisega ning suurendamaks kontserni taastuvenergia tootmisvõimsust.

Finantseerimine, krediidireitingud ja dividendid

Kontserni raha ja raha ekvivalendid olid 2020. aasta I kvartali lõpu seisuga 53,4 mln eurot. Eesti Energial võimalik kasutusse võtta 325 mln euro mahus laenulepinguid, millest likviidsuslaenu lepingud moodustavad 150 mln eurot ja 2019. aasta detsembris allkirjastatud investeerimislaen Euroopa Investeerimispangaga (EIB) 175 mln eurot. 2020. aasta I kvartali lõpu seisuga oli kontserni netovõlg 1 176 mln eurot.

Eesti Energia netovõla ja EBITDA suhtarv oli 2020. aasta I kvartali lõpus tasemel 5,2x, olles kõrgemal ettevõtte finantspoliitikas ettenähtud eesmärgist 3.5x. Eesti Energia strateegias on ette nähtud sammud finantspoliitika eesmärgiga vastavusse jõudmiseks. 1. aprillil 2020 teostas ettevõtte omanik omakapitali sissemakse summas 125 mln eurot, antud sündmusega korrigeerides on 2020. aasta I kvartali netovõla ja EBITDA suhtarv tasemel 4,65x.

Aktsionäride üldkoosolek on otsustanud, et dividende käesoleval aastal välja ei maksta.

Eesti Energia krediidireitingud olid 2020. aasta I kvartali lõpu seisuga BBB- (väljavaade stabiilne) Standard & Poor’silt ja Baa3 (väljavaade stabiilne) Moody’selt.

Väljavaade

Prognoosi kohaselt peaks kontserni 2020. aasta müügitulud ja EBITDA võrreldes 2019. aastaga langema (s.t vähemalt 5% langus). Investeeringute osas on oodata kasvu (vähemalt 5% kasv), kuid tulenevalt ebakindlast keskkonnast täpsustuvad lähikuudel antud plaanid. Hetke parima teadmise kohaselt kasvavad investeeringud taastuvenergiasse, kuid põlevkivi sektoriga seotud investeeringud langevad käesoleval aastal oluliselt võrreldes eelmise aastaga. Põlevkivi sektoriga seotud investeeringute kasvu on oodata järgmisel aastal, kui uue Enefit -280 õlitehasega seotud investeeringutel on juba suurem mõju.

Eesti Energia avalikustab II kvartali tulemused 30. juulil 2020.

Eesti Energia teostab tuletistehinguid, et maandada elektri, CO2 kvootide ja õli hinnariski. Kontserni elektri tootmise riskimaanduspositsioonid olid 2020. aasta I kvartali lõpu seisuga 2020. aasta II-IV kvartaliks mahus 0,6 TWh keskmise hinnaga 38,7 EUR/MWh. Jaeturule ette müüdud elektrienergia riskimaandamistehinguid on sõlmitud 2020. aasta II-IV kvartaliks mahus 1,7 TWh keskmise hinnaga 36,5 €/MWh ja 2021. aastasse mahus 2,2 TWh keskmise hinnaga 35,5 €/MWh. Vedelkütuste riskimaanduspositsioonid olid 2020 aasta II-IV kvartaliks 233,7 tuhat tonni keskmise hinnaga 314,8 EUR/tonn ja 2021. aastaks 283,5 tuhat tonni keskmise hinnaga 312,9 EUR/tonn. Kontserni CO2 emissioonikvootide positsioon 2020. aastaks on 3,4 miljonit tonni, keskmise hinnaga 14,5 EUR/tonn ja 2021. aastaks 0,9 mln tonni, mis koosneb peamiselt tasuta saadavatest kvootidest.

Eesti Energia täielik kvartaliaruanne ja investoresitlus on kättesaadavad veebilehel.

2020 I kvartali tulemusi tutvustav investorkõne toimub 5. mail kell 13.00 Tallinna aja järgi. Osalemiseks palume end registreerida. Pärast registreerumist saadetakse Teile andmed kõnega liitumiseks.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee