Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2016. aasta auditeeritud tulemused

14.03.2017

Eesti Energia kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2016.aastal 742,1 miljonit eurot, mis on 4,5% madalam võrreldes 2015.aastaga. Kontserni EBITDA ulatus 327,3 miljonit euroni (+23,2% võrreldes 2015.aastaga), mis on ajaloo kõrgeim tulemus. Kontserni puhaskasum oli 171,0 miljonit eurot (+130,5 miljonit eurot võrreldes 2015.aastaga).

Majandustulemused

Hoolimata aasta alguses valitsenud keerulisest turuolukorrast kujunes aasta teine pool oluliselt soodsamaks ning Eesti Energia lõpetas 2016.majandusaasta tugevate tulemustega (sh mõned positiivsed ühekordsed mõjud). Eriti just 4.kvartal oli kontserni jaoks väga tugev.

Kontserni müügitulude langus on peamiselt tingitud väiksematest riskimaanduspositsioonide tuludest, seda nii elektri kui vedelkütuste osas. Eesti Energia elektrienergia müügitulud kahanesid 1,9% võrra 348,8 miljoni euroni. Elektri keskmine müügihind vähenes 13,5% (sh riskimaanduspositsioonide mõju), kuid seda tasakaalustas kõrgem tootmis- ja müügimaht (+16,3%). Vedelkütuste müügitulu ulatus 67,0 miljoni euroni (-34,8%), mida peamiselt mõjutas madalam riskimaanduspositsioonide tulem. Võrguteenuse müügitulu kasvas 4,3% ning ulatus 252,7 miljoni euroni tulenevalt suuremast võrguteenuse müügimahust.

Kontserni EBITDA kasvas ajaloo kõrgeimale tasemele 327,3 miljonit eurot, mida toetasid elektri ja võrguteenuse segmendi tugevad tulemused ja ka teatavad ühekordsed positiivsed mõjud. Elektri segmendi EBITDA kasvas 118,0 miljoni euroni (+15,6%), kuna suurem elektri müügimaht aitas tasakaalustada madalamat riskimaanduspositsioonide tulemit. Vedelkütuste EBITDA oli 7,8 miljonit eurot (40,2 miljoni euro võrra madalam võrreldes 2015.aastaga), peamiselt tulenevalt väiksemast riskimaanduspositsioonide mõjust. Võrguteenuse EBITDA kasvas tänu suurematele müügimahtudele 112,6 miljoni euroni.

Kontserni muude toodete ja teenuste EBITDA oli 88,9 miljonit eurot, sealhulgas ühekordsed tegurid. Esiteks sisaldab see 68,6 miljoni euro suurust ühekordset positiivset mõju tulenevalt GE poolt Eesti Energiale makstavatest leppetrahvidest seoses Auvere elektrijaama ehitusega. GE on nõustunud maksma leppetrahvi, et kompenseerida elektrijaama lõpliku üleandmise hilinemist. See leppetrahv kajastub kontserni 4.kvartal EBITDA’s, kuid makstakse välja GE’ga kokkulepitud maksegraafiku alusel kuni juulini 2017. Kontsern võib saada veel täiendavaid leppetrahve kuni jaama üleandmiseni, kui jaam jätkab tööd allpool projekteeritud võimsust. Teiseks sai kontsern ühekordse positiivse efekti summas 14,2 miljonit eurot tagasiulatuvast ressursitasu määrade muudatusest, mis kajastus kontserni 2.kvartali tulemustes.

Tegevusnäitajad

Kontserni elektri müügimaht tegi 2016.aastal läbi kasvu ja ulatus tasemeni 9,0 TWh (+16,3% võrreldes 2015.aastaga). Jaemüügi maht oli 6,2 TWh (+5,5%) ning hulgimüügi maht 2,8 TWh (+51,4%). Hulgimüük kasvas tulenevalt kõrgematest Nord Pool elektrihindadest ja Eesti Energia elektritootmisvarade paremast konkurentsivõimest tänu madalamale CO2 turuhinnale ja madalamale põlevkivi kulule. Eesti Energia jaeturu turuosa kolmes Balti riigis kokku oli 26% (-0,6 protsendipunkti võrreldes 2015.aastaga).

Kontserni võrguteenuse müügimaht kasvas 4,4% tasemele 6,6 TWh tulenevalt ilmaoludest, soodsast majanduskeskkonnast ja tarbimise täpsemast monitoorimisest kaugloetavate arvestitega.

Kontserni vedelkütuste müügimaht kahanes 4,2% võrra 302 tuhande tonnini, kuna aasta esimeses pooles kärbiti kõige madalamate õlihindade perioodil ajutiselt tootmist.

Investeeringud

Kontserni investeeringud kahanesid 2016.aastal 141 miljoni euroni (-42,7%). Enamik investeeringutest (107 miljonit eurot) seondus elektrivõrguga. Ülejäänu moodustasid peamiselt muud baasinvesteeringud. Auvere elektrijaama lõppmakse tegemine on edasi lükkunud, kuni lepingupartner GE ehitab jaamale täiendavad filtrid ja jaam lõplikult vastu võetakse. Seni töötab Auvere elektrijaam sellistel režiimidel ja koormustel, mille juures heitmed vastavad nõuetele.

Finantseerimine, krediidireitingud ja dividendid

Kontserni likviidsuspuhver oli aasta lõpu seisuga jätkuvalt väga korralikul tasemel, sisaldades 223,3 miljonit eurot raha ja raha ekvivalente, 150 miljoni euro ulatuses likviidsuslaenulepinguid (tähtajaga 2020.aasta juulis) ning 70 miljoni euro suurust kasutusse võtmata EIB investeerimislaenu.

Kontserni netovõlg oli 2016.aasta lõpu seisuga 717 miljonit eurot. Netovõlg on viimastel aastatel kahanenud ning koos tugeva EBITDA’ga tõi see 2016.aasta lõpuks kontserni netovõlg / EBITDA suhtarvu tasemele 2,2. Kontserni finantspoliitika jääb muutumatuks ning näeb ette, et Eesti Energia netovõlg / EBITDA suhtarv ei tohi ületada taset 3,5. Kontserni finantsvõimendus kahanes 2016.aastal tasemele 30%.

Eesti Energia krediidireitingud on BBB (negatiivse väljavaatega) Standard & Poor’silt ning Baa3 (stabiilse väljavaatega) Moody’selt.

Me prognoosime, et Eesti Energia maksab 2017.aastal dividende summas 47 miljonit eurot, kuid see summa on hetkel lõplikult veel aktsionäri poolt kinnitamata.

Väljavaade

Prognoosime, et 2017.aastal Eesti Energia müügitulu ja investeeringute maht kasvavad ning EBITDA kahaneb võrreldes 2016.aastaga. Kui 2016.aasta EBITDA’st maha arvata Auvere elektrijaama leppetrahvi summa (68,6 miljonit eurot) ning ressursitasu määra tagasiulatuva muutuse mõju (14,2 miljonit eurot), jääb 2017.aasta prognoositav EBITDA 2016.aastaga sarnasele tasemele.

Eesti Energia 2017.aasta 1.kvartali tulemused avalikustatakse 28.aprillil.

Eesti Energia teostab tuletistehinguid, et maandada elektri, CO2 kvootide ja õli hinnariski. Kontserni elektri riskimaanduspositsioonid (sh nii finantstehingud kui fikseeritud hinnaga sõlmitud jaekliendilepingud) olid aasta lõpu seisuga 2017.aastaks 4,7 TWh (keskmise hinnaga 35,4 EUR/MWh) ja 2018.aastaks 0,9 TWh (keskmise hinnaga 33,6 EUR/MWh). Vedelkütuste riskimaanduspositsioonid olid 2017.aastaks 287 tuhat tonni (keskmise hinnaga 237 EUR/tonn) ja 2018.aastaks 180 tuhat tonni (keskmise hinnaga 253 EUR/tonn).

Kontserni CO2 emissioonikvootide positsioon 2017.aastaks oli 9,1 miljonit tonni, keskmise hinnaga 5,6 EUR/tonn (sealhulgas sõlmitud tulevikutehingud, investeerimistoetusena tasuta saadavad kvoodid ja varasematest perioodidest kasutamata jäänud kvootide saldo). 2018.aastaks on positsioon 2,2 miljonit tonni ja see sisaldab investeerimistoetusena saadavaid tasuta kvoote.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia 2016. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt.

Kadri Haldre
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia
Tel +372 715 2887
kadri.haldre@energia.ee