Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2013. aasta II kvartali auditeerimata tulemused

31.07.2013
Eesti Energia 2013. aasta II kvartali auditeerimata konsolideeritud müügitulud olid 215 miljonit eurot (+22% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 72 miljonit eurot (+4%) ja puhaskasum 43 miljonit eurot (+76%).

Majandustulemused

Kontserni müügitulu suurendas lõppenud kvartalis peamiselt kõrgem tulu elektrienergia müügist, mis kasvas võrreldes 2012. aasta II kvartaliga 39 miljonit eurot. Kasvasid nii elektrienergia müügimaht (+32%) kui ka keskmine hind (+21%), kontserni keskmine elektri müügitulu oli 46,2 €/MWh.

Kontserni EBITDA kasvu on peamiselt toetanud kasumlikum võrguteenuse müük (+1,8 mln eurot) ja samuti kõrgem kulumieelne ärikasum soojuse müügist (+2,7 mln eurot). Viimasele avaldas positiivset mõju Iru koostootmisjaama olmejäätmetel töötava uue ploki valmimine. Kuigi kontsern tootis ja müüs lõppenud kvartalis oluliselt rohkem elektrit võrreldes eelmise aastaga, vähendas madalam kasumimarginaal (muuhulgas tänu lisandunud CO2 kuludele) kokkuvõttes elektrienergia panust kontserni kasumlikkusesse. Müüdud vedelkütuste maht oli oluliselt madalam kui 2012. aasta II kvartalis tänu logistilistele põhjustele, mis samuti veidi vähendas kontserni EBITDA kasvumäära.

Peamised tegevusnäitajad

Lõppenud kvartalis müüs Eesti Energia 2,8 TWh elektrienergiat (+32% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Kontsern müüs 2013. aasta II kvartalis Baltikumi jaeturul klientidele kokku 1,7 TWh elektrienergiat, mis on 5 protsenti vähem kui aasta varem . Eestis oli Eesti Energia kvartali keskmine turuosa 70 protsenti ning Läti ja Leedu koguturul jõudis turuosa vastavalt 16 ja 10 protsendi tasemele. Baltikumi kogu elektriturul oli Eesti Energia turuosa hinnanguliselt 31%.

Kontserni müük elektribörsidele ja hulgimüüjatele ulatus lõppenud kvartalis tasemeni 1,2 TWh, mis on pea 3 korda rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Peamiseks kasvanud müügi põhjuseks oli kõrgem elektritootmismarginaal.

Võrguteenuste müügimaht ulatus 2013. aasta esimeses kvartalis 1,4 TWh-ni (+1%), samas kui võrgukaod vähenesid aastaga 3 protsendini (-1 protsendipunkt).

Põlevkivist toodetud vedelkütuste müük oli aasta II kvartalis 22 tuhat tonni (-37% võrreldes 2012. aasta II kvartaliga), samas toodetud põlevkiviõli kogus oli lõppenud kvartalis 37 tuhat tonni (-8% v.e.a.).

Investeeringud

2013. aasta II kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 95 miljonit eurot, mis on 0,5% väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Suurimad investeeringud tehti uue 300 MW Auvere elektrijaama ehitamiseks (35 miljonit eurot), Iru jäätmeenergiaploki rajamiseks (14 miljonit eurot) ja elektrivõrgu uuendamisse ja elektrivarustuse töökindlusesse (24 miljonit eurot). Baas- ja muud investeeringud ulatusid möödunud kvartalis 22 mln euroni.

Finantseerimine ja rahavood

Kontsernil oli 2013. aasta 30. juuni seisuga võimalik kasutada 571 miljonit eurot rahalisi vahendeid (likviidsed varad 176 miljonit eurot, väljavõtmata likviidsuslaenud 300 miljonit eurot ja investeerimislaen Euroopa Investeerimispangalt 95 miljonit eurot).

30. juuni 2013 seisuga olid kontserni peamiseks võlakohustuseks eurovõlakirjad tagasimaksetähtajaga 2018 ja 2020 kogumahus 600 miljonit eurot. Kontserni netovõlg oli kvartali lõpu seisuga tasemel 557 miljonit eurot. Netovõlg/EBITDA suhe oli 2,0 ja finantsvõimendus 28%.

Kontserni rahavood äritegevusest ulatusid 83 miljoni euroni, kasvades 76% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Äritegevuse rahavoogu suurendasid peamiselt järgmistesse kvartalitesse edasi lükkunud dividendide tulumaksu tasumine ja kõrgema elektritulu ning mitterahalise CO2 eraldise koosmõju. Juba teist kvartalit järjest oli Eesti Energia rahavoog positiivne.

Väljavaade

Eesti Energia 2013. aasta I poolaasta auditeerimata konsolideeritud müügitulud olid 494 miljonit eurot (+25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga), samas kui grupi EBITDA jõudis tasemele 145 miljonit eurot (-4%). Eesti Energia prognoosib 2013. majandusaastaks müügitulude ja EBITDA kasvu võrreldes möödunud aastaga. Kuigi tänavune õlitoodang uuest Enefit280 õlitehasest jääb käivituse viibimise tõttu varasemalt eeldatust väiksemaks, aitab kontserni kasumlikkust parandada oodatust suurem elektrienergia toodang.

Eesti Energia on 2013. aasta II poolaastasse ette müünud 4,2 TWh elektrienergiat (keskmise hinnaga 44,6 €/MWh) ja 66 tuhat tonni vedelkütuseid (keskmise hinnaga 465 €/tonn). Kontserni 2013. aasta CO2 emissioonikulu hinnarisk on maandatud tulevikuostudega mahus 12,2 mln tonni (keskmise hinnaga 8,4 €/tonn).

Krediidireitingud

Eesti Energia krediidireitingud olid kvartali lõpu seisuga stabiilse väljavaatega BBB+ Standard & Poors’ilt ja negatiivse väljavaatega Baa1 Moody’selt. 26. juunil kinnitas S&P Eesti Energia krediidireitingu tasemel BBB+ ja andis sellele stabiilse väljavaate.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia 2013. aasta II kvartali auditeerimata tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt »

Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mob: +372 5668 1568
[email protected]