Kaspar Liibert, TTÜ elektroenergeetika magister ja Eesti Energia kontserni kuuluva Elektrilevi automaatika spetsialist:

Elektri tootmine, ülekandmine ja jaotamine ei ole ammu enam ainult generaatorid, liinid ja trafod. Energiaettevõtted täis digitaalset tehnikat on saamas suurte andmekogustega „infopangaks". Kogutud andmete abil on võimalik optimeerida ettevõtete tööd, aga ka parendada pakutavaid teenuseid ja tooteid ning kaasata tarbijaid.

Stipendiumid

Kahel viimasel õppeaastal oleme toetanud Eesti koolide kutsehariduse, bakalaureuse- ja magistriõppe õppureid kokku 13 060 euroga.

Lisainfo ja kandideerimine

Ideedele hoogu Insenergia fondiga

Insenergia fondi eesmärk on toetada algatusi, mis edendavad, populariseerivad ja integreerivad inseneriõpet energeetikast infotehnoloogiani. Just insenergia-valdkonnas vajame tulevikus uusi tegijaid kõige rohkem. 2017. aastal projektide taotlusvoor on lõppenud.

Fondi toetatav algatus peab olema seotud fondi eesmärgiga, laia mõjuulatusega ning Eesti Energiat sisuliselt kaasav ja meie nähtavust projekti sihtrühmas suurendav.

Taotluse saavad esitada koolid, ülikoolid, tudengiühendused ja mittetulundusühingud.

Toetatavad tegevused: õppematerjalide väljatöötamine ja arendamine, õppekäikude korraldamine, teaduslaagrite või -ringide läbiviimine, erialatrükiste väljatöötamine, eriala ja valdkonna ameteid tutvustavate seminaride ja õppepäevade vms korraldamine. Oodatud on ka kõik teised lennukad ideed*, mis toetavad fondi eesmärke.

Üldjuhul fondist ei toetata toitlustuskulusid, tööjõukulusid ja tegevusi, millest saab kasu ainult üksikisik.

*Õppetööks vajalike seadmete (sh arvutiprogrammid, tehnilised vahendid jm) soetamist toetatakse maksimaalselt 50% ulatuses seadme kogusummast.

  • Taotluste esitamise aeg: 7.11.2016 - 27.11.2016
  • Tulemustest teavitamine: 21.12.2016
  • Lepingu sõlmimine: 22.12.2016 – 31.01.2017
  • Toetatud tegevuse toimumise periood: 2017. aasta
  • Lõpparuande esitamise tähtaeg: 15.12.2017

Toetuse maksame välja lõpparuande alusel pärast toetatava tegevuse toimumist või koostatud materjali valmimist. 2017. aasta projektide lõpparuande esitamise tähtaeg on 15.12.2017.

2017. aastal toetasime projekti Avatud robootika platvormi ROS tutvustamine Eesti õpilaste, üliõpilaste ja ettevõtjate seas (AvaROS); õppematerjalide koostamist füüsika kursuse "Energia" teemade õpetamiseks koolides; TÜ Narva kolledži Progeklubi labori loomist; Inseneri algõpet Kadrina Keskkoolis ja inseneriõppe proovikivi võistluse CADrina korraldamist.

Lõpparuande vorm

Teadmised praktilisest kogemusest

Soovime noorte õpingutele kaasa aidata ja motiveerida neid valitud eriala võimalikult heal tasemel omandama. Selleks oleme koos ülikoolidega käivitanud mitmeid projekte. Arendame koostööd teadus- ja arendustegevuse ning taseme- ja täiendõppe vallas meile oluliste õppeasutustega.

Korraldame energeetikaõpet mitmekesistavaid õppekäike Eesti Energia objektidele, näiteks Narva elektrijaamadesse, Õlitööstusesse, Narva karjääri, Iru elektrijaama, Narva ja Paldiski tuuleparki. Õppekäigust huvitatud õppejõududel palume saata taotlus (doc) aadressil Anna.Medvedeva@energia.ee.

Peagi on Tartu Ülikooli reaalalade tudengitel võimalik sooritada Eesti Energiaga seotud projektipõhist praktikat. Noored lahendavad reaalsetes töösituatsioonides tekkivaid olukordi ja teevad koostööd meie oma ala parimatega, täiendades oma erialateadmisi ja arendades meeskonnatööks vajalikke oskusi.

Üle aasta korraldame koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kursust „Energiasüsteemi strateegiline arendamine", kus nii Eesti Energia valdkondade juhid kui ka teised tipp-praktikud tutvustavad strateegilise juhtimise väljakutseid energeetikas. Järgmine kursus eeldatavasti juba 2019. a sügisel.

Energiamaailma avastamine

Energia Avastuskeskus

Aitasime kaasa Energia Avastuskeskuse taasavamisele. Tegemist on Euroopas ainulaadse energia- ja loodusteaduste teemadele keskenduva koguperekeskusega. Ootame sinna aastas ligi 80 000 väikest ja suurt avastajat, kel on võimalus panna käed külge, katsetada ja kogeda teadusmaailma kokku 95 püsieksponaadil kaheksal eri teemal.

www.energiakeskus.ee

Energiasäästu õppematerjalid

Koostöös õpetajatega oleme loonud 3.–4. klasside õpilastele põnevad õppematerjalid koduse energiasäästu põhitõdede kohta, et tõsta alg- ja põhikooliõpilaste teadlikkust säästvast tarbimisest. Neid materjale saab kasutada erinevates ainetundides.

Energiasäästu tund »
Energiasäästu tunni kava »
Tööleht »
Töövihikud koolilastele »

Eesti Kaevandusmuuseum

Oleme toetanud Eesti põlevkivi lugu tutvustava interaktiivse teemakeskuse loomist. Kohtla kaevanduspark-muuseumi näitus aitab suurendada väikestes külalistes huvi reaalteaduste vastu ja seeläbi kasvatada Eestile olulisi tulevikuinsenere.

www.kaevandusmuuseum.ee

Tagasi kooli

Meie spetsialistid ja juhid annavad igal aastal koolides mitukümmend külalistundi. Jagades ka omaenda karjäärilugu, räägivad nad energeetikavaldkonna arengust. Käesoleval aastal annavad Eesti Energia töötajad üheskoos 100 külalistundi, millega tähistatakse ühtlasi põlevkivi kaevandamise 100. sünnipäeva.

www.tagasikooli.ee