Juhtimine

Eesti Energia juhtimisorganid on üldkoosolek, nõukogu, juhatus ja auditikomitee. Üldkoosolek on ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan, kes määrab ametisse ettevõtte nõukogu. Nõukogu määrab ametisse ettevõtte juhatuse ning teeb juhatuse tegevuse üle järelevalvet. Nõukogule annab järelevalveküsimustes nõu auditikomitee.

Eesti Energia ainuaktsionär on Eesti Vabariik, keda aktsionäride üldkoosolekul esindab rahandusminister.

Tegevjuhtimise eest vastutab Eesti Energia juhatus, kuhu kuulub viis liiget, kelle valib ettevõtte nõukogu. Juhatuse esimees on ühtlasi kontserni tegevjuht. Juhatuse tasustamise põhimõtteid reguleerib riigivaraseadus, mille kohaselt otsustab tasu nõukogu.

Hando Sutter

Juhatuse esimees

CV »

Andri Avila

Juhatuse liige, finantsdirektor

CV »

Raine Pajo

Juhatuse liige energia tootmise valdkonnas

CV »

Margus Vals

Juhatuse liige projektide, tehnoloogia ja uue äri valdkonnas

CV »

Agnes Roos

Juhatuse liige klienditeenuste ja IT-valdkonnas

CV »

Eesti Energia nõukogu on juhtimisorgan, mis planeerib kontserni tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosneb seitsmest liikmest.

Väino Kaldoja

Nõukogu esimees

Kaie Karniol

Nõukogu liige

Danel Tuusis

Nõukogu liige

Ants Pauls

Nõukogu liige

Andres Liinat

Nõukogu liige

Ivo Palu

Nõukogu liige

Einari Kisel

Nõukogu liige

Eesti Energia neljaliikmelise auditikomitee peamine ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalveküsimustes.

Kaie Karniol

Auditikomitee esinaine

Ants Pauls

Auditikomitee liige

Danel Tuusis

Auditikomitee liige

Mait Palts

Auditikomitee liige

Juhtimispõhimõtted

Eesti Energia nõukogu ja juhatuse ühine ambitsioon on arendada ja juhtida Eesti Energiat nii, et see oleks heaks eeskujuks kõikidele teistele Eesti ettevõtetele. Seda nii strateegilise selguse, heade juhtimistavade, efektiivse tegevuse ja majandustulemuste kui ka eduka koostöö poolest kõikide sidusrühmadega.

Eesti Energia kontserni juhtimisel lähtutakse omaniku ootustest, kontserni visioonist, kokkulepitud strateegilistest eesmärkidest, väärtustest ning kontserni ja kontserni ettevõtjate tegevusi reguleerivatest õigusaktidest ja muudest dokumentidest.