Iseteenindus

Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõtte aktsiate esmane avalik pakkumine

05.10.2021

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

***

Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green avalikustas 5. oktoobril 2021 aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO), noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti ja kuulutas välja kuni 14. oktoobrini 2021 kestva aktsiate pakkumise. Enefit Greeni aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas algab eelduslikult 21. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval. Pakkumise tulemused ja aktsiate jaotus on plaanis avalikustada 15. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval ning aktsiatega börsil kauplemise esimeseks päevaks on kavandatud 21. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev. Pakkumise baasmahuks on kuni 115 miljonit eurot, mis koosneb uue lihtaktsia emiteerimisest mahus kuni 100 miljonit eurot ning olemasoleva lihtaktsia müümisest mahus kuni 15 miljonit eurot. Olemasolevate aktsiate arvu võidakse suurendada kuni 60 miljoni euro võrra. Sellisel juhul võib pakkumise kogumaht olla kuni 175 miljonit eurot moodustades kuni 26,4% ettevõtte aktsiatest.

Enefit Green soovib IPOga kaasata ligilähedaselt 100 miljonit eurot oma arendusprojektide ja võimalike uute projektide finantseerimiseks. Konkreetsemalt, Enefit Green plaanib pakkumise tulu kasutada oma lähiaastate perspektiiviga tuule- ja päikeseparkide arendamiseks tootmisvõimsusega kuni 600 MW.

Pakkumise prospekt on kättesaadav Enefit Greeni kodulehelt www.enefitgreen.ee/ipo või Finantsinspektsiooni kodulehelt www.fi.ee.

***

Käesolevat teadet ei tohi edastada ühelegi isikule.

Käesolev teadaanne on reklaam ning ei ole prospekt määruse (EL) 2017/1129, koos hilisemate muudatustega (edaspidi „Prospektimäärus“), tähenduses ega väärtpaberite avaliku pakkumise teade. Investorid ei tohiks teha mitte ühtegi investeerimisotsust seoses käesolevas teadaandes viidatud väärtpaberitega muu kui sellise informatsiooni alusel, mis sisaldub Finantsinspektsiooni (edaspidi „FI“) poolt kinnitatud prospektis, et mõista täielikult võimalikke seonduvaid riske ja hüvesid. Enefit Green AS (edaspidi „Selts“) avaldab täiendavat informatsiooni prospekti kinnitamise kohta kooskõlas Prospektimäärusega ning teeb vastava informatsiooni kättesaadavaks FI kodulehel (www.fi.ee) ja Seltsi kodulehel (www.enefitgreen.ee/ipo). Prospekti kinnitamist FI poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisena.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, edaspidi „USA Väärtpaberiseadus“) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Selts ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud USA Väärtpaberiseaduse reeglis 144A) tuginedes reeglile 144A või muule USA Väärtpaberiseadusest tulenevale erandile USA Väärtpaberiseaduses sätestatud registreerimise nõuetest.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee