Iseteenindus

Muudatused Eesti Energia laenuportfellis

28.09.2021

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

***

Enefit Green AS, 100%-ne Eesti Energia AS taastuvenergia tütarettevõtja, on sõlminud 130 miljoni euro ulatuses uusi tagatiseta investeerimis- ja likviidsuslaenu lepinguid. Kahepoolsed laenulepingud sõlmiti SEB ja OP pangaga mahtudes vastavalt 80 ja 50 miljonit eurot. SEB-ga sõlmitud laenulepingute hulgas on 2 korduvkasutatavat likviidsuslaenulepingut, summas 20 miljonit eurot 3-aastase tähtajaga ja 20 miljonit eurot 5-aastase tähtajaga, ning investeerimislaenu leping summas 40 miljonit eurot 7-aastase tähtajaga. Eesti Energia on ennetähtaegselt lõpetanud OP pangaga 2020. aasta septembris sõlmitud 50 miljoni euro suuruse korduvkasutatava likviidsuslaenulepingu. Laenulepingutega seotud muudatuste eesmärk on toetada Eesti Energia kontserni strateegia elluviimise finantseerimist.

***

Käesolevat pressiteadet ei tohi edastada ühelegi isikule.
Käesolev teadaanne on reklaam ning ei ole prospekt määruse (EL) 2017/1129, koos hilisemate muudatustega (edaspidi „Prospektimäärus“), tähenduses ega väärtpaberite avaliku pakkumise teade. Investorid ei tohiks teha mitte ühtegi investeerimisotsust seoses käesolevas teadaandes viidatud väärtpaberitega muu kui sellise informatsiooni alusel, mis sisaldub Finantsinspektsiooni (edaspidi „FI“) poolt kinnitatud prospektis, et mõista täielikult võimalikke seonduvaid riske ja hüvesid. Enefit Green AS (edaspidi „Selts“) avaldab täiendavat informatsiooni prospekti kinnitamise kohta kooskõlas Prospektimäärusega ning teeb vastava informatsiooni kättesaadavaks FI kodulehel (www.fi.ee) ja Seltsi kodulehel (www.enefitgreen.ee/ipo). Prospekti kinnitamist FI poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisena.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, edaspidi „USA Väärtpaberiseadus“) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Selts ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud USA Väärtpaberiseaduse reeglis 144A) tuginedes reeglile 144A või muule USA Väärtpaberiseadusest tulenevale erandile USA Väärtpaberiseaduses sätestatud registreerimise nõuetest.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee