Iseteenindus

Eesti Energia teeb ettevalmistusi Enefit Greeni börsile viimiseks

23.09.2021

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

***

Enefit Green AS (100% Eesti Energia AS taastuvenergia tütarettevõtja) on alustanud ettevalmistusi esmase aktsiate avaliku pakkumise (IPO) läbi viimiseks ning aktsiate noteerimiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. IPO täpsem toimumisaeg selgub pärast ettevalmistustegevuste lõpule viimist. Kavandatud tehingu osadeks on eelduslikult nii uute aktsiate emiteerimine kui ka olemasolevate Eesti Energiale kuuluvate aktsiate müük.

Aktsiate avalikust pakkumisest saadavaid vahendeid kasutatakse kontserni arendusprojektide ja võimalike uute projektide rahastamiseks, et toetada kontserni kasvu ja arengustrateegiat, kuhu kuuluvad muuhulgas Enefit Greeni lähituleviku perspektiiviga tuule- ja päikeseenergia arendusprojektid kuni 600 MW võimsuses. Rohkem infot planeeritava tehingu kohta siin.

***

Käesolevat pressiteadet ei tohi edastada ühelegi isikule.

Käesolev teadaanne on reklaam ning ei ole prospekt määruse (EL) 2017/1129, koos hilisemate muudatustega (edaspidi „Prospektimäärus“), tähenduses ega väärtpaberite avaliku pakkumise teade. Investorid ei tohiks teha mitte ühtegi investeerimisotsust seoses käesolevas teadaandes viidatud väärtpaberitega muu kui sellise informatsiooni alusel, mis sisaldub Finantsinspektsiooni (edaspidi „FI“) poolt kinnitatud prospektis, et mõista täielikult võimalikke seonduvaid riske ja hüvesid. Enefit Green AS (edaspidi „Selts“) avaldab täiendavat informatsiooni prospekti kinnitamise kohta kooskõlas Prospektimäärusega ning teeb vastava informatsiooni kättesaadavaks FI kodulehel (www.fi.ee) ja Seltsi kodulehel (www.enefitgreen.ee/ipo). Prospekti kinnitamist FI poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisena.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, edaspidi „USA Väärtpaberiseadus“) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Selts ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud USA Väärtpaberiseaduse reeglis 144A) tuginedes reeglile 144A või muule USA Väärtpaberiseadusest tulenevale erandile USA Väärtpaberiseaduses sätestatud registreerimise nõuetest.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee