Iseteenindus

Põlevkivituhk läheb taaskasutamisele maanteede ehitusel

27.05.2011
Eesti Energia, Maanteeamet ja ehitusettevõte Nordecon AS alustavad projektiga OSAMAT, mis soodustab põlevkivituhast materjalide senisest oluliselt laialdasemat ärakasutamist. Projekti raames hakatakse katsetama põlevkivituha lisamist betoonisegudesse, mida kasutatakse seejärel maanteede rajamisel pinnaste mass-stabiliseerimiseks. Katseprojekti läbiviimise maksumus on 2,7 miljonit eurot.

"2010. aasta septembris Euroopa Liidu programmi LIFE+ raames käivitunud OSAMAT projekti eesmärk on võtta Eestis senisest oluliselt enam kasutusele põlevkivituhka ning säilitada seeläbi meie teisi loodusvarasid," ütles Eesti Energia Narva Elektrijaamade tuhamüügi teenistuse juhataja Aleksander Pototski. „Elektrienergia tootmisel tekkiva põlevkivituha taaskasutamine tsemendi ja betooni koostisosana võimaldab eelkõige säästa killustiku-, liiva- ja savivarusid, samuti vähendada kasvuhoonegaasi CO2 teket, kuna 1 tonni tsemendi valmistamisel paiskub õhku ligi 0,7-0,8 tonni CO2. Leides põlevkivituhale kasuliku otsatarbe, vähendame tulevikus selle ladestamist tuhaväljadele ning säästame nii meie keskkonda."

"Maanteeamet osaleb koostööprojektis, et aidata lahendada energiamajanduses tekkivaid keskkonnaprobleeme ja pakkuda keskkonnasäästlikke lahendusi teedeehituses," kinnitas Maanteeameti uuringute talituse juhataja Taavi Tõnts. "Loodame, et projekti tulemusel saame ühiselt hea kogemuse, kuidas tekkivat põlevkivituhka efektiivselt maanteede ehitustel ja remontidel ka tulevikus kasutada. Samuti soovime eksportida oma kogemust ka teistesse Euroopa Liidu riikidesse."

Nordecon AS-i teedeehituse direktor Jaanus Taro märkis, et OSAMAT projekt parandab tuntaval määral Eesti elukeskkonda ning aitab kaasa taaskasutatavate materjalide julgemale kasutuselevõtule. "Nordeconil on pikaajalised kogemused killustikaluste stabiliseerimise valdkonnas ning ühtlasi on meil soov omandada täiendavaid kogemusi mass-stabiliseerimise osas," lisas Jaanus Taro. "Tulevikumajanduse võti on keskkonnasäästlik areng ning OSAMAT on üks täiendav samm selle suunas. Pilootprojekti OSAMAT realiseerimine lubab tulevikus teealustes muldkehades laialdasemalt kasutada põlevkivituhka soiste- ja savipinnaste mass-stabiliseerimiseks."

Koostöös Maanteeametiga rajab Nordecon katselõigud olemasolevatele nõrkade aluspinnastega (turvas, savi jne) kõrvalteedele Lääne- ja Ida-Viru maakonnas. Katselõikudel kasutatakse kolme erinevat tehnoloogiat: killustiku- või kruusakihi stabiliseerimist, aluse ehitamist aherainekillustiku ja põlevkivituha segust ning nõrkade pinnaste süvastabiliseerimise/mass-stabiliseerimise tehnoloogiat, mis vähendab tulevikus suurte mäemassiivide vedu karjäärist muldesse. Näiteks turbapinnaste esinemise korral teealuses muldes.

Erinevate tehnoloogiate puhul katsetatakse erinevaid sideaine doseerimise koguseid. Eesti Energia Narva Elektrijaamad valmistab selle tarbeks ette erinevad tuhasegud, mille omadusi ning sobivust vastava tehnoloogia või piirkonna jaoks uuritakse Rambolli laborites. Pärast uuringuid ning sobivate tuhasegude valikut ehitab Nordecon katselõigud, millele järgneb kaks aastat kestev katselõikude monitooring. Kui tehnoloogia osutub sobivaks, töötatavad osapooled koostöös välja juhend- ja normdokumentatsiooni tehnoloogia kasutamiseks Eesti teedeehituses. Konsultatsiooniettevõte Ramboll teostab antud projektis laboratoorsed uuringud ja katsetused, projekteerimise ning keskkonnamõjude analüüse.

Eesti Energia AS (www.energia.ee) Eesti Energia on riigile kuuluv ettevõte, mis tegeleb elektri- ja soojusenergia tootmise, müügi ja edastamisega. Eesti Energia on Eesti suurim tööandja, ettevõttel on üle 7000 töötaja. Eesti Energia tegutseb peale Eesti veel ka Lätis, Leedus, Soomes ja Jordaanias. Energiatootmise peamist toorainet põlevkivi kaevandatakse ettevõttele kuuluvates kaevandustes ning kasutatakse elektri, soojuse ja õli tootmises.

Maanteeamet (www.mnt.ee) Maanteeamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Maanteeamet teostab seadusega sätestatud ülesannete ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist, juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi teehoiu, liiklusohutuse, ühistranspordi ja liiklusvahendite keskkonnaohutuse valdkonnas.

Nordecon AS (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Alates 2006. aasta maist on Nordecon noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni konsolideeritud auditeerimata käive oli 2010. majandusaastal ligi 100 miljonit eurot.

Lisainformatsioon:
Aleksander Pototski, Eesti Energia Narva Elektrijaamade tuhamüügi teenistuse juhataja
GSM: 501 55 45
e-post: Aleksander.Pototski@energia.ee

Taavi Tõnts, Maanteeameti uuringute talituse juhataja
GSM: 52 69 897
e-post: Taavi.Tonts@mnt.ee

Jaanus Taro, Nordecon ASi teedeehituse direktor
Tel: 6161200
e-post: jaanus.taro@nordecon.com

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee