Iseteenindus

Eesti Energia 2010/11. majandusaasta teise kvartali tulemused

29.10.2010
Eesti Energia 2010/11. majandusaasta teise kvartali äritulud moodustasid 2 590 miljonit krooni ja ärikasum 351 miljonit krooni, puhaskasumiks kujunes 225 miljonit krooni ning investeeringud kasvasid 745 miljoni kroonini.

„Jooksva majandusaasta teises kvartalis tõusis jätkuvalt kontserni efektiivsus. Samal ajal suurendasime kasumlikkust konkurentsile avatud turgudel. Juba täna müüme üle poole elektrienergiast avatud turul ning puhaskasumi kasv tulenes peamiselt põlevkivist toodetud vedelkütuste müügituludest," kommenteeris kontserni majandustulemusi Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik.

Kaasiku sõnul on Eesti Energia kasumi kasvu taga edukas elektrimüük Eesti ja Leedu avatud turgudel. Põlevkivist toodetud vedelkütuste tootmismaht kasvas ligi 20 protsenti ning müügitulu suurenes 30 protsendi võrra. Lisaks mõjusid tulemustele positiivselt kasumlikud lepingud energeetikaseadmete müümisel ja põlevkivi müügimahtude kasv. Kasvasid ka kõigi peamiste toodete ja teenuste müügitulud.

Eesti Energia investeeringud moodustasid käesoleva majandusaasta teises kvartalis 745 miljonit krooni ning majandusaasta kuue kuuga investeeris kontsern kokku 1,3 miljardit krooni.

Jaeäri valdkonnas investeeriti teises kvartalis kokku 206 miljonit krooni, sh Eesti Energia Jaotusvõrgu investeeringud ulatusid 195 miljoni kroonini ning olid suunatud nii uute liitumiste väljaehitamiseks kui ka võrgu töökindluse suurendamiseks.

Tootmise ärivaldkonna investeeringute kogumaht oli teises kvartalis 319 miljonit krooni, kus suurimaks investeerimisobjektiks oli väävlipuhastusseadmete paigaldamine Narva Elektrijaamades. Teises kvartalis investeeris Eesti Energia väävlipuhastusseadmete paigaldamisse 208 miljonit krooni ning kokku on projekti investeeritud 759 miljonit krooni.

Kütuste ärivaldkonna investeeringud moodustasid 177 miljonit krooni. Suurimaks investeerimisobjektiks kütuste valdkonnas on Enefit-tehnoloogial toimiva põlevkiviõlitehase ehitus, kuhu suunati teises kvartalis 72 miljonit krooni. Põlevkivi kaevandamise seadmete ja rajatiste rekonstrueerimiseks ning uute ehitamiseks kasutati 65 miljonit krooni.

Eesti avatud turul püsis Eesti Energia turuosa alates turu avanemisest käesoleva aasta 1. aprillist hinnanguliselt 87 protsendi piires. Lätis oli Eesti Energial teises kvartalis keskmiselt 118 klienti ehk nelja kliendi võrra rohkem kui aasta tagasi ning turuosa avatud turul püsis 17 protsendi juures. Leedu avatud turul kasvasid oluliselt nii klientide arv kui ka turuosa. Teise kvartali lõpuks oli Eesti Energial Leedu jaeturul 83 klienti ning prognoositud turuosa avatud turul ca 17 protsenti.

Elektrienergiat müüs Eesti Energia 2010/11. majandusaasta teises kvartalis kokku 2,4 teravatt-tundi (TWh), mis on 14,4 protsendi võrra rohkem kui mullu.

Reguleeritud hinnaga ehk Eesti suletud turu kodu- ja äriklientidele ning võrguettevõtjatele müüs Eesti Energia käesoleva majandusaasta teises kvartalis 1,1 TWh elektrienergiat (-25,7% võrreldes eelneva majandusaasta teise kvartaliga). Mittereguleeritud hinnaga ehk Eesti, Läti ja Leedu avatud turu jaeklientidele, Nord Pool Eesti hinnapiirkonda, Leedu elektribörsile BaltPool ja kahepoolsete hulgimüügi lepingute alusel müüs Eesti Energia kokku 1,4 TWh elektrienergiat (100,7% rohkem kui mullu samal perioodil).

Põlevkivist toodetud vedelkütuste müügi maht kasvas käesoleva majandusaasta teises kvartalis 19.1 protsendi võrra ning kokku müüs Eesti Energia 36,4 tuhat tonni vedelkütuseid. Võrreldes möödunud aasta teise kvartaliga suurenes põlevkivist toodetud vedelkütuste müügitulu tulenevalt kõrgemast kütteõli maailmaturuhinnast üle 30,1 protsendi ning moodustas 161 miljonit krooni.

Soojusenergiat müüs Eesti Energia 50 GWh ehk 11,4 protsenti vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2010. aasta septembri lõpu seisuga oli mobiilse interneti teenusel Kõu ligikaudu 25,5 tuhat aktiivset klienti, mis on 3,4 protsenti enam kui eelneva aasta septembri lõpus.

Taastuvatest energiaallikatest toodetava Rohelise Energia paketiga liitus teises kvartalis 729 klienti ning kokku ulatus Rohelise Energia müük 7 GWh-ni, mis on üle 80 protsendi rohkem kui mullu.

Eesti Energia kontserni majandustulemused ja ettevõtte tegutsemiskeskkond on lähemalt lahti kirjutatud kvartali vahearuandes, mis on kättesaadav Eesti Energia kodulehel.
Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]