Iseteenindus

Uuring: Eesti Energia juhtimine on Baltikumi riigiettevõtetest üks parimaid

18.05.2012
Mittetulundusühing Baltic Institute of Corporate Governance (BICG) leiab värskelt valminud uuringus, et Eesti Energia on parima valitsemisega riigi ainuosalusega äriühing Baltikumis. Eesti Energia pälvis ainsa ettevõttena positiivse hinnangu kõigis uuringu kategooriates.

Käesoleval aastal viis BICG läbi uuringu, kus hinnati seda, kuidas on riikidel läinud omanikuna riiklike ettevõtete valitsemine ning kuidas on ettevõtetelt läinud hea valitsemistava järgimine. Analüüsi käigus hinnati näiteks kaasatud kapitalistruktuuri, kontrollikeskkonda, riigi sekkumist ja politiseeritust, mõistlike äriliste põhimõtete järgimist, hea valitsemistava ülesehitust ning huvide konflikti vältimist riigi osalusega ettevõtetes.

"Riigi osalusega äriühingute roll Balti riikide majanduses on võrdlemisi suur. Nende äriühingute hea käekäik on vajalik kogu majanduse edukaks toimimiseks. Hea valitsemistava on omakorda iga ettevõtte tulemusliku ja jätkusuutliku juhtimise aluseks. BICG põhjalik uuring asetab Eesti Energia oma juhtimistavaga võrdlusgrupi tippu - see on austustvääriv positsioon. Samas on Eesti riigi äriühingute juhtimistavade edasiseks arenguks veel ruumi palju," kommenteeris uuringut majandus- ja kommunikatsiooniministri nõunik Erkki Raasuke.

Eesti Energia riskijuhtimise ja siseauditi juhi Heikko Mäe sõnul näitab uuring, et hoolimata asjaolust, et ettevõttel puudub välisomanik, on Eesti Energia teinud ettevõttena palju, et juhtida seda vastavalt rahvusvahelisele standardile. "Näiteks Eesti Energia võlakirjade noteerimine Londoni börsil ning paari aasta eest tehtud ettevalmistused vähemosaluse avalikuks enampakkumiseks on aidanud oluliselt kaasa sellele, et Eesti Energiast on saanud regiooni üks kõige paremini juhitud ettevõtetest," sõnas Mäe.

Uuringu käigus analüüsiti viit ettevõtet igast Baltikumi riigist. Eesti puhul analüüsiti lisaks Eesti Energiale veel Eleringi, Tallinna Lennujaama, Tallinna Sadama ja Eesti Raudtee juhtimist. Esikolmikusse jõudnud ettevõtetest oli Eesti Energia ainus välisosaluseta riigile kuuluv ettevõte. Eesti Energiast kõrgema koguskoori teenis vaid Läti Citadele pank, mis kuulub ¼ ulatuses ERBDle. Kolmanda koha pälvis Lattelecom, mille omanikuks 49% ulatuses on TeliaSonera.

Eesti Energia saavutas kas võrdseid või paremaid tulemusi võrreldes teiste ettevõtetega näiteks kontrollikeskkonna, mõistlike äripõhimõtete ning huvide konflikti vältimise kategooriates. Olulist äramärkimist on pälvinud ettevõtte ja omaniku püüd hea valitsemistava järgimisele, eeskujuks võetud UK hea valitsemistava standardi vastu enesehindamine, hea valitsemise ning finantsaruandluse avalikustamine Baltikumi parima kvaliteediga, suurepärane siseauditi funktsioneerimine, suhete reguleerimine välisaudiitoriga, seotud osapoolte ja siseteabe valdajate üle järelevalve teostamine, tugev kontrollikeskkond ning tegevjuhi valimine avaliku konkursiga.

Analüüsi kohaselt on Eesti Energial arenguruumi omandi ja kaasatud kapitalistruktuuri ning riigi sekkumise ja politiseerituse ning hea valitsemistava ülesehituse (sh nõukogu liikmete poliitilise sõltumatuse) kategooriates. Lahendusena nähakse uuringus ette näiteks nõukoguliikmete määramise aluste muutmist läbipaistvamaks ning kompetentsipõhisemaks ning nõukogu politiseerituse vältimine. Samuti soovitatakse nõukogul juurutada enesehindamise praktikad.

Baltic Institute of Corporate Governance on 2009. aastal loodud mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärgiks on aidata kaasa Baltikumi ettevõtete globaalse konkurentsivõime tõstmisele.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]