Iseteenindus

Eesti Energia kontserni II kv 2012. majandusaasta auditeerimata tulemused

27.07.2012
Eesti Energia 2012. majandusaasta II kvartali auditeeritamata konsolideeritud äritulud olid 177 miljonit eurot (-14%), ärikasum 42 miljonit eurot (+13%) ja puhaskasum 25 miljonit eurot (+16%).

Peamised finantsnäitajad

Kontserni äritulude kasvu toetas võrguteenuste müügi kasv (+9,8 miljonit eurot). Äritulusid vähendas madalam elektrienergia (-8,7 miljonit eurot) ja vedelkütuste müük (-3,5 miljonit eurot). Äritulusid vähendasid samuti väiksed muud tulud (-24,3 miljonit eurot)

Eesti Energia kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 69,7 miljoni euroni (+14,9%) ning ärikasum kasvas 2012. majandusaasta II kvartalis 13,4% 42,3 miljoni euroni.

Kontserni ärikasumit mõjutas enim kõrgemad võrguteenuse marginaalid (+8,4 miljonit eurot) ja kasumlik elektrienergia müük (+6,8 miljonit eurot). Kontserni ärikasumit vähendasid ühekordsete tulude vähenemine (-7,5 miljonit eurot), suurem kulum (-4,0 miljonit eurot) ning madalam vedelkütuste müügikogus ja –marginaal (-3,4 miljonit eurot)

Kontserni rahavood äritegevusest olid 2012. majandusaasta II kvartalis 47,0 miljonit eurot, kasvades aastaga 81,7%. Peamisteks põhjusteks on nõuded ostjate vastu vähenemine (positiivne mõju 7,6 miljonit eurot) ja hankijate võlgnevuse suurenemine (posiitvne mõju 6,7 miljonit eurot). EBITDA kasv suurendas rahavoogusid 9 miljoni euro ulatuses samas kui EBITDA mitterahaline rahavooge vähendav mõju oli 7 miljonit eurot.

Peamised tegevusnäitajad

2012. majandusaasta II kvartalis müüs Eesti Energia elektrienergiat 2,1 TWh (12,9 protsenti vähem kui 2011. majandusaasta II kvartalis), millest 1,2 TWh müüdi reguleeritud hinnaga (+2,3%)

Reguleerimata hinnaga müüs Eesti Energia 2012. majandusaasta II kvartalis Baltikumi jaeklientidele 0,6 TWh elektrienergiat, mis on 17,2% võrra rohkem kui aasta varem. Eesti avatud turul oli Eesti Energia majandusaasta keskmine turuosa 68 protsenti ning Läti ja Leedu avatud turul vastavalt 20 ja 7 protsendi juures. Baltikumi avatud elektriturul oli Eesti Energia turuosa 24%.

Kogu reguleerimata hinnaga elektrienergia müük 2012. majandusaasta II kvartalis ulatus 0,9 TWh-ni, mis on 27,2% vähem kui aasta varem seoses elektribörsi suhteliselt madala hinnataseme tõttu.

2012. majandusaasta II kvartalis tootis Eesti Energia 2,0 TWh (-11,5%) elektrienergiat. Põlevkivist toodetud vedelkütuste müük vähenes 16,3 protsendi võrra 34 tuhande tonnini. Kontserniväline põlevkivimüük moodustas 0,3 miljonit tonni, mis on 45,1 protsenti vähem kui aasta varem.

Investeeringud

2012. majandusaasta II kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 95,4 miljonit eurot, mis on 28% vähem kui aasta varem.

Jaotusvõrgu valdkonnas investeeriti kokku 23 miljonit eurot elektrivõrgu uuendamisse ja elektrivarustuse töökindlusesse.

Elektri ja soojuse tootmisesse investeeris Eesti Energia 42 miljonit eurot, sh. 18 miljonit eurot Paldiski tuulepargi ehitusse, 14 miljonit eurot uue 300-MW elektrijaama ehitusse, 6 miljonit eurot väävlipuhastusseadmete paigaldusse Narva elektrijaamades ja 5 miljonit eurot Iru jäätmeenergiaploki rajamisse.

Kütuste valdkonna investeeringud moodustasid 23 miljonit eurot, sh. 14 miljonit eurot Enefit280 õlitehase ehitusse ja 4 miljonit eurot investeeriti põlevkivi tööstuse infrastruktuuri arendamisse.

Väljavaade

Eesti Energia prognoosib 2012. majandusaasta äritulude jäämist võrreldes 2011. majandusaastaga samale tasemele, mis on võrreldes I kvartali prognoosiga madalam seoses madalamatele elektri müügihindadele ja –kogustele.

Konsterni 2012. majandusaasta prognoositav kasumlikkus kasvab võrreldes 2011. majandusaastaga peamiselt tänu madalamatele tegevuskuludele sh. madalamatele CO2 kuludele.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia 2012. majandusaasta II kvartali tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt.
Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mobile + 372 5668 1568
[email protected]