Iseteenindus

Eesti Energia kontserni I kv 2012. majandusaasta auditeerimata tulemused

27.04.2012
Eesti Energia 2012. majandusaasta I kvartali auditeeritamata konsolideeritud äritulud olid 236 miljonit eurot (-1%), ärikasum 56 miljonit eurot (+28%) ja puhaskasum 56 miljonit eurot (+32%).

Peamised finantsnäitajad

Kontserni äritulude kasvu toetas Televõrgu müügist saadud tulu (+13,6 miljonit eurot), võrguteenuste müügi kasv (+10,1 miljonit eurot) ja vedelkütuste müügi kasv (+6,7 miljonit eurot). Äritulusid vähendas madalam reguleerimata hinnaga elektrienergia müük (-19,2 miljonit eurot) ja soojuse müügi vähenemine (-6,8 miljonit eurot)

Eesti Energia kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 82,4 miljoni euroni (+23,7%) ning ärikasum kasvas 2012. Majandusaasta I kvartalis 28,1% 56,5 miljoni euroni.

Kontserni ärikasumit mõjutas enim ühekordsed tulud Televõrgu müügist (netomõju +11,0 miljonit eurot), kõrgemad võrguteenuse marginaalid (+7,6 miljonit eurot) ja kasumlik vedelkütuste müük (+7,0 miljonit eurot). Kontserni ärikasumit vähendas madalamad elektrienergia müügimahud (-11,0 miljonit eurot)

Kontserni rahavood äritegevusest olid 2012. majandusaasta I kvartalis 59,0 miljonit eurot, vähenedes aastaga 43,8%. Peamisteks põhjusteks on nõuded ostjate vastu suurenemine (negatiivne mõju 20,7 miljonit eurot) ning CO2 kvoodi eraldiste vähenemine seoses tootmismahtude vähenemise ja madalama CO2 hinnaga (negatiivne mõju 13,4 miljonit eurot).

Peamised tegevusnäitajad

2012. majandusaasta I kvartalis müüs Eesti Energia elektrienergiat 2,5 TWh (18,8 protsenti vähem kui 2011. Majandusaasta I kvartalis), millest 1,7 TWh müüdi reguleeritud hinnaga (-0,2%)

Reguleerimata hinnaga müüs Eesti Energia 2012. Majandusaasta I kvartalis Baltikumi jaeklientidele 0,6 TWh elektrienergiat, mis on 14,3% võrra rohkem kui aasta varem. Eesti avatud turul oli Eesti Energia majandusaasta keskmine turuosa 72 protsenti ning Läti ja Leedu avatud turul vastavalt 15 ja 7 protsendi juures. Baltikumi avatud elektriturul oli Eesti Energia turuosa 21%.

Kogu reguleerimata hinnaga elektrienergia müük 2012. majandusaasta I kvartalis ulatus 0,8 TWh-ni, mis on 42,1% vähem kui aasta varem seoses elektribörsi suhteliselt madala hinnataseme tõttu.

2012. majandusaasta I kvartalis tootis Eesti Energia 2,4 TWh (-20,5%) elektrienergiat. Põlevkivist toodetud vedelkütuste müük suurenes 24,9 protsendi võrra 50 tuhande tonnini. Kontserniväline põlevkivimüük moodustas 0,5 miljonit tonni, mis on 20,6 protsenti vähem kui aasta varem.

Investeeringud

2012. majandusaasta I kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 129 miljonit eurot, mis on 35% rohkem kui aasta varem.

Jaotusvõrgu valdkonnas investeeriti kokku 15 miljonit eurot elektrivõrgu uuendamisse ja elektrivarustuse töökindlusesse.

Elektri ja soojuse tootmisesse investeeris Eesti Energia 81 miljonit eurot, sh. 63 miljonit eurot uue 300-MW elektrijaama ehitusse, 7 miljonit eurot väävlipuhastusseadmete paigaldusse Narva elektrijaamades ja 5 miljonit eurot Iru jäätmeenergiaploki rajamisse.

Kütuste valdkonna investeeringud moodustasid 27 miljonit eurot, 10 miljonit eurot investeeriti põlevkivi tööstuse infrastruktuuri arendamisse, 8 miljonit eurot Enefit280 õlitehase ehitusse ja 6 miljonit eurot põlevkivi kaevandamise seadmete ja rajatiste rekonstrueerimisse.

Väljavaade

Eesti Energia prognoosib 2012. majandusaasta ärituludele väikest kasvu võrreldes 2011. majandusaastaga seoses Televõrgu müügiga märtsis 2012, kõrgematele vedelkütuste maailmaturu hindadele, suuremale põlevkiviõli tootmisele ning kõrgematele võrguteenuste tasudele. Madalamad prognoositud elektri müügihinnad ja kogused samas vähendavad 2012. majandusaasta äritulusid.

Konsterni 2012. majandusaasta prognoositav ärikasum jääb eeldatavalt ligikaudu 2011. majandusaasta tasemele. Lisaks eelpool mainitule avaldavad ärikasumile positiivset mõju valmivad tootmisvahendid ja kõrgem kulum.

Kontserni 2012. majandusaasta prognoositud investeeringud ulatuvad 570 miljoni euroni, millest 219 miljonit eurot investeeritakse uude 300-MW CFB elektrijaama, 98 miljonit eurot jaotusvõrgu uuendamisse ning 52 miljonit eurot Enefit280 õlitehase lõpetamisse.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia 2011. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt.

Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mobile + 372 5668 1568
[email protected]