Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2011. majandusaasta esimese kvartali tulemused

28.04.2011
Eesti Energia 2011. majandusaasta esimese kvartali konsolideeritud äritulud olid 237 miljonit eurot (+3%), ärikasum 44 miljonit eurot (-27%) ja puhaskasum 42 miljonit eurot (-29% ilma lõpetatud tegevusvaldkondadeta).

Peamised finantsnäitajad

Kontserni äritulude kasvu toetas Eesti ja Leedu elektrituru avanemine ja Nord Pool Eesti hinnapiirkonna asutamine. Tulude kasvu toetas enim elektri müük (+9 miljonit eurot) ja võrguteenuste müük (+2 miljonit eurot). Vedelkütuste müügi ja muude tulude kahanemine vähendas konsterni ärikasumit 6 miljoni euro võrra.

Eesti Energia ärikasumi kahanemist vedasid peamiselt jaeäri (-12 miljonit eurot) ja tootmise (-8 miljonit eurot) valdkonnad samas kui kütuste valdkond suurendas ärikasumit 3 miljoni euro võrra. Kontsern ärikasumit kahandas 8 miljonit eurot elektrienergia müügimarginaalide langus ning 9 miljonit eurot ühekordsete tulude vähenemine. Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) vähenes 22% 67 miljoni euroni.

Kontserni äritegevuse rahavood olid 2011. majandusaasta esimeses kvartalis jätkuvalt positiivsed ning ulatusid 128 miljoni euroni (+47%). Tugevat rahavoogu toetas tagatisvara nõuete vähenemine (+24 miljonit eurot) ning nõuete kiirem laekumine (+21 miljonit eurot).

Peamised tegevusnäitajad

2010. majandusaastal müüs Eesti Energia elektrienergiat 3,1 TWh (+5 protsenti rohkem kui 2010. majandusaasta esimeses kvartalis), millest 1,7 TWh müüdi reguleeritud hinnaga (-23%)

Mittereguleeritud hinnaga ehk Baltikumi avatud turu jaeklientidele müüs Eesti Energia 2011. Majandusaasta esimeses kvartalis 1,4 TWh elektrienergiat, mis on 92% võrra rohkem kui aasta varem. Eesti avatud turul oli Eesti Energia keskmine turuosa esimeses kvartalis 70 protsenti ning Läti ja Leedu avatud turul majandusaasta viimases kvartalis vastavalt 11 ja 7 protsendi juures.

2011. majandusaasta esimeses kvartalis tootis Eesti Energia 3.1 TWh (+3%) elektrienergiat. Põlevkivist toodetud vedelkütuseid tootis Eesti Energia 54 tuhat tonni ning vedelkütuste müük kasvas 20 protsendi võrra 44 tuhande tonnini. Põlevkivitoodang moodustas 4,8 miljonit tonni, mis on 6 protsenti rohkem kui aasta varem.

Investeeringud

2010. aastal investeeris Eesti Energia kokku 95 miljonit eurot, mis on 119% suurem kui aasta varem.

Jaeäri valdkonnas investeeriti kokku 11 miljonit eurot elektrivõrgu uuendamisse ja elektrivarustuse töökindlusesse.

Elektri ja soojuse tootmisesse investeeris Eesti Energia 28 miljonit eurot, sh. väävlipuhastusseadmete paigaldamine Narva elektrijaamades (11 miljonit eurot), Iru elektrijaama prügipõletusploki rajamine (5 miljonit eurot) ja Aulepa tuulepargi laiendus (3 miljonit eurot).

Kütuste ärivaldkonna investeeringud moodustasid 53 miljonit eurot, millest 29 miljonit eurot investeeriti põlevkivivarudesse (3,1 miljardit tonni) Utah's USAs, 14 miljonit eurot Enefit-tehnoloogial toimiva põlevkiviõlitehase ehitusse ja 6 miljonit eurot põlevkivi kaevandamise seadmete ja rajatiste rekonstrueerimisse.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia 2011. majandusaasta esimese kvartali majandustulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt.

2010. majandusaasta auditeeritud aastaaruanne on kättesaadav Eesti Energia kodulehelt.

Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mob: + 372 5668 1568
[email protected]