Iseteenindus

Eesti Energia esialgsed 2010. aasta majandustulemused

31.01.2011
Eesti Energia 2010. majandusaasta konsolideeritud äritulud olid 796 miljonit eurot (+20%), ärikasum 151 miljonit eurot (+47%) ja puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest 119 miljonit eurot (+34%).

Peamised finantsnäitajad

Kontserni äritulude kasvu toetas Baltikumi elektrituru avanemine ja Nord Pool Eesti hinnapiirkonna asutamine. Tulude kasvu toetas enim elektri müük (+66 miljonit eurot), võrguteenused (+15 miljonit eurot) ja suurem vedelkütuste müük (+12 miljonit eurot).

Eesti Energia ärikasumi kasvu vedasid Tootmise (+31 miljonit eurot) ja Kütuste (+11 miljonit eurot) valdkonnad. Kontsern ärikasumist moodustas elektri müügimahu ja hinna kasv avatud turgudel 22 miljonit eurot, turu avanemine 18 miljonit eurot ja vedelkütuste müügi suurenemine 9 miljonit eurot. Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) suurenes 18% 245 miljoni euroni.

Eesti Energia puhaskasumit mõjutas rekordiliste brutodividendide (138 miljonit eurot) maksukulu Koos lõpetavate tegevusvaldkondadega ulatus Eesti Energia puhaskasum 147 miljoni euroni.

Peamised tegevusnäitajad

2010. majandusaastal müüs Eesti Energia elektrienergiat 10,7 TWh (+12,3 protsenti rohkem kui 2009. aastal), millest 6,1 TWh müüdi reguleeritud hinnaga (-14% võrreldes 2009. aastaga)

Mittereguleeritud hinnaga ehk Baltikumi avatud turu jaeklientidele müüs Eesti Energia 2010. majandusaastal 1,8 TWh elektrienergiat, mis on 1,4 TWh võrra rohkem kui aasta varem. Eesti avatud turul oli Eesti Energia turuosa 4. kvartali lõpu seisuga ligikaudu 87 protsenti ning Läti ja Leedu avatud turul majandusaasta viimases kvartalis ca 13 protsendi juures.

Nord Pool Eesti hinnapiirkonda, Leedu elektribörsile BaltPool ja kahepoolsete hulgimüügi lepingute alusel müüs Eesti Energia kokku 2,9 TWh elektrienergiat ehk 0,8 TWh enam kui 2009. aastal.

2010. majandusaastal tootis Eesti Energia 10,6 (TWh) elektrienergiat. Põlevkivist toodetud vedelkütuseid tootis Eesti Energia üle 190 tuhande tonni ning vedelkütuste müük kasvas 17 protsendi võrra 181 tuhande tonnini. Põlevkivitoodang moodustas 17 miljonit tonni, mis on 21 protsenti rohkem kui aasta varem.

Investeeringud

2010. aastal investeeris Eesti Energia kokku 219 miljonit eurot, mis on 5% suurem kui aasta varem.

Jaeäri valdkonnas investeeriti kokku 63 miljonit eurot, millest 60 miljonit eurot investeeriti elektrivõrgu uuendamisse ja elektrivarustuse töökindlusesse.

Elektri ja soojuse tootmisesse investeeris Eesti Energia 85 miljonit eurot, sh. väävlipuhastusseadmete paigaldamine Narva elektrijaamades (46 miljonit eurot), Iru elektrijaama prügipõletusploki rajamine (10 miljonit eurot) ja Aulepa tuulepargi laiendus (9 miljonit eurot).

Kütuste ärivaldkonna investeeringud moodustasid 59 miljonit eurot, kus suurimateks investeeringuteks olid Enefit-tehnoloogial toimiva põlevkiviõlitehase ehitus (32 miljonit eurot) ja põlevkivi kaevandamise seadmete ja rajatiste rekonstrueerimine ning uute ehitamine (23 miljonit eurot).

Seoses majandusaasta muutmisega lõppes Eesti Energia 1. aprillil 2010 alanud majandusaasta 31. detsembril 2010. Uus majandusaasta algas 1. jaanuaril 2011 ning lõpeb 31. detsembril 2011. Eesti Energia 2010. aasta auditeeritud aastaaruanne, mis hõlmab 2009. ja 2010. kalendriaastat, avaldatakse 29. aprillil 2011.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia esialgsete majandustulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt.