Iseteenindus

Eesti Energia kommentaar Riigikogu ees piketeeriva Arvo Ilissoni teemal

04.06.2008

Alates 2. juunist 2008 asus Arvo Ilisson taas piketeerima Toompea lossi ees. Vaatamata asjaolule, et Arvo Ilisson pole Eesti Energia poole oma protestide ja abisoovidega pöördunud, käisid Eesti Energia esindajad 4. juunil temaga kohtumas ja abi pakkumas. Eesti Energia on valmis korraldama ja tasuma Arvo Ilissoni tervise sõltumatu uuringu ning sellele järgneva ravi kompenseerimise, kuid Arvo Ilisson keeldub seda pakkumist vastu võtmast ja soovib piketti jätkata.

Ligi kümme aastat tagasi, 26. novembril 1998, toimus Rulli alajaamast väljuva õhuliini montaaþi käigus tööõnnetus Valga elektrivõrgu jaotusvõrgu elektriku Arvo Ilissoniga. Tööõnnetuse põhjuseks loeti ohutusnõuete eiramist, mis seisnes töökoha laiendamises veendumata selle ohutuses. Põhjuseks loeti ka tööteostaja poolset ohutusnõuete eiramist, mis seisnes väheses järelvalves brigaadi liikmete tegevuse üle.

10. detsembril 1998 langetas toonane Eesti Energia Lõuna Elektrivõrkude töökaitse nõukogu otsuse jagada süüaste vastavalt - tööandja 40% ja kannatanu 60%. Teadaolevalt määrati Arvo Ilissonile 26.mail 1999 Valgamaa arstliku ekspertiisikomisjoni poolt aastaks III astme invaliidsusgrupp, soovitusega kannatanu üle viia kergemale füüsilisele tööle.

5.juunil 2001.a esitas Arvo Ilisson Valga Maakohtule hagi Eesti Energia ASi vastu töövigastusega tekitatud kahju hüvitamiseks.

Hagiavalduses palus A. Ilisson Eesti Energialt välja mõista töövigastusega tekitatud kahju hüvitis vastavalt tööandja süüastmele. Antud kohtuvaidlus leidis oma lõpliku lahenduse riigikohtus, kes kokkuvõtvalt otsustas, et arvestades hageja keskmist kuupalka enne tööõnnetust, tema töövõime kaotust ja tema enda rasket ettevaatamatust kahju tekitamisel ning seda, et hageja tegelikult saadav pension ületas kostja tekitatud kahju, ei ole hagejal hagiavalduses märgitud kahju tekkinud. Seega leidis kohus kõiki asjaolusid arvesse võttes, et Arvo Ilisson on talle seadusega ettenähtud hüvitise kätte saanud.

Arvo Ilisson on endine Eesti Energia töötaja, kes on sattunud eluraskustesse ja Eesti Energia mõistab siinkohal selgelt oma vastutust ning on valmis hr Ilissoni igakülgselt aitama.

Ettevõte on omalt poolt kasutanud erinevaid viise Arvo Ilissoniga kontakti saavutamiseks ning tema piketi taga olevate probleemide lahendamiseks. Oleme tasunud talle kõik kohtuotsusega kooskõlas olevad töötasud ja kompensatsioonid. Tasusime 2006. aastal tema tervisekontrolli Medicoveris ja kriisiabinõustamise. Ühtlasi pakkus Eesti Energia igakülgset abi tervisekontrolli tulemusel ilmnevate kaebuste ravi korraldamisel, kuid need pakkumised ei ole leidnud hr Ilissoni poolt vastuvõtmist.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
T: +372 71 51 218
M: +372 53 411 813
F: + 372 715 28 06
[email protected]