Iseteenindus

Toomas Niinemäe: hea koostöö puhul on soojuse ja elektrienergia koostootmises võimalik kasu saada kõikidel osapooltel

27.03.2008
Eile toimunud seminaril “Väljakutsed Iru Elektrijaamale kui energia koostootajale” arutati koostootmise rolli ja selle tuleviku üle. Seminaril jäi kõlama mõte, et Eestil on tõhusa koostootmise osas tarvis paremat lähenemist, et elektri- ja soojusturul saaksid ilma turumoonutusteta tegutseda nii olemasolevad kui ka uued koostootmisjaamad. Iru Elektrijaama juhataja Toomas Niinemäe ütles diskussioonipaneelis osaledes, et Eestis on olemas märkimisväärne tõhusa koostootmise potentsiaal, kuid oluline on muuta see majanduslikus mõttes kasulikuks ressursiks. “Tänane situatsioon on aga selline, kus soojuse- ja elektriturg võivad teatud olukordades üksteisele vastu töötada ja siis on esmasteks kaotajateks koostootmisega tegelevad ettevõtjad ning seejärel ka tarbijad,” avaldas praeguse olukorra tagamaid Iru Elektrijaama juhataja Toomas Niinemäe. “Laiemas tähenduses aga kaotab ühiskond tervikuna, kuna saavutamata jääb kütuste tõhusam kasutamine ja osa energiat läheb lihtsalt raisku, mis tuleb kahjuks tarbijatel läbi kõrgemate hindade tasuda” täiendas ta. Seminaril tõdeti, et Iru Elektrijaama jäätmepõletusel baseeruva uue soojuse ja elektri koostootmisploki valmimine 2011 sügiseks täidab jäätmete taaskasutusena jäätmekäitluse hirearhias olulise tühimiku. Jäätmeressurss on muutumas kasutust kõrvalproduktist üha enam kaubaks, millest soovivad kasu saada nii kohalikud omavalitsused, energiatootjad kui ka jäätmekäitlejad. Eeltoodud institutsioonide heast koostööst sõltub aga elanike jaoks nii jäätmekäitluse kui ka soojusenergia madalam hind. MKM (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) on alustanud uute energeetika arengukavade koostamist ning tõhusa koostootmise parem sidumine soojuse- ja elektruturuga vajab õigusloome käigus paremat väljundit, mis arvestaks Euroopa Liidu koostootmise direktiivi sisu ja loogikat. OÜ Iru Elektrijaam on Eesti Energia kontsernis tegutsev soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaam, mis on töös alates 1978. aastast. Jaam varustab Tallinna Kütte poolt, Tallinna Linna 100% omanduses olevalt AS Tallinna Soojuselt, renditud soojusvõrkude kaudu soojusenergiaga Tallinna Vanalinna, Kesklinna, Lasnamäe ning Maardu elanikke. Elektrienergia müüakse elektrienergiasüsteemi OÜ Põhivõrk kaudu.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: +372 71 51 218
GSM: +372 53 411 813
e-post: [email protected]