Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2007/08. majandusaasta 9 kuu tulemused

31.01.2008

Eesti Energia 2007/08. majandusaasta 9 kuu äritulud moodustasid 6 570 miljonit krooni, mis on CO2 heitmekvootide kaubanduse mõjusid arvestamata 25,5% enam kui möödunud aasta samal perioodil. Ettevõtte ärikasumiks kujunes 984 miljonit krooni ning kontserni puhaskasum oli 630 miljonit krooni.

2007/08. majandusaasta 9 kuu tulemustele avaldasid olulist mõju ekspordi- ning kodumaiste müügitulude kasv, heitmekvootide müügi puudumine, kasvanud kulud ning majandusaasta teises kvartalis dividendide maksukuluna tasutud tulumaks ca 280 mln krooni.

Eesti Energia finantsdirektori Margus Kaasiku sõnul toetasid esimese kolme kvartali majandustulemusi kasvav kodumaine elektrienergia müük ning suurenenud eksport Soome. Kaasik rõhutas, et CO2 kvootide tulusid ja kulusid arvestamata on majandusaasta lõpuks oodata eelmise majandusaastaga võrreldes paremat tulemust.

Kodumaine elektrienergia müük kasvas võrreldes eelmise majandusaasta 9 kuuga 8,2 protsenti, moodustades 4 998 GWh (gigavatt-tundi). Ekspordi kasv oli eelkõige tingitud 2007.a. jaanuaris alanud ekspordist Põhjamaadesse. Alates 2007/08. majandusaasta algusest on Soome eksporditud kokku 1 157 GWh elektrienergiat. Majandusaasta esimese üheksa kuuga kasvas jõudsalt energia eksport Lätti, moodustades kokku 1 185 GWh. Perioodi eksport kokku moodustas 2 343 GWh, kasvades aastataguse tulemusega võrreldes 237%.

Soojusenergia müük vähenes võrreldes eelmise majandusaasta 9 kuuga 10 GWh võrra ning moodustas detsembri lõpuks 1 000 GWh.

Eesti Energiasse kuuluvate võrguettevõtete 12 kuu kodumaised kaod on majandusaasta 9 kuu lõpuks alanenud eelmise majandusaasta sama perioodiga võrreldes 10,2 protsendilt 9,2 protsendile.

2007/08. majandusaasta 9 kuuga investeeris Eesti Energia kokku 1 803 miljonit krooni, millest enam kui pool investeeriti elektrivõrkude uuendamisse – kokku 1 086 miljonit krooni. Majandusaasta 9 kuu tähtsamate investeerimisprojektide seas olid mitme alajaama uuendamine, uute liitumiste ehitus, pingeprobleemide ja võrgukadude vähendamine. Elektrienergia tootmise poolelt olid peamised investeerimisprojektid seotud karmistuvate keskkonnanõuete täitmise ja tootmise efektiivsuse tõstmisega.

2007/08. majandusaasta 9 kuu tähtsaimaks sündmuseks on kindlasti Balti riikide suurima tuulepargi ehituse käivitamine (39 MW). Majandusaasta kolmandas kvartalis TNS Emori poolt avaldatud Eesti teeninduse uuringu kohaselt on Eesti Energia üks parima teenindusega Eesti ettevõtetest. Kolme kvartali sisse jäi ka klientidele elektroonilise liitumisteenuse ning uute sise- ja väliselektritööde pakkumise alustamine.

Eesti Energia kontserni majandustulemustes on konsolideeritud tootmise, ülekande, jaotamise ja müügiga tegelevate ning muid teenuseid osutavate tütarettevõtete tulemused. Eesti Energia majandusaasta algas 2007. aasta 1. aprillil ning kestab käesoleva aasta 31. märtsini.

Majandustulemused ja ettevõtte tegutsemiskeskkond on lähemalt lahti kirjutatud 9 kuu vahearuandes, mis valmib veebruari keskpaigaks ning on seejärel kättesaadav Eesti Energia kodulehel.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: [email protected]