Iseteenindus

Narva Elektrijaamade uue energiakompleksi KMH ja KSH aruannete avalik arutelu

10.12.2007
10. jaanuaril toimub ASi Narva Elektrijaamade poolt Eesti Elektrijaama territooriumile kavandatava energiakompleksi rajamise keskkonnamõjude hindamise ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruannete avalik arutelu. Energiakompleks hõlmab kaht uut energiaplokki à 300 MWe, kaht uut utteseadet TSK-140 koos abiseadmetega vedelkütuste tootmiseks ja võimalikku gaasiturbiinseadet põlevkivi utmisel tekkiva uttegaasi utiliseerimiseks.

Narva Elektrijaamade poolt kavandatava tegevusega on plaanis olemasolevate elektritootmise võimsuste asendamine uute, efektiivsemate ja keskkonnasõbralikemate võimsustega. Uute plokkide planeeritud aastase brutotoodanguga 4200 GWh on põlevkivi sääst aastas võrreldes vanade plokkide kasutamisega ligi 1 miljon tonni. Olemasoleva vana vedelkütuste tehase juurde kavandatakse uue ja efektiivsema vedelkütuste tootmishoone ehitamist, millega tänapäevastatakse tootmisvõimsused, paraneb toodetud vedelkütuste kvaliteet ja laieneb toodete valik.

Keskkonnamõju hindamise (KMH) aruandega on võimalik tutvuda 6.detsembrist 2007.a kuni 7. jaanuarini 2008.a AS Eesti Energia- ( Laki 24, Tallinn, http://www.energia.ee/ ) ja AS Narva Elektrijaamad (Elektrijaama tee 59, Narva, http://www.powerplant.ee/ ) sekretäri juures, Vaivara vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Sinimäe, Ida- Virumaa) ja Vaivara valla kodulehel.

KMH aruande avalik arutelu toimub Eesti Elektrijaamas (Vaivara vald, Auvere küla, Eesti) 10. jaanuaril 2008.a kell 12.00. Ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid keskkonnamõju hindamise aruande kohta saab esitada kirjalikult ÅF-Estivo AS e-posti aadressil: juri.kleesmaa@afconsult.com ja postiaadressil Väike-Ameerika 8, 10129 Tallinn kuni 7. jaanuarini 2008.

Narva Elektrijaamades on seni uuendatud kaks energiaplokki, mis vastavad nüüd täielikult EL-i suurte põletusseadmete direktiivi nõuetele. Projekt läks maksma ligikaudu 4 miljardit krooni. Elektrijaamade vanad energiaplokid tuleb nõuetele mittevastavuse tõttu sulgeda aastaks 2016. Juhul, kui uusi energiaplokke ei ehitata või vanu ei renoveerita, väheneb elektritootmine, moodustades 2012. a ainult 60% praegusest sisemaisest elektritarbimisest. Praegusel tasemel elektritoodangu säilitamiseks on aastaks 2012 vajalik vähemalt kaks uut energiaplokki.

ASi Narva Elektrijaamad vedelkütusetehas on rajatud aastal 1979. Tehas võimaldab toota ligikaudu 150 000 tonni vedelkütust aastas, mis on ligikaudu kolmandik Eestis toodetavast vedelkütuste kogusest. AS Narva Elektrijaamad asutati 1999. aastal. Elektrijaamades kasutatakse kütusena kohalikku põlevkivi, mida kaevandatakse ASile Eesti Põlevkivi kuuluvates karjäärides ja allmaakaevandustes. Balti ja Eesti Elektrijaam on maailma suurimad põlevkivil töötavad elektrijaamad, kasutades ca 11 miljonit tonni põlevkivi aastas. ENERGIAKOMPLEKSI ARENDUSPROJEKTI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE (.pdf) ENERGIAKOMPLEKSI ARENDUSPROJEKTI KESKKONNAMÕJU HINDAMISE ARUANNE (.pdf)