Iseteenindus

Eesti Energia tunnustab Tulevikuenergia Sihtkapitali projektikonkursi võitjaid

14.11.2007
Eesti Energia poolt käesoleva aasta aprillis asutatud Tulevikuenergia Sihtkapitali projektikonkurss on läbi saamas. Projektikonkursi eesmärk oli leida uusi energialahendusi ning toetada nende teostamist. Reedel, 16. novembril, Eesti Maaülikooli bio- ja keskkonnakeemia labori avamisel tunnustab Eesti Energia projektikonkursi parimaid osalejaid. Tulevikuenergia Sihtkapitali projektikonkursile laekus kokku 21 tööd, millest kolm said Eesti Energia toetuse.

“Täna võib öelda, et konkursi korraldamine oli igati kasulik, sest see andis hea ülevaate Eesti teadus- ja tehnoloogiamaastiku ideedest tuleviku energialahenduste alal,” rääkis projektikonkursi kasulikkusest Eesti Energia arendusjuht Alo Kelder. Tema sõnul olid laekunud tööd sisult ja ettevalmistuselt väga erinevad ning autorite ring üllatavalt lai. “Ligemale pooled tööd puudutasid taastuvenergia valdkonda, näiteks pakuti lahendusi puidu gaasistamiseks, hüdro- ja tuuleenergia kombineerimiseks ning esitati ka põlevkivi- ja energiasäästu projekte,” rääkis Kelder projektikonkursi laekunud tööde taustast.

Eesti Energia juhtkonna liikmetest ning kaasatud eksperditest koosnenud þürii tunnustuse pälvis Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi poolt esitatud biogaasiprojekt, mille käigus on plaanis läbi uurida 25 kõige huvipakkuvamat kohalikku toorainet käärimiskiiruse, metaanisaagise ja väetisomaduste järgi. Tulemused vormistatakse digitaalseks andmebaasiks ning varustatakse ammendavate teaduslike viidetega. Selle energialiigi plussiks on, et elektritootmise seisukohalt on tegemist stabiilse ja kella- või aastaajast sõltumatu hajusa tootmisvõimsuste pargiga. Elektritootmisel tekkivat sooja saab kasutada farmide või kortermajade kütmisel, vilja või puidu kuivatamisel. Eesti Energia toetab selle projekti läbiviimist kokku 1.9 miljoni krooniga.

Ligi 0,5 mln krooniga toetab Eesti Energia Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudi poolt esitatud projekti, mis vaatleb kivisöe ja põlevkivi kütusena kombineerimise perspektiivikust. Täpsemalt on eesmärgiks uurida kivisöe kui põlevkivist suurema kütteväärtuse, vähem tuhka ja CO2 heitmeid eraldava kütuse kombineeritud kasutamise võimalusi olemasolevates põlevkivikateldes. Keskkonnale positiivsete mõjude kõrval uuritakse ka segukütuse põletamise majanduslikku efekti ehk kivisöe ja põlevkivi baasil toodetud elektri hindade konkurentsivõimelisust.

Energiasäästu teemal otsustas þürii toetada 2 mln krooniga TÜ Tehnoloogia Instituudi energiatõhususe tuumiklabori tulevikku suunatud hoonete energiatõhususe tõstmise projekti. Projekti lõpptulemusena peaks Eestisse kerkima esimesed 2-3 energiasäästlikku madala energiatarbega hoonet, mille puhul võetakse arvesse kõiki võimalikke võtteid energia otstarbekamaks kasutamiseks. Töö tulemusena töötatakse välja vastavad projekteerimise alused, et tulevikus saaksid arhitektid töödes juba energia säästlikuma kasutamise põhimõtteid rakendada.

Eesti Energia poolt rajatud Tulevikuenergia Sihtkapital ei piirdu aga ainult projektikonkursiga. Kuna vastukaja projektikonkursile oli aktiivne, kavatseb Eesti Energia tegevust tulevikutehnoloogiate leidmiseks ja arendamiseks kindlasti jätkata. Olulisel kohal on koostöö jätkamine nii Eesti kui ka rahvusvaheliste teadusasutuste ja tehnoloogia arendajatega, leidmaks uusi ja arendamist väärt ideid.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee Vaata lisaks:
  • TESK_konkursitingimused.pdf
  • TESK konkursitingumuste inglise keelne kokkuvõte.pdf