Iseteenindus

Põhivõrgu tegevusnäitajad teises kvartalis

26.07.2007
2007. aasta teises kvartalis kanti põhivõrgus siseriiklikult energiat üle 1 700 gigavatt tunni (GWh) ulatuses. Võrreldes 2006. aasta sama perioodiga on riigisisesed energiavood jäänud praktiliselt samasse suurusjärku. Piiriülesed vood on Eestist väljuval suunal suurenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahekordseks, samas sisenevad energiavood on veerandi võrra vähenenud. Eksport, import ja transiitenergia moodustasid selle aasta teisel kvartalil kokku 717 GWh. Elektrivõrku antud energiast toodeti perioodi jooksul taastuvatest energiaallikatest 1,2 protsenti ehk 27,9 GWh. Sellest 19,5 GWh oli tuuleenergia ning 8,4 GWh hüdro- ja prügienergia. Viimase 12 kuu (juuli 2006 kuni juuni 2007) kaoenergia protsent on 2,93 %. Võrreldes sellele perioodile eelnenud aastaga on kaoprotsent seoses võrku läbiva energia koguse kasvuga tõusnud 0,08 protsendipunkti võrra. Elektritarbimise tipp teisel kvartalil saavutati 11. aprilli hommikul kell 9:55, mil võrgukoormus ulatus 1185 megavatini (MW) ja tarbimise miinimumiks jäi 10. juuni varahommikune (kell 5:55) koormus 505 MW. 2007. aasta teise kvartali suurimateks lõpetatud investeeringuteks olid Ülejõe alajaama renoveerimine ja laiendus ning Emajõe alajaama 110 kilovoldiste (kV) maakaablite paigaldus Tartus maksumusega kokku 42,7 miljonit krooni. Perioodi jooksul kuulutati Põhivõrgu liinide ja alajaamade renoveerimis- või ehitustööde teostamiseks välja neli uut hanget. Samuti sõlmiti leping Iru 110 kV alajaama laiendamiseks, et liita sinna Väo koostootmisjaam. Lepingu maksumuseks on 4 miljonit krooni. Käesoleva aasta teises kvartalis esitati taotlusi uute tuuleenergia tootmisvõimsuste liitumiseks 2065 MW mahus. Kvartali lõpu seisuga kehtib tuulikute liitumiseks väljastatud liitumispakkumisi summaarselt 2051,5 MW ulatuses. Tarbijatelt või jaotusvõrguettevõtjatelt laekus sama perioodi jooksul liitumistaotlusi 55 MW ulatuses ja juuni lõpu seisuga kehtib pakkumisi 81 MW mahus. Uusi liitumislepinguid sõlmiti perioodil aprill kuni juuni 41 MW ulatuses. Alates 1. maist hakkas kehtima uus kord taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetuse ning ostukohustuse rahastamisel. Vastavalt sellele maksti teises kvartalis tootjatele toetusteks ja ostukohustuse alusel müüdud elektrienergia eest kokku välja 14,5 miljonit krooni. Lisainformatsioon: Kätlin Kruus
OÜ Põhivõrk, kommunikatsioonijuht
Tel.: 715 1209
GSM: 5657 5512
e-post: katlin.kruus@pv.energia.ee
www.pohivork.ee