Iseteenindus

Narva Elektrijaamade uue energiakompleksi keskkonnamõjude hindamise programmi avalik arutelu

13.06.2007
24. juulil toimub ASi Narva Elektrijaamade poolt Eesti Elektrijaama territooriumile kavandatava energiakompleksi rajamise keskkonnamõjude hindamise programmi avalik arutelu. Energiakompleks hõlmab kaht uut energiaplokki à 300 MWe, kaht uut utteseadet TSK-140 koos abiseadmetega vedelkütuste tootmiseks ja võimalikku gaasiturbiinseadet põlevkivi utmisel tekkiva uttegaasi utiliseerimiseks.

Narva Elektrijaamade poolt kavandatava tegevusega on plaanis olemasolevate elektritootmise võimsuste asendamine uute, efektiivsemate ja keskkonnasõbralikemate võimsustega. Uute plokkide planeeritud aastase brutotoodanguga 4200 GWh on põlevkivi sääst aastas võrreldes vanade plokkide kasutamisega ligi 1 miljon tonni. Olemasoleva vana vedelkütuste tehase juurde kavandatakse uue ja efektiivsema vedelkütuste tootmishoone ehitamist, millega tänapäevastatakse tootmisvõimsused, paraneb toodetud vedelkütuste kvaliteet ja laieneb toodete valik.

Energiakompleksis vedelkütuse tootmisel saadud uttegaasi kasutamiseks kavandatakse rajada kiirelt käivitav ja reguleeritav reserv jõudsalt arenevale tuuleenergeetikale, nähes ette uttegaasi kasutamise nii energiakompleksi põlevkiviplokkides kui rajatavas gaasiturbiinis.

Keskkonnamõjude hindamise (KMH) programmiga on võimalik tutvuda 12. juunist kuni 16. juulini 2007. a Eesti Energia ASi (Laki 24, Tallinn) ja ASi Narva Elektrijaamad (Elektrijaama tee 59, Narva) sekretäri juures, Vaivara vallavalitsuse kantseleis (Pargi 2, Sinimäe, Ida-Virumaa) ja Vaivara valla kodulehel (www.vaivara.ee).

KHM programmi avalik arutelu toimub Eesti Elektrijaamas (Vaivara vald, Auvere küla, Eesti) 24. juulil 2007. a kell 12.00. Ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid keskkonnamõjude hindamise programmi kohta saab kuni 16. juulini 2007 esitada kirjalikult ÅF-Estivo ASi e-posti aadressil: juri.kleesmaa@afconsult.com ja postiaadressil Väike-Ameerika 8, 10129 Tallinn.

Narva Elektrijaamades on seni uuendatud kaks energiaplokki, mis vastavad nüüd täielikult EL-i suurte põletusseadmete direktiivi nõuetele. Projekt läks maksma ligikaudu 4 miljardit krooni. Elektrijaamade vanad energiaplokid tuleb nõuetele mittevastavuse tõttu sulgeda aastaks 2016. Juhul, kui uusi energiaplokke ei ehitata või vanu ei renoveerita, väheneb elektritootmine, moodustades 2012. a ainult 60% praegusest sisemaisest elektritarbimisest. Praegusel tasemel elektritoodangu säilitamiseks on aastaks 2012 vajalik vähemalt kaks uut energiaplokki.

ASi Narva Elektrijaamad vedelkütusetehas on rajatud aastal 1979. Tehas võimaldab toota ligikaudu 150 000 tonni vedelkütust aastas, mis on ligikaudu kolmandik Eestis toodetavast vedelkütuste kogusest. AS Narva Elektrijaamad asutati 1999. aastal. Elektrijaamades kasutatakse kütusena kohalikku põlevkivi, mida kaevandatakse ASile Eesti Põlevkivi kuuluvates karjäärides ja allmaakaevandustes. Balti ja Eesti Elektrijaam on maailma suurimad põlevkivil töötavad elektrijaamad, kasutades ca 11 miljonit tonni põlevkivi aastas.

KSH_programm_15_05_07_eesti.pdf

KMH_programm_15_05_07_eesti.pdf


Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: [email protected]