Iseteenindus

Eesti Energia 2006/2007. majandusaasta kolme kvartali majandustulemused

24.01.2007

Eesti Energia 2006/2007. majandusaasta üheksa kuu äritulud olid 6 681 miljonit krooni, mis on 24.5 % rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Kontserni kolme kvartali puhaskasum on 2 037 miljonit krooni. Eesti Energia investeeris 9 kuuga kokku 1 647 miljonit krooni.

Majandustulemusi mõjutasid kõige olulisemalt jõudsalt kasvanud elektritarbimine Eestis, ühekordsed tulud kasutamata jäänud heitmekvootide müügist ja tõhus töö kulude vähendamisel.

Elektrimüük Eestis jätkas tugevat kasvutrendi, moodustades 2006/2007 majandusaasta 9 kuuga 4 620 GWh. See on 7,8 protsenti ehk 333 gigavatt-tundi (GWh) rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Vaadeldava perioodi elektrimüügi kasv oli tingitud peamiselt kõrgemast majanduskasvust ning jätkuvast kadude alanemisest. Üheks Eesti Energia strateegiliseks eesmärgiks on Jaotusvõrgu võrgukadude vähendamine 7 protsendini. 2006/2007 majandusaasta 9 kuu Jaotusvõrgu elektrienergia kaod on jõudnud Eesti Energia kontserni ajaloo madalaima tasemeni ehk 7,9 protsendini.

Üks olulisemaid sündmusi, mis iseloomustab majandusaasta kolmandat kvartalit on kindlasti Eesti-Soome merekaabli Estlink avamine. Selle sammuga sai loodud esimene ühendus Balti riikide ja Põhjamaade elektriturgude vahel. Ühtlasi sai Eesti Energia unikaalse võimaluse elektrienergia ekspordiks uutele turgudele. Väga olulise asjana sai 2006/2007 majandusaasta kolmandas kvartalis Põhivõrgus valmis Balti-Kiisa-Harku 330 kV õhuliin, mis on taasiseseisvumisaja suurim liiniehitus kõrgepingevõrgus, mis toetab Põhja- ja Lääne-Eesti kasvavat elektrienergia tarbimist. Liini ehitamisse investeeris Eesti energia kokku 367 miljonit krooni.

2006/07. majandusaasta kolmanda kvartali muud olulised sündmused olid Ignalina uue tuumajaama teostatavusuuringu tulemuste kinnitamine, Eesti Energia tütarfirma Oil Shale Energy of Jordan ja Jordaania Kuningriigi valitsuse ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimine ning Eesti Energia tütarfirma Televõrgu AS ja Hiina firma ZTE Corporation koostöö käivitamine Eesti täielikuks katmiseks internetiga.

„Oleme loonud esimese ühenduse Baltimaade ja Põhjamaade elektriturgude vahel ning alustanud aktiivset kauplemist elektrienergiaga selles piirkonnas. Esimesed gigavatt-tunnid elektrienergiat on jaanuaris Põhjamaadele müüdud ja ilmade külmemaks muutumine toob kindlasti kaasa ka energiakaubanduse aktiivsuse kasvu,” rääkis viimase kvartali uuendustest Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. „Energiakaubanduse arendamise kõrval käib aga põhiline töö Eestis kohapeal. Oleme seadnud oma elektrivõrgu parandamiseks kõrged eesmärgid ja teeme päev päevalt selle nimel tööd. Üks selge märk sellest on juba täna, kui oleme jaotusvõrgu kaod viinud läbi aegade madalaima tasemeni,” rõhutas Liive.

Lisaks Lätile ja Leedule on käesoleva majandusaasta kolmandast kvartalist liitunud riikidega, kuhu Eesti Energia elektrit müüb ka uuena Soome. Kuigi senise kolme kvartali eksport on soojema ilma, vee külluse tõttu Lätis ja eksporditava elektrihinna tõusust tingituna olnud varasemast madalam, on uue turu lisandumine Eesti Energia jaoks oluline samm edasi. Majandusaasta kolme kvartaliga eksporditi 677 GWh elektrienergiat, mis on ligi poole võrra vähem kui möödunud majandusaasta samal perioodil.

Soojusenergia müük vähenes erakordselt sooja detsembrikuu ilma tõttu eelmise majandusaasta kolme kvartaliga võrreldes 46 GWh võrra ning moodustas 1 010 GWh.

2006/2007 majandusaasta 9 kuuga investeeris Eesti Energia kokku 1 647 miljonit krooni. Investeeringute fookus püsis elektrivõrkudel, kuhu suunati ca 67% investeeringutest. Eesti Energia investeerimisstrateegia lähtub majandusliku efektiivsuse, keskkonnateadliku arengu ning varustuskindluse kriteeriumitest. Peamiselt tähendab see elektritootmise mitmekesistamist ja efektiivsuse tõstmist ning pingekvaliteedi parandamist võrguteenuse osas.

Heitmekaubandusest saadud ühekordne tulu moodustas 1 447 mln krooni. Kasutamata jäänud heitmekvootide müügitulud kasutab Eesti Energia keskkonnasäästlikeks investeeringuteks ning süsihappegaasi vaba elektritootmise arendamiseks.

Eesti Energia kontserni majandustulemustes on konsolideeritud energia tootmise, ülekandmise, jaotamise ja müügiga tegelevate ning muid teenuseid osutavate tütarettevõtete tulemused. Eesti Energia majandusaasta algas 1. aprillil 2006 ning kestab 31. märtsini 2007.

Majandustulemused ja ettevõtte tegutsemiskeskkond on lähemalt lahti kirjutatud kolme kvartali vahearuandes, mis ilmub 1. veebruaril ning on kättesaadav aadressil: www.energia.ee

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: [email protected]