Iseteenindus

Televõrk katab sel suvel kogu Eesti mobiilse internetiga

11.12.2006
12. detsembril käivitasid Televõrgu AS ja Hiina firma ZTE Corporation koostöö Eesti täielikuks katmiseks internetiga. Televõrk tuleb kõikjal Eestis kättesaadava mobiilse interneti teenusega turule 2007. a kesksuvel. Televõrk võitis Sideameti korraldatud konkursi võrguteenuse osutamiseks lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul ja hakkab järgmise aasta juulist pakkuma kõigile huvilistele WiFi-ga sarnast internetiteenust, mille leviala katab kogu Eestit. Erinevalt täna kasutusel olevast WiFi-st ja Wimax-ist on Televõrgu poolt pakutav mobiilse interneti teenus kasutatav igal pool ning ei vaja tugijaama vahetut lähedust. Teenuse tarbimiseks piisab, kui pista sülearvutisse CDMA 450 EV-DO standardile vastav PCMCIA raadiokaart või ühendada väline modem statsionaarse arvutiga. “Käesoleva aasta esimesel poolel testis Televõrk aktiivselt elektrivõrgu kaudu interneti kasutamist võimaldavat tehnoloogiat, kuid testid on näidanud, et sellel tehnoloogial baseeruva teenuse leviala jääb siiski oodatust väiksemaks,” rääkis püüdlustest internetiteenuse laiema pakkumise suunal Televõrgu juhataja Urmas Aiaste. “Tänaseks on Televõrk leidnud parema lahenduse ja toimiva tehnoloogia interneti pakkumiseks kõigile soovijatele. Poole aasta pärast on meil Eestis võimalik e-kirju vahetada ja internetis surfata nii rannas, maal vanaema juures kui ka näiteks rongiga ühest kohast teise sõites,” lisas ta. Sel nädalal toimunud projekti mobiilset internetti tutvustanudl üritusel rääkisid käivitunud Eesti internetiseerimise projektist Sideameti peadirektori asetäitja ja sagedushalduse teenistuse juhataja Priit Soom, Televõrgu juhataja Urmas Aiaste ja seadmeid tarniva Hiina firma ZTE Corporation Baltikumi ja Valgevene esinduse juhataja Huang Zheng. Teiste külaliste hulgas osales üritusel ka Hiina suursaadik Xie Junping, kes tervitas oma kõnes Eesti ja Hiina koostöösuhteid ja soovis edu kahe ettevõtte alustatud koostööle. Mobiilne internet on praeguseks maailmas kasutusel ligikaudu 80s riigis. Eesti jaoks on see esimene ettevõtmine, mis reaalselt loob interneti kasutamise võimaluse igale soovijale, sõltumata tema asukohast. Rajatav sidevõrk võimaldab elektriarvestite kauglugemist, jaotusvõrgu lahklülitite juhtimist, katkestuste automaatset registreerimist kesk- ja madalpingevõrkudes ning rikete likvideerimise kiiruse tõstmist. Sidevõrgu rajamine võimaldab EE-l teha pika sammu edasi oma klientide elektrivarustuskindluse parandamisel ning hoida kokku elektrivõrgu opereerimis-ja ehituskulusid. Televõrgus on hetkel käimas aktiivne raadiovõrgu ehitus. Võrguseadmed tarnib firma ZTE Corporation. FAKTE:
 • Sideamet korraldas käesoleva aasta suvel avaliku konkursi elektroonilise side ettevõtja leidmiseks lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul võrguteenuse osutamiseks 450 MHz sagedusalas. Konkursi tingimuste kohaselt väljastati litsents pakkujale, kes pakub kõige kiirema sidevõrgu väljaehituse ajakava maakondades, arvestades kehtivaid piiranguid.
 • Sideameti poolt oli kutsedokumentides nõutud andmeside minimaalne kiirus 144 kb/s, minimaalne katvus maakonniti 75% maakonna pindalast 90% tõenäosusega.
 • Televõrk viis läbi hanke võrguseadmete ostuks, parimaks pakkumiseks osutus ZTE Corporation’i pakkumine, mille raames pakuti CDMA EV-DO Rev. A standardile vastavaid võrguseadmeid.
 • Televõrk esitas Sideametile pakkumise käesoleva aasta oktoobris ja see osutus parimaks.
 • Kuna määravaks sai sidevõrgu väljaehitamise kiirus, siis tegi Televõrk oma pakkumises ettepaneku ehitada võrk välja kahes osas: 22.12.2006 on kaetud maakonnad, kus ei ole piiranguid 450 MHz sagedusala kasutamisel (8 maakonda), kogu Eesti Vabariigi territoorium on teenusega kaetud peale piirangute lõppemist, s.t. 02.07.2007.
 • Televõrk investeerib ligikaudu 50 miljonit krooni kogu Eestit katva kiiret andmesideteenust võimaldava sidevõrgu ehitusse.
 • Lisaks võrguteenuse osutamisele hakkab Televõrk ka ise pakkuma interneti- jt. teenuseid.
 • CDMA2000 standardile vastavates mobiilsidevõrkudes on üleilmselt rohkem, kui 300 miljonit kasutajat.
 • CDMA EV-DO Rev.A standardi kohastes võrkudes pakutava internetiteenuse puhul on andmeedastuskiirus kuni ca 2 Mb/s, olles igati samaväärne nn. 3.5G (generatsiooni) UMTS võrkudes pakutava teenusega.
 • CDMA EV-DO Rev. A standardile vastav sidevõrk võimaldab lisaks mobiilse interneti teenusele veel ka IP põhist kõnesideteenust (näiteks Skype), videoteenuseid ja mitmeid teisi ajakohaseid multimeedia teenuseid.
 • Terminaalseadmete hinnad sõltuvad konkreetsest seadmest, hindade suurusjärk on ca 100.- kuni 300 EUR/tk.
 • Televõrgu poolt ellu viidav projekt on vaadeldav kui RIA poolt algatatud Külatee projekti pikendus, s.t. internetiteenus tehakse kättesaadavaks ka kõige kaugemates metsataludes ääremaadel.
Televõrgu projektile avaldas toetust ka Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) RIA kommentaar Televõrgu poolt pakutava interneti uudisele oli, et tehniliste ligipääsuvõimaluste avardamine ja osalusvõimaluste suurendamine on üks olulisi riigi tegevussuundi infoühiskonna arendamisel. AS Televõrk poolt pakutav tehnoloogiline lahendus aitab kindlasti kaasa interneti ligipääsuvõimaluste avardamisele, olles üks lisavõimalus interneti kasutamiseks. Käesoleval aastal korraldas RIA hajusasustusega piirkondade internetiseerimise programmi „KülaTee3” raames interneti püsiühenduse teenusepakkuja(te) leidmiseks hanked kolmeteistkümnes maakonnas. „KülaTee3” programmi kaudu saadav internet rahuldab ka aktiivse ja mitmekülgse internetikasutaja vajadused – lisaks e-kanalite kaudu suhtlemisele ja uudiste lugemisele ka näiteks e-hääletamine, e-teenuste ja ID-kaardi elektrooniline kasutamine. AS Televõrgu 450-megahertsise sagedusega võrk muudab interneti lisaks muule ka liikumise pealt kasutatavaks. Seda saab hästi kasutada näiteks autodes, bussides, rongides sülearvutiga internetis surfamiseks. Televõrgu projekti käivitumine on igati kooskõlas “KülaTee3” programmi sihtidega.