Iseteenindus

Eesti Energia 2006/2007 majandusaasta esimese kvartali tulemused

03.08.2006
Eesti Energia 2006/2007 majandusaasta esimese kolme kuu müügitulud olid 1,621 miljardit krooni. Puhaskasum oli 532 miljonit krooni. Kodumaine elektrimüük jätkas majandusaasta esimese kolme kuuga jõudsat kasvutrendi, kasvades 8,6 protsenti ehk 117 gigavatt-tundi (GWh). Esimesel kvartalil eksporditi 110 GWh elektrienergiat. Soojusenergia müük vähenes kõrgemast keskmisest õhutemperatuurist tulenevalt eelmise majandusaasta esimese kvartaliga võrreldes 4,1 protsenti ehk 14 GWh. Olulisemate sündmustena iseloomustavad majandusaasta esimest kvartalit alanud Estlinki merekaabli ehitustööd ja koostöö alustamine Soome energiamüügifirmaga Solidus. Üheks tähtsaimaks sündmuseks oli kindlasti Ignalina tuumajaama teostatavusuuringute alustamine, samuti Eesti Energia Tulevikuenergia sihtkapitali asutamine ning Televõrgu edusammud kiire internetiteenuse käivitamisel ja tegevuste alustamisel jaeturule sisenemiseks. “Käesoleva majandusaasta aluses panime paika Eesti Energia visiooni ning strateegia järgnevateks aastateks,” toonitas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. “Eesmärgid on seatud nii Eesti Energiale tervikuna kui ärisegmentide kaupa ning töö nendeni jõudmiseks on juba alanud,” lisas ta. Eesti Energiasse kuuluvate võrguettevõtete 12 kuu kaod on majandusaasta esimese kvartali lõpuks vähenenud kunagiselt 20,5 protsendilt 11,5 protsendini. "See tähendab, et oleme elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektrimüügi tõhustamisel suutnud ära hoida umbes 900 gigavatt-tunni elektri kadumise aastas ja hoidnud sellega aastas kokku kuni 700 miljonit krooni," rääkis Sandor Liive. Eesti Energia investeeris 2006/2007. majandusaasta esimeses kvartalis tootmisseadmete ja elektrivõrkude uuendamiseks kokku 537 miljonit krooni. Energiatootmise segmendis olid tähtsamad investeeringud Iru Elektrijaama madala lämmastikoksiidi heitega põletite paigaldamise projekti jätkumine  ja uue tuhaärastussüsteemi pilootprojekti algus Eesti Elektrijaamas. Põhivõrgus jätkus võrgu arendus strateegiliselt tähtsal Narva – Tallinn suunal ning Eesti – Soome merekaabli Estlink ehitus. Jaotusvõrgu olulisemad investeerimissuunad olid madalpinge võrkude uuendamine, pingekvaliteedi programm ja liitumiste ehitamine. 2006/2007 majandusaastal plaanib Eesti Energia investeerida kokku rohkem kui 2,5 miljardit krooni. “Eesti Energia investeerimisstrateegia lähtub majandusliku efektiivsuse, keskkonnateadliku arengu ning varustuskindluse kriteeriumitest. Peamiselt tähendab see elektritootmise mitmekesistamist ja efektiivsuse tõstmist võrguteenuse osas,” rääkis Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. Ta täiendas, et investeeringuteks kasutatakse nii äritegevusest laekuvaid tulusid, kui heitekaubandusest laekunud erakorralist tulu. Seoses 2005/2006 aasta heade majandustulemustega maksab Eesti Energia dividende 500 mln krooni ulatuses. Koos tulumaksuga teeb see summaks ligikaudu 655 miljonit krooni. Eesti Energia kontserni majandustulemustes on konsolideeritud energia tootmise-, ülekandmise-, jaotamise- ja müügiga tegelevate ning muid teenuseid osutavate tütarettevõtete tulemused. Eesti Energia majandusaasta algas käesoleva aasta 1. aprillil ning kestab 31. märtsini 2007.
 
Majandustulemused ja ettevõtte tegutsemiskeskkond on lähemalt lahti kirjutatud kvartali vahearuandes: http://www.energia.ee/documents/318dc7be22540e4.pdf Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee