Iseteenindus

Eesti Energia osaleb Euroopa Liidu asjade komisjoni korraldatud energiatõhususe foorumil

10.03.2006

"Eesti Energia näeb energiatõhususe suurendamise vajadust nii keskkonnakaitse, varustuskindluse kui ka konkurentsi aspektidest,” rääkis ettevõtte seisukohtadest keskkonnajuht Tõnis Meriste. “Peame energiat säästva eluviisi propageerimist energiatõhususe suurendamisel väga tähtsaks ja jätkame kindlasti selleteemaliste projektidega,” lisas Meriste. Eesti Energia on energiasäästualase teabe jagamiseks erinevatele huvigruppidele loonud portaal kokkuhoid.energia.ee ning korraldanud iga-aastaselt konkursi energiasäästuprojektide edendamiseks.

Eesti Energia seisukohad kattuvad olulistes küsimustes rahvusvahelise energiaettevõtteid ühendava organisatsiooni Eurelectricu avaldatud arvamusega samal teemal. Sarnaselt Eurelectricuga on Eesti Energia veendunud, et tänu oma unikaalsetele omadustele tuleks elektrienergiat näha ühe perspektiivseima energialiigina energiatõhususe suurendamisel. Samuti on just eneergia säästmise kultuuri propageerimine peamine võti energiatõhususe suurendamisel.

Energiatõhususe suurendamise alusdokumendid ei tohiks eelistada ühtegi tehnoloogiat või energiaallikat, vaid peaks andma turuosalistel võimaluse valida sobiv tehnoloogia või energiaallikas. Samuti on Eesti Energia seisukohal, et ei ole õiglane energiatõhususe Rohelise Raamatu keskendumine peamiselt energiatõhususe suurendamisele elektrisektoris kuna energiabilansi kohaselt peaks transpordisektoril energiatõhususe tõstmisel olema olulisem roll.

Eesti Energia on seisukohal, et energiatõhususe vallas tehtavad tegevused ei tohi mitte mingil juhul häirida elektrituru toimimist ja arengut. Euroopa mastaabis pole antud hetkel lisameetmete loomine tõhususe tõstmiseks vajalik. Pigem tuleks teha jätkuvat ning tulemuslikku tööd olemasolevate energiamajandust ning elektrienergia tootmist mõjutavate Euroopa Liidu direktiivide(suurte põletusseadmete, heitmekaubanduse, elektrituru, koostootmise, jt. direktiivid) rakendamisel. Eesti Energia on veendunud, et need EL direktiivid sunnivad energiaettevõtteid asendama direktiividele mittevastavad tootmisvõimsused uutega ja soosivad energiasäästlike koostootmisjaamade rajamist, mis kokkuvõttes suurendab elektrienergia tootmise energiatõhusust. samuti motiveerivad tõusvad keskkonnamaksud ning keskkonnatingimusi karmistavad direktiivid tõhusamate ning puhtamate tootmistehnologoiate kasutuselevõttu Euroopa Liidus.

Euroopa Liidu asjade komisjon on algatanud diskussiooni, kus arutatakse Eesti riigi ja ühiskonna tulevikustrateegiaid ja arengustsenaariume parlamenditasandil koos avalikkusega. Eesti Energia tehnikadirektor ja juhatuse liige Lembit Vali, keskkonnajuht Tõnis Meriste ja arendusnõunik Indrek Aarna tutvustavad foorumil Eesti Energia seisukohti energiatõhususe teemal.

Lisainformatsioon:Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee