Iseteenindus

Eesti Energia korraldab rahvusvahelise keskkonnaseminari

09.09.2005

Olelusringi hindamine on metoodika, mis võimaldab terviklikult analüüsida ja hinnata toote või teenuse olelusringi ehk elutsükliga kaasnevat keskkonnatoimet. Olelusring hõlmab kõike toote eksistentsi puutuvat toorme hankimist ja töötlemist, toote valmistamist, turustamist (sh vedu), kasutamist ja ringlusesse suunamist ning ka jäätmete kõrvaldamist.

“Eestis on seni õpitud keskkonnajuhtimisvahenditena kasutama keskkonnamõju hindamist ning keskkonnaauditit. Vaatamata laiale levikule mujal Euroopas on olelusringi hindamine meil seni praktiliselt tundmatu olnud,” rääkis keskkonnametoodikatest Eesti Energia poolne projektijuht Reigo Lehtla. “Olelusringi hindamist võib võrrelda ökoloogilise raamatupidamisega, see annab teistest keskkonnajuhtimisvahenditest laiaulatuslikuma ning konkreetsetel arvandmetel põhineva pildi. See omakorda loob parema aluse keskkonnahoidlike, konkurentsivõimet tõstvate ja kulusid kokku hoidvate otsustetegemiseks,” lisas Lehtla.

Esmaspäeval algava rahvusvahelise seminari eesmärgiks on nii uue metoodika jätkuv tutvustamine Eestis kui ka kontaktide ja koostöövõimaluste loomine LCA-praktikutele ning teadlastele kogu Ida- ja Kesk-Euroopa regioonis. Seminaril osalevad oma ala parimad asjatundjad nii Skandinaaviast kui mujalt Euroopast. Ettekanded käsitlevad LCA rakendusi energeetikas, ehitusel, jäätmekäitlusel, masinatööstuses, innovatsioonis ja mujal. Olelusringi hindamise metoodika praktiliste rakendustena keskendub osa ettekandeid ka ökomärgistamise teemalele, millega seoses on Eesti energial muu hulgas plaanis ka võimalik jätkuprojekt.

Tänaseks on olelusringi hindamise abil kirjeldatud kõigi Euroopa Liidus kasutatavate energialiikide (tuuma-, hüdro-, tuule-, kivisöe- jne) keskkonnatoimet, kuid põlevkivielektrit ja selle abil toodetud tooteid ei olnud seni võimalik oma Euroopa analoogidega võrrelda. Põlevkivielektri olelusringi hindamisega ehk OSELCA projektiga avas Eesti Energia tee ka teiste Eestis valmistatud toodete ning osutatud teenuste keskkonnatoime hindamiseks. Projekti raames viidi läbi energiamahuka demonstratsioontoote – välisvoodrilaua – olelusringi hindamine ning analüüsiti toote keskkonnatoime sõltuvust kasutatud energialiigist.

Eesti Energia on riigi suurim energiatootja ning ca 95% ettevõttes toodetud elektrist pärineb põlevkivielektrijaamadest. Eesti Energia on algatanud rea projekte põlevkivienergeetika negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks (uued keevkihttehnoloogial töötavad energiaplokid Narvas, tuhaväljade sulgemine jne). 2002 aastal alustati Eesti Energias keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamist vastavalt ISO 14001 standardile, nüüdseks on grupi tootmis- ja võrguettevõtted sertifitseeritud. Euroopa Liidu Life-Environment fondi toetusel läbiviidav OSELCA projekt aitab tõhustada Eesti Energia keskkonnajuhtimissüsteemining loob eeldused põlevkivist elektritootmise negatiivse keskkonnamõju edasiseks vähendamiseks.


Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]