Iseteenindus

Eesti Energia juurutab Eestis uut keskkonnametoodikat

11.05.2005

Olelusringi hindamine on metoodika, mis võimaldab terviklikult analüüsida ja hinnata toote või teenuse olelusringi ehk elutsükliga kaasnevat keskkonnatoimet. Olelusring hõlmab kõike toote eksistentsi puutuvat toorme hankimist ja töötlemist, toote valmistamist, turustamist (sh vedu), kasutamist ja ringlusesse suunamist ning ka jäätmete kõrvaldamist.

“Kui keskkonnamõju hindamine ning keskkonnaaudit on Eestis juba suhteliselt hästi tuntud ning keskkonnajuhtimisvahenditena aktiivselt kasutusele võetud siis olelusringi hindamine on olnud seni peaaegu tundmatu,” kommenteeris projekti Eesti Energia poolne projektijuht Reigo Lehtla. “See metoodika varustab nii avalikku kui ka erasektorit pädevate andmetega, millele toetudes saab teha keskkonnahoidlikke otsuseid, mis omakorda võivad parandada ettevõtte konkurentsivõimet ning hoida kokku kulusid,” täiendas Lehtla.

Olelusringi hindamist ja selle tulemusi kasutatakse integreeritud tootepoliitika, olelusringi juhtimise ja tööstusökoloogia põhimõtete rakendamisel, ökomärgistamisel, roheliste hangete korraldamisel, ökokujunduses ning mujalgi. Olelusringi hindamine aitab mõista ühiskonna vajaduste rahuldamiseks vajalike toodete ja teenuste keskkonnatagajärgi ning vastavalt nendele võimaldab nii era- kui ka avalikus sektoris tegevuskavade ja õigusaktide väljatöötamisel ning toote kujundamisel langetada jätkusuutlikumaid strateegilisi otsuseid.

Tänaseks on olelusringi hindamise abil kirjeldatud kõigi Euroopa Liidus kasutatavate energialiikide (aatomi-, hüdro-, tuule-, kivisöe- jne) keskkonnatoimet, kuid põlevkivielektrit ja selle abil toodetud tooteid ei saa praegu oma Euroopa analoogidega võrrelda. Metoodika juurutamisel Eestis ongi sihiks võetud esialgu just põlevkivielektri olelusringi hindamine.

Eesti Energia on riigi suurim energiatootja ning kuna 95% ettevõttes toodetud elektrist pärineb põlevkivielektrijaamadest, on Eesti Energia samas ka Eesti suurimaks saastajaks. Eesti Energia on algatanud rea projekte põlevkivienergeetika negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks (uued keevkihttehnoloogial töötavad energiaplokid Narvas, tuhaväljade sulgemine jne). 2002 aastal alustati Eesti Energias keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamist vastavalt ISO 14001 standardile, nüüdseks on grupi tootmis- ja võrguettevõtted sertifitseeritud. Euroopa Liidu Life-Environment fondi toetusel läbiviidav OSELCA projekt aitab tõhustada Eesti Energia keskkonnajuhtimissüsteemi ning loob eeldused põlevkivist elektritootmise negatiivse keskkonnamõju edasiseks vähendamiseks. Olelusringi hindamise läbiviimine on ka eelduseks põlevkivielektrile keskkonnateatise koostamiseks (EPD – Environmental Product Declaration).

Projektis osalevad patneritena Soome Keskkonnainstituut ning CyclePlan OÜ.SYKE on Soome Keskkonnaministeeriumi ning Soome Põllumajandusministeeriumi juures tegutsev teaduslik uurimisinstituut, CyclePlan aga Eesti konsultatsioonifirma, mis abistab erinevate teadus- ja arendusprojektide korraldust ja hindamist.


Lisainformatsioon:

Reigo Lehtla
Eesti Energia OSELCA projektijuht
Tel: 71 52 895
GSM: 51 10 459
e-post: [email protected]

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]