Iseteenindus

Eesti Energia investeeris möödunud majandusaastal 2,5 miljardit krooni

10.05.2005

Möödunud majandusaastal investeeriti Põhivõrgu poolelt uutesse alajaamadesse, kõrgepingeliinidesse ja trafode õlikäitlemissüsteemidesse ning Jaotusvõrgu poolelt uute tarbijate võrku ühendamine ning elektrivõrgu töökindluse ja kvaliteedi tagamisse. Elektrivõrkude uuendamise eesmärgiks on süsteemi stabiilsuse ja töökindluse suurendamine, kadude vähendamine ja keskkonnasõbralikumaks muutumine.

Tähtsaimad võrguinvesteeringud möödunud majandusaastal olid Kiisa-Harku 330 kV elektriliini ehituse lõpetamine (80 mln kr) ja Harku 330 kV kõrgepingealajaama ehituse lõpetamine (145 mln kr). Jätkus Balti 330 kV kõrgepingealajaama renoveerimine (175 mln kr).
Uute tarbijate võrku liitmiseks investeeriti Jaotusvõrgus 387 mln kr ja 0,4 kV – 20 kV võrgu renoveerimisse ja pingekvaliteedi programmi täitmiseks investeeriti kokku 168 mln kr.

2005/06 majandusaastal kavatseb EE põhirõhu jätkuvalt asetada elektrivõrkude rekonstrueerimisele ja arendamisele. Samuti planeeritakse investeerida keskkonnahoiu projektidesse kõigis ettevõtte tegevusvaldkondades. Investeeringute kogumahuks kujuneb 2,45 miljardit krooni ja see on kavandatud tegevusvaldkonniti järgmiselt: põlevkivi tootmine 12%, energiatootmine 22%, elektrienergia ülekanne 30%, elektrienergia jaotamine 29% ja muud investeeringud 7%.

Suurimaks investeerimisprojektiks 2005/06 majandusaastal energiatootmise valdkonnas on Narva EJ-s uue tuhaärastussüsteemi ehitamine. Kõigepealt on kavas välja ehitada pilootprojekt. Tuhaärastussüsteemi kaasajastamise vajadus tuleneb Euroopa Liidu prügiladirektiivist, mille üleminekuaeg lõpeb 2009. aastal. Jätkuvad Balti EJ I-III järjekorra sulgemisega seotud rekonstrueerimistööd.

Tallinna piirkonnas on koormuste kasv viimastel aastatel olnud suur ja seoses sellega käivitab Põhivõrk uue 330 kV ülekandeliini ehituse Kiisa ja Balti alajaamade vahel. Liini kogumaksumuseks kujuneb 460 mln kr, millest käesoleva aasta tööde maht on 190 mln kr.

Jaotusvõrgu investeeringute prioriteedid on uute klientide elektrivõrguga liitmine ning töökindluse ja kvaliteedi tõstmine. 2005/06 majandusaastal plaanib Jaotusvõrk ehitada liitumisi 290 mln kr eest. Sellest summast 155 mln kr katavad klientidelt laekuvad liitumistasud, ülejäänud 135 mln kr on Jaotusvõrgu arenguinvesteeringud, mis kaetakse võrguteenuse tasudest.