Iseteenindus

NRG Energy ja Eesti Energia lepingu põhitingimused

15.08.2000
Täna, 14 augustil Tallinnas toimunud kohtumisel otsustasid NRG Energy ning Eesti Energia esindajad avalikustada NRG Energy poolt AS-is Narva Elektrijaamad 49%-lise osaluse omandamise ja edasise tegevusega seotud lepingute põhitingimused vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele 27. juunist 2000.a.Kohtumisel osales NRG poolt NRG Energy Eesti esinduse kommertsdirektor Tõnu Tee ning Eesti Energia poolt juhatuse liikmed Gunnar Okk, Sandor Liive ja Lembit Vali. Pooled leppisid kokku avalikustada sõlmitava lepingu põhitingimused Eesti Vabariigi Valitsuse 27. juuni otsuse raamides. KOKKULEPE
informatsiooni avalikustamiseks
Tallinnas, 14.08.2000 Eesti Energia AS, juhatuse liikmete Gunnar Okk isikus, ühelt poolt, ja OÜ NRG Est, kommertsdirektor Tõnu Tee isikus, teiselt poolt, NRG 14.08.2000 esitatud ettepaneku ja Eesti Energia AS esitatud vastuettepaneku alusel leppisid kokku 14.08.2000 avalikustada NRGenerating Holdings (nr 14) B.V. poolt AS-s Narva Elektrijaamad 49% osaluse omandamise ja AS Narva Elektrijaamad edasise tegevusega seotud lepingute põhitingimuste (edaspidi lepingud) osas järgnev:
    AS Narva Elektrijaamas aktsionäridelepingu põhitingimuste kohaselt peavad Eesti Energia AS ja NRGenerating Holdings (nr 14) B.V. tagama AS Narva Elektrijaamad tegevuse ilma ühegi Eesti Vabariigi poolse garantiita. Riik on AS Eesti Põlevkivi aktsionäridelepingu pooleks.Üldiselt, AS Narva Elektrijaamad ja Eesti Energia vahel sõlmitava elektrienergia ostu-müügilepingu põhitingimuste p. 4 kohaselt AS Narva Elektrijaamad finantseerib ja tagab Eesti Elektrijaama 8. energiaploki ja Balti Elektrijaama 11. energiaploki ümberseadistamise tehnoloogiale, kus kasutatakse tsirkuleerivaid keevkihtkatlaid, esimese viie aasta jooksul.ASi Narva Elektrijaamad poolt Eesti Energia ASile müüdava elektrienergia reaalne keskmine kaalutud tegelik tariif/hind (inflatsiooni arvestamata) on arvutatud 41,35 senti/kWh (ostumahul 6.2 TWh/aastas).AS Narva Elektrijaamad aktsiate märkimislepingu põhitingimuste p. 2 kohaselt NRG maksab AS Narva Elektrijaamad 49% aktsiate eest kokku 70,5 miljonit USD, millest rahalise sissemaksena 65,5 miljonit USD finantseerimislepingute sõlmimisel.AS Narva Elektrijaamad aktsionäridelepingu lisaks olevas sotsiaalprogrammis sätestatakse, et seoses 49%-lise osaluse omandmisega AS-s Narva Elektrijaamad on NRG teinud ettepaneku luua 5 miljoni USD suurune spetsiaalne sotsiaalse finantseerimise mehhanism. AS Narva Elektrijaamad seonduvate lepingute põhitingimuste kokkulepe p. 2.3(d) ja AS Narva Elektrijaamad aktsiate märkimislepingu põhitingimuste p. 2 näevad ette 5 miljoni USD tasumise NRG poolt viie aasta jooksul viies võrdses 1 miljoni USD suuruses osas.Lepingud kohustavad AS-le Narva Elektrijaamad maksma Eesti Energiale võimsuse ja elektrienergia eksporditehingutest saadavast kasumist 50%.Lepingutes sätestatakse, et Eesti Põlevkivi poolt AS-le Narva Elektrijaamad müüdava põlevkivi hind ei ületa 131 Eesti krooni (EEK)/tonn aastani 2010 ja 101 Eesti krooni (EEK)/tonn järgnevatel aastatelLepingud nõuavad, et kuni lepingute kehtivuse lõpuni jäävad jõusse seni ASi Eesti Põlevkivi poolt sõlmitud põlevkivi müügilepingud põlevkiviõli tootjatega.Lepingud sätestavad AS Eesti Põlevkivi kohustuse müüa kolmandatele isikutele kuni 5 miljonit tonni põlevkivi aastas, tingimusel, et need kolmandad isikud teatavad Eesti Põlevkivile oma kavatsusest osta niisuguses koguses põlevkivi 1. jaanuariks 2003.a.14.08.2000 toimunud poolte kohtumisel lepiti kokku jätkata täiendavaid kõnelusi informatsiooni avalikustamise osas seoses lepingutega.
Käesolevas dokumendis toodud tekstis esitatud informatsioon sisaldab tulevikku suunatud väiteid. Sellised tulevikku suunatud väited sisaldavad riske ja ebakindlusi, mis võiksid oluliselt mõjutada tulevikus eeldatud tulemusi, ja seetõttu võivad need tulemused erineda neist, mida on NRG poolt või nimel väljendatud niisugustes tulevikkusuunatud väidetes. Täiendava informatsiooni saamiseks NRG Energy Inc. äritegevusega seotud riskidest ja ebakindlustest, tutvuge palun NRG Energy Inc. poolt USA Väärtpaberite ja Börsikomiteele (SEC) edastatud teadetega. Erki Peegel
Eesti Energia kommunikatsioonijuht
tel. 625 2446