Iseteenindus

Balti-Soome merekaabli Estlink partnerid kohtusid regiooni elektrituru regulaatoritega

18.08.2004

Euroopa Liidu praktikas kaetakse sääraste infrastruktuuriprojektide kulud elektri hinnast, mis eeldaks põhivõrgu ülekandetariifide tõusu ning seega ka otsest mõju lõpptarbija hindadele. Käesoleva projekti puhul on võimalik taotleda Euroopa Liidult erandit, mille järgi merekaabli ehituskulusid katavad ainult need, kes merekaablit elektrienergiaga kauplemiseks kasutavad. Et elektriturul osalejatel on tugev huvi kaabli käimalaskmise vastu, on projektis osalejad valmis investeeringu isetasuva äriprojektina enda kanda võtma. Vastava erandi kehtestamise üle otsustavad aga Baltimaade ja Soome vastavad tururegulaatorid koos Euroopa Liidu Komisjoniga.

Estlink’i projekt on jõudnud järgmise arenguetapi lävele – on vaja otsustada, kuidas toimub merekaabli ehituse finantseerimine. "Tänaseks on asutatud äriühing AS Nordic Energy Link, mis saab olema nii kaabli ehituse tellijaks kui tema haldajaks pärast ehitustööde lõppu. Samuti on Estlink’i osapooled allkirjastanud vastava aktsionäride lepingu. Merekaabli ehituse alustamiseks on järgmise sammuna vajalik saada Euroopa Liidult erand käivitamaks Estlink’i kui isetasuvat kommertsprojekti," ütles Eesti Energia juhatuse liige Marko Allikson.

Allikson näeb täna toimunud energiaturu inspektsioonide kohtumises olulist sammu ühise keele leidmisel regiooni tururegulaatorite vahel. “Lisaks Balti energiaettevõtetele, tihendab Estlink’i projekt regiooni tururegulaatorite omavahelist koostööd, mis on meie ühishuvide eest seismise eeltingimuseks,” lisas Allikson.

Estlink on esimeseks ühenduslüliks Baltimaade ja Euroopa Liidu elektriturgude vahel, mille esmaseks eesmärgiks on varustada Põhjamaade elektriturgu Baltimaades toodetud elektriga. Eestil on kuni aastani 2012 tootmisvõimsuste ülejääk ning Estlink loob täiendava müügivõimaluse. Hinnanguliselt hakatakse merekaabli kaudu Põhjamaadesse müüma ligikaudu 2 TWh elektrit aastas. Projekti majanduslik ja poliitiline tähtsus seisneb ennekõike Baltimaade elektrivarustuskindluse paranemises ning elektrisüsteemide sõltuvuse vähenemises Venemaast. Estlink võimaldab elektritransiiti ja tagab alternatiivse elektri ostukanali võimaliku tootmisvõimsuste puudujäägi katmiseks.

Esialgsetel hinnangutel kujuneb Estlink’i merekaabli kogumaksumuseks 110 mln eurot. Estlink ehitatakse alalisvoolu kaablina ülekandevõimsusega 350 MW, mis ühendaks Harku 330 kV alajaama ja Espoo (Soome) 400 kV alajaama. Liini kogupikkuseks on ca 100 km, millest 70 km on merekaabel ja maakaablit 9 km Eestis ning 20 km Soomes.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee