Iseteenindus

Eesti Energia Grupi 2003/2004 auditeeritud majandustulemused

01.07.2004

Eesti Energia Grupi 2003/2004 majandusaasta oli ettevõttele edukas, äritulud kasvasid 2002/2003 majandusaastaga võrreldes 2,7%, moodustades 5,9 mlrd krooni. Eesti Energia auditeeritud puhaskasum oli 523 mln krooni, mis on 65 mln krooni väiksem kui aasta varem. Vähenemine möödunud majandusaastaga võrreldes on peamiselt põhjustatud keskkonnamaksude tõusust ja vanade seadmete kasvanud remondikuludest. Lisaks vähendas puhaskasumit suurtest investeeringutest tulenev kulumi ja intressikulude kasv.

Eesti Energia Grupi 2003/2004. majandusaasta investeeritud kapitali tootluseks (ROIC) saavutati 4,7%.

“Eesti Energia majandustulemused olid oodatust paremad ning vaatamata kasumi väiksele kahanemisele oleme tulemustega rahul. Kuid me peame arvestama, et oma majanduskäibe näitajatega jääme endiselt alla regiooni teistele energia ettevõtetele. Täname oma kliente ja töötajaid, kelle igapäevane panus muutis Eesti Energia efektiivsemaks ja kokkuhoidlikumaks,” ütles Eesti Energia finantsdirektor Sandor Liive.

Ettevõtte head majandustulemused saavutati suurema elektrienergia müügi ning kulude kontrolli all hoidmisega. Eesti Energia kogu eksport kasvas majandusaasta lõpuks 12 kuu lõikes peaaegu 2 TWh tasemeni, mis tähendab 488 miljonit krooni eksporditulusid. Eesti Energia ekspordib elektrienergiat peamiselt Venemaale ja Lätisse, omades sealjuures umbes poolt Läti imporditurust.

Majandustulemusi oluliselt mõjutanud aspektiks oli kindlasti ka kadude vähendamine. Võrguettevõtte jaoks on tähtsaim majandusliku efektiivsuse näitaja see, kui palju elektrit läheb ülekandmise ja jaotamise käigus kaduma. Möödunud majandusaastal saavutas Eesti Energia ajaloo madalaima kadude taseme.

Viimaste aastate jooksul on Eesti ning lähimate välisriikide majanduste kasvutempo tunduvalt ületanud Euroopa keskmist majanduskasvu. Eesti Energia peamiseks elektrienergia müügi kasvumootoriks on Eesti ning naaberriikide majanduse tugevus, mis mõlemad näitasid 2003. aastal positiivseid tendentse.

Eesti Energia investeeringud moodustasid 2003/2004. majandusaastal 3 104 mln kr. Suurim investeerimisprojekt oli 2003/2004. majandusaastal lõppjärku jõudnud Narva Elektrijaamade kahe energiaploki renoveerimise tööd. Esimene kahest renoveeritavast keevkihttehnoloogial põhinevast energiaplokist - Balti Elektrijaamade plokk nr. 8 - toodab täiskoormusel energiat alates veebruarist 2004, teine energiaplokk sünkroniseeriti energiasüsteemiga alanud majandusaasta mais. Kokku investeeriti Narva EJ 1662 mln kr. Eesti Energia Põhivõrgu investeeringud moodustasid 243 mln kr, Eesti Energia Jaotusvõrgu investeeringud 716 mln kr. Lisaks korrapärasele võrgu rekonstrueerimisele on Jaotusvõrgus jätkuvalt kasvav investeeringuartikkel klientide liitumiste ehitamine.

Mahukate investeeringute finantseerimise tagajärjel kasvas Eesti Energia netovõlg 2003/2004. majandusaasta jooksul 1,1 miljardi krooni võrra, moodustades majandusaasta lõpuks 3,9 miljardit krooni. Eesti Energia võlakohustused kokku moodustasid möödunud majandusaasta lõpus 4,6 miljardit krooni.

Eesti Energia Grupi audiitoriks on PriceWaterhouseCoopers. Grupi majandusaasta algab 1. aprillil ja lõppeb 31. märtsil.


Lisainformatsioon:
Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 71 52 255
Mob. 52 92 992