Iseteenindus

Eesti Energia tegeleb kuus aastat tagasi tööõnnetuse läbi kannatada saanud Arvo Ilissoni pretensioonide selgitamisega edasi

01.07.2004

Eesti Energia juhtkond suhtub tõsiselt Arvo Ilissoni pretensioonidesse ja sisekontroll vaatab kuus aastat tagasi toimunud menetlusprotsessi uuesti üle. Eesti Energial pole täna alust kuus aastat tagasi koostatud juurdluse aktis kahelda.

Arvo Ilissoniga toimunud tööõnnetus oli kahetsusväärne tööõnnetusjuhtum. Eesti Energia soovib Ilissoni kehtiva seadusandluse ja ettevõtte sise-eeskirjade raamides aidata.

Sõltumata toona määratud süüastmetest tunnistab Eesti Energia, et Ilissoni õnnetusejärgne füüsiline ja moraalne käekäik on toimunu tagajärjel saanud kannatada. Eesti Energia hinnangul on täna taas esile kerkinud probleemistik pigem alguse saanud Arvo Ilissoni tööõnnetusele järgnenud olukordadest.

Kuus aastat tagasi, 26.novembril 1998, toimus Rulli alajaamast väljuva õhuliini montaazhi käigus tööõnnetus Valga elektrivõrgu jaotusvõrgu elektriku Arvo Ilissoniga. Tööõnnetuse põhjuseks loeti ohutusnõuete eiramist, mis seisnes töökoha laiendamises veendumata selle ohutuses. Põhjuseks loeti ka tööteostaja poolset ohutusnõuete eiramist, mis seisnes ohutusalase instruktsiooni tegemata jätmises, tööpaiga ohutuse tagamata jätmises ja väheses järelvalves brigaadi liikmete tegevuse üle.

10. detsembril 1998 langetas toonane Eesti Energia Lõuna Elektrivõrkude töökaitse nõukogu otsuse jagada süüaste vastavalt - tööandja 40% ja kannatanu 60%. Arvo Ilissonile määrati 26.mail 1999 ka Valgamaa arstliku ekspertiisikomisjoni poolt aastaks III astme invaliidsusgrupp, soovitusega kannatanu üle viia kergemale füüsilisele tööle.

5.juunil 2001.a esitas Arvo Ilisson Valga Maakohtule hagi Eesti Energia ASi vastu töövigastusega tekitatud kahju hüvitamiseks.

Hagiavalduses palus A. Ilisson Eesti Energia AS-lt välja mõista töövigastusega tekitatud kahju hüvitis vastavalt tööandja süüastmele. Antud kohtuvaidlus leidis oma lõpliku lahenduse riigikohtus, kes kokkuvõtvalt otsustas, et arvestades hageja keskmist kuupalka enne tööõnnetust, tema töövõime kaotust ja tema enda rasket ettevaatamatust kahju tekitamises ning seda, et hageja tegelikult saadav pension ületas kostja tekitatud kahju, ei ole hagejal hagiavalduses märgitud kahju tekkinud.

Seega leidis kohus kõiki asjaolusid arvesse võttes, et Arvo Ilisson on talle seadusega ettenähtud hüvitise kätte saanud.


Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 71 52 255
Mob. 52 92 992