Iseteenindus

Eesti Energia uurib Tõrva elaniku Arvo Ilissoni pretensioone

28.06.2004

Kuus aastat tagasi, 26.novembril 1998, toimus Rulli alajaamast väljuva õhuliini montaaži käigus tööõnnetus Valga elektrivõrgu jaotusvõrgu elektriku Arvo Ilissoniga. Tööõnnetuse põhjuseks loeti ohutusnõuete eiramist, mis seisnes töökoha laiendamises veendumata selle ohutuses. Põhjuseks loeti ka tööteostaja poolset ohutusnõuete eiramist, mis seisnes väheses järelvalves brigaadi liikmete tegevuse üle.

10. detsembril 1998 langetas toonane Eesti Energia Lõuna Elektrivõrkude töökaitse nõukogu otsuse jagada süüaste vastavalt - tööandja 40% ja kannatanu 60%. Teadaolevalt määrati Arvo Ilissonile 26.mail 1999 Valgamaa arstliku ekspertiisikomisjoni poolt aastaks III astme invaliidsusgrupp, soovitusega kannatanu üle viia kergemale füüsilisele tööle.

Eesti Energia hinnangul võib täna taas esile kerkinud probleemistik alguse saanud olla pigem Arvo Ilissoni hilisemast, õnnetusejärgse perioodi käekäigust.

5.juunil 2001.a esitas Arvo Ilisson Valga Maakohtule hagi Eesti Energia ASi vastu töövigastusega tekitatud kahju hüvitamiseks.

Hagiavalduses palus A. Ilisson Eesti Energia AS-lt välja mõista töövigastusega tekitatud kahju hüvitis vastavalt tööandja süüastmele. Antud kohtuvaidlus leidis oma lõpliku lahenduse riigikohtus, kes kokkuvõtvalt otsustas, et arvestades hageja keskmist kuupalka enne tööõnnetust, tema töövõime kaotust ja tema enda rasket ettevaatamatust kahju tekitamises ning seda, et hageja tegelikult saadav pension ületas kostja tekitatud kahju, ei ole hagejal hagiavalduses märgitud kahju tekkinud.

Seega leidis kohus kõiki asjaolusid arvesse võttes, et Arvo Ilisson on talle seadusega ettenähtud hüvitise kätte saanud.

Eesti Energia tegeleb tekkinud olukorra asjaolude selgitamisega edasi.


Lisainformatsioon:

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 71 52 255
Mob. 52 92 992