Iseteenindus

Elektripaigaldise häirest põhjustatud kahju hüvitamine

13.04.2004

Eesti Energia hüvitab ainult otsese varalise kahju. Kahju hüvitamise eesmärk on taastada kahju tekkimisele eelnenud olukord. Asja kahjustamise korral hüvitatakse kahju kannatajale need kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks endisesse seisukorda. Asja hävimise korral hüvitatakse kahju kannatajale kulutused, mis on vajalikud hinnalt, kvaliteedilt ja funktsionaalsuselt samaväärse asja omandamiseks.

Menetlemise tulemusel tehakse füüsilisest isikust kahju kannataja kahjunõude kohta otsus 15 kalendripäeva jooksul, alates nõuetekohaste andmete ja dokumentide saamisest.

Juriidilisest isikust kahju kannataja kahjunõude kohta tehakse otsus 30 kalendripäeva jooksul, alates nõuetekohaste andmete ja dokumentide saamisest.

Häired Eesti Energia elektripaigaldistes fikseeritakse operatiivpäevikutes ja andmebaasides ning kahjunõude menetlemisel tugineb Eesti Energia adekvaatsele informatsioonile.Kahjunõude mittehüvitamise otsuse korral on kahjunõude taotluse esitajal õigus otsusega mittenõustumisel taotleda vastavasisulise avaldusega kahjunõude veelkordset läbivaatamist komisjoni poolt.

Kliendi elektripaigaldise rikke ja sellest tuleneva vara rikki minemise eest vastutab omanik ise.