Iseteenindus

Eesti Energia käivitas ettevalmistustöö Ahtme Elektrijaama uuendamiseks

16.07.2003

Käivitatud uuringute põhjal valmistatakse ette investeeringutoetuse taotlus EL Ühtlustusfondile

Ahtme Elektrijaam tuleb viia vastavusse 1. jaanuarist 2008 kehtima hakkavatele õhuheitmete piirväärtustega vääveldioksiidi ja tahkete osakeste osas, millele tänane põlevkivile baseeruv tootmine ei vasta. Vastasel juhul tuleks jaam 1. jaanuariks 2010 sulgeda. Läbirääkimistel Euroopa Liiduga, sai Eesti riik Narva Elektrijaamade õhuheitmete piirväärtustega vastavusse viimiseks üleminekuperioodi 2015. aasta lõpuni, Ahtme EJ osas kehtib üleminekuperiood 2010. aasta lõpuni.

"Ahtme Elektrijaama uuendamine kattub Eesti riigi energiapoliitikaga - vähendada samm-sammult põlevkivi osakaalu meie kütusebilansis. Projekti käivitamisega astume sammukese hajutatud energiatootmise suunas. Elektrijaamu ei uuendata Eestis iga päev," rõhutas projekti olulisust Eesti Energia keskkonnajuht Valdur Lahtvee.

Ahtme osakaal on kogu Eesti elektritootmises olnud senini suhteliselt väike, kuna ta töötab soojuse ja elektri koostootmisjaamana, varustades soojusega ja tööstusliku auruga Jõhvit ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosa era-ja tööstustarbijaid.

Uuendamise tulemusena vähenevad Ahtme EJ heitmed keskkonda ja energiakaod, tootmine muutub efektiivsemaks tänu parima võimaliku tehnoloogia rakendamisele ning tootmiskulude ja püsikulude langemisele. Kuna jaam hakkab kütusena põlevkivi asemel kasutama biomassi, tähendab see Ida–Virumaale ka uute töökohtade teket kütuse varumise valdkonnas.

Projekt on Eesti riigi polt lülitatud EL Ühtlustusfondi strateegiasse, eesmärgiga jätkata soojuseenergia tootmist, teha seda efektiivsemalt koostootmisrezhiimis, kasutades ühtlasi ära kohalikku kütust, vähendades keskkonnaheitmeid ning viies jaama vastavusse EL suurte põletusseadmete direktiividega sätestatud keskkonnanõuetega.


Lisainfo:
Valdur Lahtvee
Eesti Energia keskkonnajuht
tel.: +372 5158153