Iseteenindus

Eesti Energia Grupi 2002/2003 auditeeritud majandustulemused

10.07.2003

Eesti Energia Grupi (edaspidi Grupp) jaoks kulges 2002/2003. majandusaasta oodatust paremini. Saavutatud tulemustes annavad olulisemat kaalu tunduvalt kõrgem eksport, Eesti majanduse üldine positiivne areng, äritegevuse kulude kontrolli all hoidmine ning efektiivne tootmine.

Grupp katab Eesti elektrienergia vajadusest nii tootjana, jaotajana kui ka müüjana ca 90%. Grupi elektrienergia müük Eestis kasvas naturaalnäitajates eelmise majandusaastaga võrreldes 1,8%, moodustades 5369 GWh. Oodatust suurem kodumaine elektrienergia nõudlus rajanes soodsale majanduskeskkonnale. Head majandustulemust toetavaks teguriks oli oodatust suurem elektrienergia eksport ja transiit. Kokku müüs Grupp 2002/2003 majandusaastal elektrit 6931 GWh. Soojuse müük suurenes keskmisest külmema talve mõjul 8,9%, moodustades 2361 GWh.

Tänu oodatust kõrgemale energiamüügile kasvas realiseerimise netokäive eelmise majandusaastaga võrreldes 822 mln krooni võrra(16,8%) 5721 mln kroonini. Grupi ärikasum enne kulumit (EBITDA) suurenes 535 mln krooni võrra (34,9%) 2065 mln kroonini.

Ärikulud (va kulum ja väärtuse langus) kahanesid samal ajal 69 mln krooni (1,8%line langus).

2002/2003. majandusaastal investeeris Grupp materiaalsesse põhivarasse 3726 mln krooni, mis võrreldes eelmise majandusaastaga tähendas investeeringute hüppelist, 102,1%list kasvu. Peamine osa investeeringutest, 2119 mln krooni, läks Narva Elektrijaamade kahe 215 MW energiaploki renoveerimiseks.

Eesti Energia Grupi 2002/2003. majandusaasta ärikasum oli 835 mln krooni. Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) moodustas majandusaastal 5,8% (eelmisel majandusaastal 3,5%), mis on oluliseks sammuks Elektrituru seadusega sätestatud põhjendatud tulukuse saavutamise suunas. Grupi auditeeritud puhaskasum oli 588 mln krooni.

Majandusaasta lõpu seisuga töötas Grupis 9676 inimest, aastaga vähenes töötajate arv 353 inimese võrra. Eesti Energia Grupi audiitoriks on PriceWaterhouseCoopers, Grupi majandusaasta algab 1. aprillil ja lõppeb 31. märtsil.


Erki Peegel
Eesti Energia kommunikatsioonijuht
Tel 071 52320

Täiendav info:
Sandor Liive
Eesti Energia juhatuse liige, finantsdirektor
Tel 071 52220

Lisa: Eesti Energia Grupi auditeeritud majandustulemuste põhjalikum ülevaade