Iseteenindus

Uued elektrifiltrid vähendavad oluliselt Narva Elektrijaamade õhuheitmeid

12.12.2002

"Elektrifiltrite vahetamise tulemusena on oluliselt paranenud Narva ja selle ümbruskonna õhukvaliteet, samuti on vähenenud lendtuha emissioonide edasine hajumine Soome ja Venemaale," ütles Ants Pauls, Narva Elektrijaamade peadirektor.

Aastatel 1996.-2002. renoveeriti AS-i Narva Elektrijaamad kaheksa energiaploki elektrifiltrid, hiljuti lõpetati kahe viimase energiaploki elektrifiltrite renoveerimistöödega Eesti Elektrijaamas. Uued paigaldatud elektrostaatilised filtrid vähendavad oluliselt Narva Elektrijaamadest atmosfääri paisatavate heitgaaside lendtuha konsentratsiooni.

Nende suurte investeeringute tulemusena on tahkete osakeste (lendtuha) hulk viidud vastavusse EL-is ettenähtud normidega. Seoses eelseisva ühinemisega EL-i, tuleb ka Eesti ettevõtetel hakata järgima EL keskkonnadirektiive ja -nõudeid.

EL direktiiv 2001/80/EC suurte põletusseadmete õhuemissioonide kohta kehtestab nõuded vääveldioksiidi ja ning tahkete osakesteemissioonide piirväärtuste osas. Uued elektrifiltrid tagavad tahkete osakeste emissioonide langemise vastavalt EL-i direktiivides sätestatud piirangutele.

Põlevkivi põletamine tekitab õhuemissioone, saasteaineteks on SO2, NOx, CO2 ja lendtuhk. Järgmiseks oluliseks sammuks õhuheitmete emissioonide vähendamisel on Narva Elektrijaamade kahe energiaploki renoveerimise lõpetamine aastal 2004, mille tagajärjel vähenevad õhuheitmed veelgi.


Lisainformatsioon:

Ants Pauls
Narva Elektrijaamade peadirektor
Mob. 056 41 322

Arvo Tordik
Narva Elektrijaamade keskkonnajuht
Mob. 056 632 552

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Mob. 052 92 992